مطالب مرتبط با کلید واژه

گسترش عملکرد کیفیت


۱.

ارایه یک متدولوژی با استفاده از QFD و MCDM برای مهندسی ارزش در شرایط عدم اطمینان

کلید واژه ها: تصمیم گیری چند معیاره عدم اطمینان مهندسی ارزش گسترش عملکرد کیفیت تصمیم گیری گروهی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۱۳
در مهندسی ارزش با محاسبه شاخص ارزش عملکردهای یک محصول و رتبه بندی عملکردها بر اساس شاخص ارزش آنها ، عملکردهای بحرانی شناسایی شده و سپس تصمیمات لازم در مورد افزایش ارزش عملکرد دارای شاخص ارزش پایین ، اتخاذ می شود . شاخص ارزش عملکرد از نسبت بهای عملکرد به هزینه عملکرد به دست می آید . بها و هزینه عملکردها معمولا به صورت مقادیر دقیق در دسترس نبوده و در برآورد آنها از نظرات ذهنی افراد گروه مهندسی ارزش استفاده می شود در حالی که نظرات ذهنی همواره شامل عدم اطمینان می باشد ...
۳.

بهبود QFD با استفاده از مهندسی ارزش (از دیدگاه مدیران صنایع قطعه سازی استان آذربایجان شرقی)

کلید واژه ها: مهندسی ارزش گسترش عملکرد کیفیت بهبود روش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
در این تحقیق، ضمن معرفی اجمالی دو روش QFD و VE، مزایا و جنبه های مختلف آنها مورد بررسی قرارگرفته وسپس تاثیر هزینه بعنوان مهمترین بعد مهندسی ارزش و متغییر مستقل بر مراحل QFD مورد بررسی قرار گرفته است.نحوه عملکرد با ارایه مثال عملی توضیح داده شده و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه از مدیران و متخصصین انجمن قطعه سازی استان جمع آوری گردید. این پرسشنامه دارای پایایی a=0.828)) و روایی مورد تایید بود. تجزیه و تحلیلها و آزمون فرضیه ها، توسط آزمون t-test)) مقایسه زوجها)) ودر نرم افزار SPSS15 صورت گرفت.آزمون فرضیه ها بوسیله نرم افزار SPSS15 نشان داد که هر سه فرضیه مورد قبول میباشد. لذا با توجه به ارقام بدست آمده و اختلاف معنی دار بین حالتهای (بدون استفاده از مهندسی ارزش) و (با استفاده از مهندسی ارزش) میتوان نتیجه گیری کرد که مهندسی ارزش می تواند باعث بهبود روش QFD گردد. در پایان مدل پیشنهادی بصورت مثال عملی انجام شده توضیح داده شده و توصیه هایی جهت زمینه سازی برای بکارگیری روشهای فوق ارایه شده است.
۴.

طراحی یک مدل جهت اندازه گیری رضایت مشتریان و اجرای آن در صنعت لاستیک

کلید واژه ها: رضایت مشتری صنعت لاستیک گسترش عملکرد کیفیت عدد رضایت مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۳
کیفیت عبارت است از میزان برآورده ساختن عملکردهای مورد انتظار مشتری ازمحصول یا خدمت.وقتی می توان اظهار داشت که کیفیت محصول یا خدمات به طور موثری بهبود یافته است که مشتری، رضایت بیشتری نسبت به محصول یا خدمت مورد نظر داشته باشد.حال به منظور آنکه بتوان میزان رضایت مشتریان را سنجیده و بر اساس نتایج به دست آمده، تصمیم گیری های مناسب و به موقعی را انجام داد. در این تحقیق پس از معرفی و بررسی مدل های ارزیابی مانند جوایز کیفی، مدلی برای اندازه گیری رضایت مشتریان بصورت کلی ارایه می شود تا صنایع مختلف با استفاده از این الگو بتوانند میزان رضایت مشتریان خود در رابطه با محصول / خدمت مورد نظر مورد سنجش قرار دهند که این مدل در صنعت لاستیک مورد اجرا قرار گرفته و نتایج در این پژوهش آورده شده است.در ادامه برای آنکه اطمینانی جهت افزایش سنجه رضایت مشتریان (CSI)، وجود داشته باشد، بر پایه روشAHP ، مدلی ارایه می شود تا مدیریت رضایت مشتریان را (CSM) نیز مورد ممیزی قرار گیرد.در این تحقیق، سعی شد تا بر اساس هدف اصلی تحقیق (افزایش کیفیت محصولات ایرانی) و با بررسی مدل های مختلف ارزیابی و همچنین محدودیت ها و شرایطی که در کشورمان وجود دارد، مدلی برای اندازه گیری رضایت مشتریان ارایه شود.از آنجایی که شاخص های تعیین شده در مدل تحقیق شامل نیازهای فنی، نیازهای اقتصادی زیست محیطی، نیازهای کیفیتی و نیازهای زیبایی و ظاهری می باشد؛ با توجه به این شاخص ها سنجه رضایت مشتری از لاستیک های داخلی عدد 13/4 و برای لاستیک های خارجی عدد 88/3 به دست آمد که این شاخص ها برای فعالیت های آینده در صنعت لاستیک جهت جلب رضایت مشتری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
۵.

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی: یک مطالعه موردی

کلید واژه ها: منطق فازی مدیریت دانش عوامل کلیدی موفقیت گسترش عملکرد کیفیت نتایج مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT سیستمهای خبره
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت تولید
تعداد بازدید : ۱۷۷۲ تعداد دانلود : ۸۴۲
هدف اصلی این پژوهش، رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی در شرکت مکو می باشد. در این پژوهش از یک استراتژی سه مرحله ای کیفی- کمی- کیفی استفاده شده است. در بخش کیفی نخست (مرحله اول پژوهش)، با انجام مطالعه ای موردی، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و نتایج مدیریت دانش در شرکت مکو شناسایی گردید. سپس در بخش کمی پژوهش (مرحله دوم پژوهش)، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش شناسایی شده در بخش کیفی نخست، با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی رتبه بندی گردید. در بخش کیفی دوم (مرحله سوم پژوهش)، راه کارهایی جهت تحقق و بهبود عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در شرکت مکو ارائه شده است. بر اساس اطلاعات در دسترس محققین، این پژوهش از نخستین پژوهش هایی است که عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش را با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی مورد ارزیابی قرار می دهد. این روش به سبب اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با توجه به نتایج مدیریت دانش، ابزاری مناسب را برای ارزیابی استقرار مدیریت دانش در سازمان ها ارائه می دهد.
۶.

شناسایی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر چابکی با رویکرد QFD (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی خودرو)

کلید واژه ها: منطق فازی چابکی مدیریت زنجیره تأمین گسترش عملکرد کیفیت خانه کیفیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت کیفیت جامع تحلیل آماری
تعداد بازدید : ۱۶۰۴ تعداد دانلود : ۷۸۲
در محیط های مدرن کسب و کار، چابکی به عنوان مشخصه ای اساسی جهت رقابت شناخته شده است. پژوهش های اندکی در جهت ارائه متدولوژی های یکپارچه مناسب برای افزایش چابکی ارائه شده است. در این پژوهش رویکردی را مورد استفاده قرار می دهیم که از طریق مرتبط ساختن مزیت های رقابتی، شاخص های چابکی و توانمند سازهای چابکی، مناسب ترین توانمند سازهایی که برای افزایش چابکی مؤثر هستند، شناسایی شوند تا شرکت ها از این توانمند سازها در جهت بهبود وضعیت رقابتی خود استفاده کنند. این رویکرد بر اساس متدولوژی گسترش عملکرد کیفیت (QFD) و به ویژه خانه کیفیت (HOQ) پایه گذاری شده است. در این متدولوژی منطق فازی مورد استفاده قرار گرفته است تا وابستگی ها و همبستگی های مورد نیاز در HOQ را بیان کند. در پایان، این رویکرد در صنعت قطعه سازی خودرو (مطالعه موردی: گروه خودرو سازی بهمن) پیاده سازی شد و مناسب ترین توانمند سازها در این صنعت شناسایی شدند. مدیریت زنجیره تأمین به عنوان مهم ترین توانمند ساز در این صنعت شناخته شد و مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، مهندسی همزمان، سخت افزار، تیم سازی و مدیریت پروژه به ترتیب در رتبه های بعد قرار گرفتند. از جمله مهم ترین محدودیت های این پژوهش می توان به زمانبر بودن استفاده از QFD به دلیل محاسبات فراوان اشاره نمود. در این پژوهش به دلیل بیان بهتر وابستگی ها و همبستگی ها در HOQ از اعداد فازی استفاده شد تا روابط بطور دقیق بیان گردد.
۷.

به کارگیری رویکرد تلفیقی QFD، FAHP و VIKOR به منظور انتخاب مناسب ترین سامانه ERP

کلید واژه ها: روش برنامه ریزی منابع سازمان گسترش عملکرد کیفیت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۳۹۵
سامانه های برنامه ریزی منابع سازمان با تسهیل عملیات سازمان ها و یکپارچه سازی و اهرمی کردن عملیات پردازش داده های کسب وکار، مزیت رقابتی مهمی را برای سازمان ها حاصل کرده اند. به منظور اجرای موفقیت آمیز یک سامانه برنامه ریزی منابع سازمان لازم است سامانه ای انتخاب شود که بتواند با نیازهای سازمان هم راستا شود؛ بنابراین یک رویکرد تصمیم گیری مناسب برای انتخاب این سامانه نیازمند است به نحوی که هم نیازهای سازمان و هم ویژگی های سامانه و همچنین تعامل بین آن ها را در نظر بگیرد. بدین منظور در این مطالعه یک چارچوب تصمیم گیری ترکیبی برای انتخاب سامانه برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر مفهوم گسترش عملکرد کیفیت، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور ارائه شده است. چارچوب ارائه شده باعث می شود هم نیازهای سازمان و هم ویژگی های سامانه لحاظ شود. برای اعتباربخشی مدل، مدل طراحی شده در یک مورد مطالعاتی بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که از میان معیارهای شناسایی شده هزینه و کارکرد سامانه بیشترین اهمیت را دارند و از میان گزینه های پژوهش گزینه ششم از لحاظ تمام معیارهای مدنظر مناسب ترین مورد است.
۸.

پیاده سازی استراتژی برندینگ بر مبنای ابعاد سطح فرد محور مدل روانشناسی مصرفکننده از برند (رویکرد تلفیقی مدل کانو، گسترش عملکرد کیفیت و پارتو)

کلید واژه ها: برند مدل کانو گسترش عملکرد کیفیت روانشناسی مصرف کننده از برند پار تو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۱ تعداد دانلود : ۵۵۶
افزایش روز افزون شدت رقابت در بین سازمان های تجاری باعث شده آن ها همواره به دنبال راه هایی برای ورود، بقا و رهبری بازار برآیند . حوزه برند به عنوان یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای سازمان های تجاری به شمار می آید. تحقیق حاضر با هدف دسته بندی خصوصیات برندگذاری از دیدگاه مصرف کنندگان با رویکرد مدل روانشناسی مصرف کننده از برند انجام یافته است. در این زمینه، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، پنج بعد در سطح فرد- محور مدل روانشناسی مصرف کننده شناسایی و تجزیه و تحلیل شد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد و از پرسشنامه به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. لازم به ذکر است، در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس [1] ، اکسل [2] ، گسترش عملکرد کیفیت [3] و مینی تب [4] استفاده شده است. در این فرآیند از تکنیک کانو [5] برای دسته بندی خصوصیات برند به نیازهای الزامی، عملکردی و انگیزشی استفاده گردید و سپس با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت راهکارهای ارضای نیازهای الزامی (که توسط خبرگان بازاریابی ارائه شده بودند) رتبه بندی گردید و پس از آن با استفاده از تکنیک پار تو 20 درصد از راهکارها که شامل ارائه خدمات قبل، حین و پس از فروش و رشد و بهبود مستمر در آمیخته بازاریابی بودند به منظور ایجاد 80 درصدی رضایت پیشنهاد شد [1] SPSS [2] Excel [3] Quality function deployment [4] Minitab [5] Kano
۹.

ارزیابی مقایسه ای روابط بین(,TQM,QFD6BPR, ، مدیریت فرایند) و (کاهش هزینه،افزایش حجم وکیفیت تولید) ( مطالعه موردی در کارخانه سیمان سفید نی ریز)

کلید واژه ها: مهندسی مجدد مدیریت کیفیت فراگیر شش سیگما گسترش عملکرد کیفیت مدیریت فرایند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات بهینه سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی بهره وری
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۴۰
در دنیای پیچیده کسب وکار کنونی وبا توجه به محدودیت منابع، آگاهی از اطلاعاتی هرچند ابتدائی ولی بنیادین پیرامون دانش مدیریت صنایع، برای همگان بیش از پیش احساس می شود. با توجه به اینکه برنامه ریزی تولید در بسیاری از شرکتها وسازمانها هنوز به شیوه های منسوخ شده اجرا می شود که با رشد تکنولوژی و علم مدیریت امروز سازگاری ندارد. از این رو مدیران در تکاپوی استفاده از شیوه هایی که توسط محققان ابداع واجرا شده ، هستند تا بتوانند تولید بنگاه خود را ارتقاء دهند. یکی از عواملی که می تواند به بقای بنگاه های اقتصادی کمک نماید، مسئله بهبود فرایند تولید است که ذهن مدیران سازمانهای پیشرو را به خود مشغول داشته از این رو در تحقیق انجام گرفته، ابتدا عوامل موثر بر ارتقای بهره وری تولید از طریق مطالعات انجام شده و مصاحبه با کارشناسان، بوسیله ازمون فرض نسبت موفقیت و اولویت بندی عوامل فرایندی موثر بر ارتقای بهره وری تولید از طریق انجام ازمون فریدمن و در انتها نیز مدل پیشنهادی با استفاده از ازمون اماری مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۰.

ارزیابی کیفیت خدمات گروه علوم ورزشی دانشگاه اراک بر اساس الگوی ترکیبی سروکوال، کانو و گسترش عملکرد کیفیت

کلید واژه ها: کیفیت خدمات گسترش عملکرد کیفیت علوم ورزشی الگوی کانو الگوی سروکوال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۵۶۶
هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات گروه علوم ورزشی دانشگاه اراک بر اساس رویکرد ترکیبی سروکوال، کانو و گسترش عملکرد کیفیت بود. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی بود. جامعة آماری شامل دانشجویان گروه علوم ورزشی دانشگاه اراک بودند که 108 نفر از آنها به صورت تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامة سروکوال برای بررسی ادراکات (92/0= α ) و انتظارات (96/0= α ) دانشجویان از کیفیت خدمات و نیز از پرسشنامة کانو (96/0= α ) که مبتنی بر پرسشنامة سروکوال است برای شناسایی نیازهای دانشجویان استفاده شد. همچنین، از شیوة گسترش عملکرد کیفیت ( QFD ) برای تعیین ویژگی های خدمات استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های ویلکاکسون و فریدمن تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از نظر دانشجویان کیفیت خدمات گروه در سطح متوسط بود و تفاوت آماری معناداری (شکاف منفی کیفیت) بین ادراکات و انتظارات دانشجویان در تمام شش مؤلفة کیفیت خدمات وجود داشت. بیشترین شکاف کیفیت در مؤلفة موارد ملموس و کمترین شکاف کیفیت در مؤلفة قابلیت اعتبار وجود داشت. در نهایت، 20 نیاز مهم دانشجویان از جمله اماکن و فضاهای ورزشی مناسب، اماکن و فضاهای آموزشی و اداری، آزمایشگاه مناسب و نیز 12 ویژگی فنی کیفیت خدمات از جمله پاسخ دهی مناسب کارکنان، اماکن و فضاهای فیزیکی کافی و مناسب و وجود ملزومات مناسب تکنولوژی اطلاعات برای بهبود کیفیت خدمات تعیین شدند. در مجموع، دانشجویان از کیفیت خدمات گروه علوم ورزشی رضایت نداشتند. به نظر می رسد اجرای یافته های پژوهش بتواند بهبود کیفیت خدمات و در نتیجه رضایت دانشجویان را به دنبال داشته باشد.
۱۱.

تحلیل گسترش عملکرد کیفیت در المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای وزارت آموزش و پرورش

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۲۱۸
هدف از انجام این تحقیق بررسی و پیاده سازی مدل گسترش عملکرد کیفیت در المپیاد ورزشی درون مدرسه ای وزارت آموزش و پرورش بود. جامعه آماری تحقیق عبارت بود از کلیه دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد ورزشی، مدیران مدارس مجری، معلمین تربیت بدنی و معاونین پرورشی و تربیت بدنی مدارس مجری طرح و مدیران کل استان ها در سال تحصیلی 97-96. نمونه آماری نیز در مرحله مصاحبه به صورت ملاکی انتخاب شد. در بخش کمی تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای استفاده شد که بر حسب جدول حجم نمونه مورگان تعداد 420 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردید و با استفاده از پرسش نامه استاندارد پاراسورامان و همکاران مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق، مهم ترین نیازهایی که از مرحله مصاحبه و تجزیه و تحلیل پرسش نامه به دست آمده بودند طبق نظر گروه کانونی به عنوان صدای مشتریان به خانه کیفیت راه یافتند و در ادامه 3 ماتریس گسترش عملکرد کیفیت، طبق پروتکل سازگار شده برای سازمان های خدماتی طراحی شدند و ویژگی های خدمت، عملیات کلیدی فرایند و الزامات عملیات المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شناسایی و تنظیم شدند. در نهایت با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت راهکارهای مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای ارائه شد که مهم ترین آن ها به ترتیب اولویت بازنگری دستورالعمل ها و آیین نامه های المپیاد، تشکیل انجمن های ورزشی درون مدرسه ای و فعال سازی آنان، ارائه گزارش کمی و کیفی المپیاد در جلسه والدین می باشند.
۱۲.

مدل سازی انتظارات و اولویت های منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران به روش چهار ماتریسی (QFD)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای انتظارات و اولویت های منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران به روش گسترش عملکرد کیفیت ( QFD ) در جهت مهندسی کیفیت نظام رفاهی و روش پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) بود. در ابتدا به روش دلفی و مصاحبه با خبرگان (15نفر) شاخص های رفاهی استخراج و در ادامه این شاخص ها با نیازهای نیروی انسانی (208 نفر) به صورت پرسشنامه، مورد تطابق قرار گرفت. در تحقیق حاضر، نمونه آماری در بخش کیفی، خبرگان بخش رفاهی شرکت نفت بودند که در انتخاب آنان، مسائلی چون زمان، در دسترس بودن مصاحبه شوندگان و میزان همکاری آن ها مورد توجه بود که بر طبق استانداردهای پژوهش های کیفی حد کفایت و اشباع آن ها 15نفر به دست آمد. پس از تهیه پرسشنامه نهایی از شاخص های خبرگان در بخش کمّی تعداد پرسشنامه ها از طریق فرمول کوکران به دست آمد. تایید پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ با مقدار بیش از 0.7 و آزمون روایی از طریق بررسی بارهای عاملی و نمرات AVE انجام شد. برای اطمینان در ماتریس خانه کیفیت ( HOQ )، نیازهای فنی ایجاد شد و برای ساختن ماتریس خانه کیفیت برنامه های کیفیت خدمات رفاهی مورد پردازش قرار گرفت. در مدل نهایی مشخص گردید که قابلیت استفاده از خدمات اینترنتی (جی پی اس، صفحات مجازی، محتوای آنلاین، اطلاع رسانی آنلاین و... ) یکی از انتظارات کلیدی منابع انسانی است که بر دیگر انتظارات اثرگذار است. همچنین مولفه های 18گانه با توجه به نوع رابطه در دسته بندی مربوطه خود دارای تاثیر مثبت یا منفی (قوی و متوسط) بر انتظارات منابع انسانی هستند.
۱۳.

نیازسنجی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی با روش ترکیبی گسترش عملکرد کیفیت و دیمتل فازی (بررسی موردی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی رازی اصفهان)

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۶۱
هدف: در دنیای امروز، با توجه به پیشرفت روزافزون جهان در زمینه های مختلف، به همان نسبت نیازها و خواسته های مشتریان در بهبود کیفیت خدمات و کالاهای مصرفی افزایش یافته است. این نیازها که به صورت تلویحی و تصریحی بروز می کند، در تمام زمینه ها در واحدهای صنعتی، رشد قابل توجهی یافته است. از طرفی دیگر، سازمان هایی که درصدد برآورده ساختن انتظارات و نیازهای مشتری می باشند، ناگزیر از به کارگیری ابزار و سیستم هایی هستند که آن ها را در انجام این امر یاری کند که گسترش عملکرد کیفیت یکی از مهم ترین این ابزارهاست. روش شناسی پژوهش: این پژوهش بر آن است تا نیازهای مشتریان (واحدهای صنعتی شهرک صنعتی رازی) را با استفاده از روش پرسشنامه و تکنیک ترکیبی روش گسترش عملکرد کیفیت و دیمتل فازی ارزیابی کند. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت خدماتی در شهرک صنعتی رازی است. با استفاده از فرمول کوکران 120 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ی اولویت بندی نیازها برای آن ها ارسال گردید. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش 64 نیاز از سوی شرکت های صنعتی مستقر در شهرک شناسایی شد که نیاز به آب آشامیدنی و صنعت در اولویت اول قرار گرفت. سپس 8 خدمت یا الزام فنی توسط این شرکت شناسایی شد و روابط بین نیازمندی های مشتریان و الزامات فنی خدمات توسط خانه کیفیت تعیین گردید که اخذ هزینه های مشترک موضوع ماده (8) آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی به عنوان اولین اولویت خدمات تعیین شد. اصالت/ارزش افزوده علمی: تکنیک گسترش عملکرد کیفیت ابزاری مهم جهت ترجمه صدای مشتری و لحاظ کردن خواسته ها و نیازهای آن ها و همچنین اولویت بندی الزامات فنی تولید به شمار می رود که برای نخستین بار در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
۱۴.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در فرایند پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با رویکرد گسترش عملکرد کیفیت در گروه صنعتی بهمن دیزل

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در فرایند پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع در گروه بهمن دیزل است. با شناسایی و اولویت بندی این عوامل می توان ریسک پیاده سازی سیستم برنامه ریزی را کاهش داد و به اختصاص منابع مناسب برای بودجه بندی صحیح، هدفدار و بهینه پرداخت. بدین منظور، پرسشنامه ای از عوامل بحرانی موفقیت تدوین شد و در اختیار جامعه پژوهش، شامل مدیران ارشد و مشاوران گروه بهمن قرار گرفت. به کمک روش تحلیل عاملی اکتشافی، هفت عامل در گروه عوامل بحرانی قرار گرفت. به همین منظور، پس از طراحی مدل هفت عاملی، به کمک روش گسترش عملکرد کیفی 18 عامل فنی در رابطه با این هفت عامل شناسایی و اولویت بندی شدند. در نهایت مشخص شد با اجرای مدل هفت عاملی، 5/89 درصد از عوامل بحرانی موفقیت شناسایی خواهد شد؛ از این رو برای دستیابی به مدل یادشده، 18 عامل به منظور بودجه بندی هدف دار منابع به ترتیب اولویت پیشنهاد شد.