اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی سال اول پاییز 1389 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش مؤلفه های انگیزشی و نگرشی در پیشرفت درس ریاضی به منظور تدوین یک مدل ساختاری بین دانش آموزان سال اول دبیرستان های استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

نسخه ای کوتاه شده و ایرانی از آزمون شخصیتی چند وجهی مینه سوتا- 2(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مطالعة تغییرناپذیری ساختار عاملی مقیاس نگرش ریاضی فنما- شرمن در دانش آموزان دبیرستانی دو زبانه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 774
۴.

روش های سنجش تک بعدی بودن سؤال ها در مدل های دو ارزشی IRT(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی نوآوری سازمانی آمید و همکاران (2002)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ساخت مقدماتی آزمون تیپ های شخصیتی انیه گرم(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰