اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی سال دوم پاییز و زمستان 1390 شماره 6 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر تعدادگزینه های سؤال در ویژگی های روان سنجی آزمون و توانایی برآوردشده در مدل های پرسش پاسخ و کلاسیک اندازه گیری(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تهیه آزمون سازگاری دانشجویان (اسد)، و تعیین پایایی، روایی و تعیین هنجار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تغییرناپذیری پارامترها در نظریه سؤال پاسخ و تحلیل عاملی تأییدی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی هم ترازی نمرات ارزشیابی اساتید با توجه به سطح دشواری دروس(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص افراد در معرض اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۱ تعداد دانلود : ۷۸۰
۶.

وضعیت پذیرش دانشجو در آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران، اعضای هیأت علمی سازمان سنجش و مسئولان ذی ربط آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی آزمون ترسیم ساعت در کودکان دبستانی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰