اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی سال سوم پاییز 1391 شماره 9 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی تحلیل عاملی و ساختاری «نگرش به پژوهش» و رابطه آن با خود ناتوان سازی و خوداثربخشی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

رابطه نیمرخ دانش آموزان در هوشآزمای وکسلر کودکان فرم 4 (WISC_IV) و هوش های چندگانه (MI) مبتنی بر نظریه گاردنر(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

کاربرد تحلیل عاملی در تعیین وزن گویه ها در مقایسه با روش وزن دهی با مقادیر ثابت در اندازه گیری های روانی-تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسه روش های تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و نسبت درستنمایی مبتنی بر مدل پرسش-پاسخ (IRT) در ردگیری کنش افتراقی سؤالات آزمون های سرنوشت ساز(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ویژگی های روان سنجی (هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی) مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا (BPVS_II)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰