اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی سال اول زمستان 1389 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تأثیر آموزش مؤلفه های سنجش به عنوان یادگیری بر خودپنداره و پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی اراک(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی شاخص های روان سنجی و هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسأله اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه اضطراب و افسردگی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ساخت آزمون معتبر و پایای تفکرهندسی براساس سه سطح اول نظریه ون هیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی ساختار عاملی (تأییدی) نسخه فارسی پرسشنامه حالت- صفت بیان خشم STAXI- 2 در جمعیت بالینی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰