اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی سال سوم زمستان 1391 شماره 10 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی روایی و پایایی آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس انتظارات پیامد دانشجو(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تأثیر نوع سؤال، سطح پردازش و بافت سؤال بر عملکرد حافظه دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی: آزمون تغییرناپذ یری ساختار عاملی در بین نوجوانان دختر و پسر ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

کاربرد مدل های معادلات ساختاری در برآورد اعتبار و روایی آزمونهای روان شناختی و بررسی اعتبار و روایی سازه پرسشنامه تشخیصی ADHD بزرگسالان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰