اندازه گیری تربیتی - علمی-پژوهشی

اندازه گیری تربیتی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسئول: دکتر فریبرز درتاج

سردبیر: دکتر علی دلاور

مدیر اجرایی: کبرا بابائی

هیئت تحریریه: دکتر حسن احدی، دکتر عباس بازرگان هرندی، دکتر الهه حجازی، دکتر داود حسینی نسب، دکتر فریبرز درتاج، علی دلاور، دکتر علی اکبر سیف، دکتر حسن پاشا شریفی، بختیار شعبانی ورکی، دکتر ولی الله فرزاد، دکتر علی رضا کیامنش، دکتر محمد نریمانی، دکتر حمید طاهر نشاط دوست

نشانی: بلوار دهکدة المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی

 

تلفن: 44737574(021)  فکس: 44737572(021)

وب سایت: http://jem.atu.ac.ir

پست الکترونیک: fmeasurement@atu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰