اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی سال چهارم بهار 1392 شماره 11 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی: پژوهش فراتحلیلی با تأکید بر نقش تعدیل کننده جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۸ تعداد دانلود : ۸۵۶
۲.

رواسازی، اعتباریابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیأت علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس دلبستگی در کودکی میانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

سنجش مقایسه پذیری سازه و تحلیل کارکرد افتراقی سؤال ها (DIF) و بلوک های (DTF) آزمون علوم پایه هشتم تیمز 2007 در بین دانش آموزان ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۵۱۱
۷.

سنجش میزان تعامل در برنامه درسی الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

هنجاریابی آزمون بندر - گشتالت II در کودکان 4-11 ساله شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴