چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی زمستان 1392 شماره 16

مقالات

۱.

ارزیابی اعتماد مصرف کننده به فروشگاه های زنجیره ای (مورد مطالعه: فروشگاه شهروند)

تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۷۸
به علت تقلب هایی که در حوزه ایمنی مواد غذایی در سال های اخیر روی داد نگرانی مصرف کنندگان در مورد سلامت مواد غذایی که خریداری می کنند افزایش یافت .که  این عامل  می تواند رفتار مصرف کنندگان در انتخاب فروشگاه زنجیره ای مواد غذایی را تحت تأثیر قرار دهد . لذا هدف این پژوهش شناسایی متغیرهای مربوط به اعتماد مصرف کننده به فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی می باشد که در سایه شناسایی این متغیرها می توان راهبردها را در جهت موفقیت بلند مدت سازمان تدوین کرد. پرسشنامه این پژوهش براساس الگو اعتماد طراحی شده است که براساس آن محرک های اعتماد ( توانایی ، حسن نیت ، صداقت ، تمایل به اعتماد کردن ) و برونداده های اعتماد (ریسک پذیری ، وفاداری ) و متغیر میانجی (ریسک درک شده) براساس الگو معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . داده های این پرسشنامه  از 385 نفر از خریداران فروشگاه زنجیره ای شهروند واقع در شهر تهران جمع آوری شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که توانایی و صداقت فروشگاه زنجیره ای بطور مثبت بر روی اعتماد خاص مصرف کننده اثر گذار است و همین طور اعتماد خاص مصرف کننده متغیر پیش بین خوبی برای ریسک پذیری و به دنبال آن وفاداری مصرف کننده  می باشد.
۲.

تدوین راهبردهای برندسازی ملی در ایران

تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۲۴
امروزه کشوری که خواهان حضور در بازارهای بین المللی است، اما به لحاظ اعتبار و وجهه جهانی وضعیت مناسبی ندارد، یا سریعاً از بازار و صحنه های حضور حذف می شود و یا به حاشیه رانده می شود. کشورهای مختلف سعی دارند با برنامه ریزی و اتخاذ راهبردهای کارا دست به اقداماتی بزنند تا بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن سیمای جهانی خود را بهبود بخشند؛ زیرا این سیمای کشورهاست که تا حدودی اطلاعات زیادی راجع به قوانین مالیاتی و تجاری، خصوصیات نیروی کار، امنیت، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بسیاری موارد دیگر را متجلی می سازد و از این تأثیرگذاری روی اذهان مردم دنیا، قدرت و نیروی پنهان در عبارت "Made in" را افزایش می دهد. این مطالعه، بر اساس مجموعه نظریه ها، مطالعه های تطبیقی و استفاده از نظر های خبرگان بازاریابی کشور، به بررسی ابعاد شش گانه برندسازی ملی و راهکارهای لازم جهت تقویت و توسعه برند ملی ایران پرداخته و راهبردهایی را جهت تقویت برند ملی ایران ارائه نموده که تا حد امکان مطابق با وظایف نهادهای مختلف درگیر در برنامه برندسازی ملی کشور باشد.
۳.

بررسی نقش سبکهای تصمیم گیری مصرف کننده بر فرآیند خرید در میان بانوان شاغل

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۵۱
در این پژوهش با الگوبرداری از یک الگوی ادراکی آزمون شده از سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان، که اولین بار از سوی اسپرولز و کندال (1986) ارائه شد، سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کننده در میان بانوان شاغل مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اصلاح شده ای با50 گویه بود که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شد. با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی (غیر احتمالی)، 300 پرسشنامه به صورت حضوری در برخی فروشگاه های زنجیره ای و مراکز خرید در مناطق مختلف تهران توزیع شد. در مرحله تجزیه وتحلیل داده ها جهت استخراج متغیرهای مکنون (پنهان)، از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، فرآیند خرید بانوان شاغل دارای10 ویژگی مشخص تحت عناوین کیفیت گرایان با دقت، قیمت گرایان با دقت، حساسیت به محیط و سلامتی، توصیه پذیران، خریداران زمان و راحتی، مدگرایان تنوع طلب، سردرگم میان گزینه های متعدد، برندگرایان، تبلیغ گرایان و تفریح گرایان لذت جو می باشند
۴.

تبیین شرایط حاکم بر مدیریت روابط قدرت در لایه خرده فروشی زنجیره تأمین محصولات غذایی: نظریه ای برخاسته از داده ها

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۵
این پژوهش در پی شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند مدیریت روابط قدرت در لایة خرده فروشی زنجیرة تأمین محصولات غذایی و نحوة اثرگذاری این عوامل بر فرآیند مذکور است. با اتکا به رویکرد نظریة برخاسته از داده ها و نتایج حاصل از 13 مصاحبة عمیق با 10 تن از مدیران و کارشناسان یکی از شرکت های فعال در لایة خرده فروشی زنجیرة تأمین مواد غذایی ایران، چارچوبی نظری برای بررسی پیشایند ها و عوامل مؤثر بر این فرآیند شکل دهی شد. طبق این چارچوب، دامنة گسترده ای از عوامل موجب ورود شرکت های خرده فروش به فرآیند مدیریت قدرت در قبال تأمین کنندگان می شوند. ضمن آن که عوامل زمینه ای و اقتضایی متنوعی بر تصمیمات خرده فروش در این فرآیند اثر می گذارند و تعاملات وی با تأمین کنندگان را هدایت می کنند.
۵.

عشق به برند: مطالعه تجربی مصرف کنندگان ایرانی

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
برخی پژوهش های اخیر نشان می دهند تنها تأمین رضایت مشتریان برای تداوم موفقیت بنگاه ها در بازارِ رقابتیِ امروز کافی نیست. در این میان برای توضیح و پیش بینیِ تغییراتِ مطلوب در رفتارِهای بعدِ مصرفِ مشتریانِ راضی، سازه بازاریابی جدیدی به نامِ «عشق به برند» که دارای ابعادِ اولیه علاقه و هوس و ابعاد ثانویه صمیمیت، رویا، مدتِ رابطه، خاطرات، یگانگی، ایده آل سازی و لذت از برند است، معرفی شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر اعتماد به برند بر عشق به برند و نیز تأثیر عشق به برند بر وفاداری مشتریان به برند با در نظر گرفتن متغیر میانجی تعهد به برند بود. جامعه آماریِ پژوهش، مشتریان، محصولات مصرفی، مراکز خرید و فروشگاه های منتخب در شهرستان هایِ ساری، بابل و بابلسر در استانِ مازندران بود که نمونه ای 295 نفری که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان دادند که عشق به برند بر تعهد به برند و تعهد به برند بر وفاداری به برند اثر مستقیم دارد. اثر مستقیم اعتماد به برند بر عشق به برند نیز تأیید شد. اگر چه اثرِ مستقیم اعتماد بر تعهد تأیید نشد؛ ولی نشان داده شد اعتماد به برند به واسطه عشق به برند اثر مثبتی بر تعهد به برند دارد.
۶.

طراحی الگوی عمل اخلاقی در نظام بازاریابی (مطالعه موردی: فروش شخصی)

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۷۸
فعالیت های بازاریابی بنگاه های اقتصادی تحت تعالیم و ارزش های نظام سرمایه داری قرار دارد و این در حالی است که جوامع اسلامی نیازمند همسان سازی این ابزار با نوع جهان بینی خود می باشند. این امر خصوصاً در کشور جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است و اخیراً نیز تحت عنوان تحول در علوم انسانی مطرح شده است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوی عمل اخلاقی در نظام بازاریابی بر اساس مکتب اخلاقی اسلام، در صدد است با ارتقاء آگاهی افراد، به اجرای اعمال اخلاقی (دارای ارزش اخلاقی مثبت) و جلوگیری از اعمال ضد اخلاقی در حرفه بازاریابی و فروشندگی کمک کند. به این منظور از روش پژوهش کیفی با رویکرد استقرایی استفاده شده است. پژوهشگر با به کارگیری راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد، مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با خبرگان حوزه اخلاق اسلامی و بازاریابی انجام داده است. با کد گذاری باز در نرم افزار اطلس.تی و لحاظ نمودن ارزش اخلاقی عمل فروشندگان به عنوان مقوله محوری، الگوی عمل اخلاقی به دست آمده است. نتایج پژوهش، اهمیت رابطه ادای حقوق الهی (حق الله، حق الناس، حق النفس) و وظیفه افراد را نیز در جهت قرب به پروردگار، نشان می دهد.
۷.

بررسی تأثیر محیط فروشگاه بر خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه های زنجیره ای

تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۴
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر محیط فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه های زنجیره ای است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه های زنجیره ای سطح شهر تهران است. روش نمونه گیری این پژوهش، غیر احتمالی آسان می باشد. حجم نمونه آماری معادل 385 نفر تعیین شد. تعداد 450 پرسشنامه بین مشتریان توزیع شد که تعداد 388 پرسشنامه قابل اتکا مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 80/8 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فردی مشتریان شامل گرایش به خرید ناگهانی و گرایش به لذت خرید بر خرید ناگهانی تأثیر دارند. عوامل وضعیتی سطح فروشگاهی نیز شامل موسیقی، نورپردازی، چینش محصولات و کارکنان فروش بر خرید ناگهانی مشتریان تأثیر دارند. همچنین متغیرهای احساسات مثبت و منفی و اصرار به خرید ناگهانی نیز بر اساس نتایج پژوهش، بر خرید ناگهانی مشتریان تأثیر دارند.
۸.

تحلیل محتوی و استنادی مقاله های علمی پژوهشی بازاریابی در ایران

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۹۹
مقاله های علمی پژوهشی، بازتاب و ماحصل فعالیت جامعه دانشگاهی در یک حوزه خاص است. از زمان طرح و رشد تدریجی دانش بازاریابی در ایران بیش از دو دهه می گذرد. بررسی سمت وسو و جهت گیری کیفی مقاله های علمی تدوین شده و مقایسه آن با کشورهای پیشرو، از یک سو نشان دهنده میزان غنای این دانش در ایران و از سوی دیگر معرف توان پاسخگویی دانش بازاریابی در ایران به نیازهای جدید صنعت خواهد بود. این پژوهش تمامی مقاله های با محوریت بازاریابی (247 مقاله) که در طول دهه 80 در مجله های علمی پژوهشی کشور منتشرشده را با دو رویکرد تحلیل محتوی و تحلیل استنادی مطالعه می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد علیرغم رشد کمّی قابل توجه از زوایای مختلف جهت گیری توسعه علمیِ این رشته ناموزون است. بازتولید مکانیکی دانش ، فقدان نوآوری در روش و چارچوب نظری ، عدم انباشت مؤثر یافته ها و دور ماندن از پرسش های نوین بازاریابی از دیگر یافته های این پژوهش در تحلیل محتوای مقاله های این دوره است.
۹.

بررسی نگرش مشتری در مورد اهداف و ابعاد مشارکت برند

تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
اتحاد برند یا مشارکت برند یک راهبرد بالقوه است که که به دو برند این امکان را می دهد که با ترکیب نام هایشان با یکدیگر، اثرات مثبتی را کسب کنند. این پژوهش با هدف بررسی نگرش مشتریان از مشارکت برند انجام شده است. برای این منظور پژوهشگران با بررسی ادبیات نظری در این زمینه، بررسی خود را بر ابعاد نقش،هدف، مسئولیت، مالکیت و پیشنهاد دهنده مشارکت قرار داده اند. پرسشنامه با طیف هفت گانه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات بوده است که همه سوالات از پژوهش هایی قبلی استخراج شد و تغییرات اندکی روی آن انجام شده است. روایی محتوای ابزار به صورت صوری و پایایی توسط آزمون آلفا کرونباخ رقم 794/0 بوده است. جامعه آماری پژوهش 370 نفر ازدانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه های سراسری تهران هستند. در این پژوهش از آزمون های آماری و نرم افزار SPSS 16 برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج نشان داد که جهت گیری نگرش مشتریان به هدف مشارکت برند بیشتر ارتقا و بهبود محصول قبلی توسط دو برند است. مالکیت و مسئولیت برند اصلی بیشتر از برند همکار است. علاوه بر این می توان گفت شهرت برند در کیفیت، نقش عمده ای در نگرش مشتریان در زمان مشارکت برند دارا می باشد. پیشنهاد می گردد برندهایی که دارای شهرت کیفیتی بالاتر هستند در هنگام مشارکت، نسبت به برندهای معمولی تر به تفسیرها و نگرش های مشتریان بیشتر توجه کنند.
۱۰.

شناسایی عوامل موثر بر تمایل مصرف کنندگان به مشارکت در سیستم تبلیغات پیامکی مبتنی بر پایگاه داده

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۵۴
مطالعات مختلف نشان داده اند هنگامی که پیامک های تبلیغاتی، مرتبط با خواسته های مشترک باشند؛ احتمال پذیرش آن ها بیشتر است. با توجه به دسترسی اپراتورهای تلفن همراه به بخشی از اطلاعات مشترکان، بهترین گزینه برای ایجاد یک پایگاه داده از اطلاعات آنها و استفاده از آن جهت متناسب سازی پیامک های تبلیغاتی با نیازها و علائق مشترکان هستند. با درنظرگرفتن این مساله، پژوهش حاضر به دنبال شناخت عواملی است که بر تمایل مشترک تلفن همراه به ارائه اطلاعات شخصی جهت تشکیل این پایگاه داده تاثیرگذارند. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از یک نمونه 392 نفری از مشترکان تلفن همراه، که با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از معادلات ساختاری و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت، نشان می دهد نگرش، هنجار ذهنی، اعتماد متصوّر و کنترل روی ارائه اطلاعات، بر تمایل مشترکان به ارائه اطلاعات تاثیرگذارند. همچنین نگرش، تحت تاثیر ریسک و فایده متصور از ارائه اطلاعات است؛ و اعتماد متصور، تحت تاثیر اعتمادی است که مشترک تلفن همراه به محیط نهادی این رسانه و قوانین ناظر بر آن دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تاثیر ارائه مشوق هایی مثل تخفیف در هزینه های مکالمات، بر تمایل مشترک، به وسیله حساسیت اطلاعات درخواستی و میزان کنترل فراهم شده روی ارائه اطلاعات، تعدیل می شود. یافته های پژوهش حاضر می تواند به اپراتورهای تلفن همراه در پیاده سازی طرح پیامک دهی مبتنی بر پایگاه داده کمک کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲