چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی پاییز 1396 شماره 31 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

راهبرد فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش ایران؛ ماهیت، پیشایندها و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد استراتژی فروش استراتژی فروش برند پیشایندهای استراتژی فروش محصولات مصرفی تندگردش مزیت رقابتی نظریه پردازی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۸۵
شناسایی ماهیت و ابعاد استراتژی فروش، و نیز عوامل اثرگذار بر تصمیمات استراتژیک فروش موفقیت سازمان در حوزه فروش را تضمین و برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد خواهد کرد. به همین جهت هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی جامع از استراتژی فروش برند و پیشایندهای آن و مکانیزم روابط این پیشایندها با استراتژی فروش است. برای این منظور از نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شد و داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان بازاریابی و فروش محصولات مصرفی تندگردش گرد آوری شدند. نمونه گیری به روش نظری انجام شد و پس از 14 مصاحبه کفایت نظری حاصل گردید. نتایج نشان داد که استراتژی فروش برند مشتمل بر شش بعد: سبد مشتریان نهایی، نوع ارتباط با مشتریان واسطه، سبد کانال های فروش، گرایش به برونسپاری فروش، سبد محصولات و سبد بازارها می باشد. همچنین پیشایندهای استراتژی فروش برند در قالب شرایط علی موثر، شرایط مداخله گر، و شرایط زمینه ای شناسایی شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه و در جهت تکمیل الگو، اقدام واکنشی تدوین استراتژی فروش برند و پیامدهای آن در صنایع محصولات مصرفی تندگردش نیز شناسایی و مورد بحث قرار گرفت.
۲.

تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش موبایل بانک در بانک صادرات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موبایل موبایل بانک قصد رفتاری بانکداری الکترونیک بانک صادرات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۹۶
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل موثر بر قصد رفتاری و پذیرش موبایل بانک در بانک صادرات ایران براساس یک مدل جامع و جدید است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه که به صورت طیف لیکرت بین 207 نفر از مشتریان بانک در طی زمانی 1 ماه با درنظر گرفتن روش نمونه گیری خوشه ای در دسترس توزیع گردید، جمع آوری شده اند. لذا این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ محتوی، توصیفی- پیمایشی است. نتایج تحلیل آماری با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS نشان داد که عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تأثیر اجتماعی، شرایط تسهیل کننده، ارزش قیمت و اعتماد اولیه تأثیر مثبتی بر قصد رفتاری دارند. همچنین تمایل شخصی به اعتماد و اطمینان ساختاری بر اعتماد اولیه تأثیرگذارند. نتایج همچنین نشان داد که عوامل انگیزه لذت، عادت و شهرت یانک بر قصد رفتاری تأثیری ندارند. همچنین بین شهرت بانک و اعتماد اولیه نیز هیچگونه رابطه ای یافت نشد و در نهایت نتایج نشان داد که قصد رفتاری بر پذیرش موبایل بانک تأثیر مثبتی دارد.
۳.

تأثیر تناسب شخصیت برند بر نگرش به برند و مؤلفه های ارزش ادارک شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تناسب شخصیت برند نگرش به برند ارزش ادراک شده صنعت بانک داری مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۳۸۱
هدف این پژوهش بررسی بررسی تاثیر تناسب شخصیت برند، نگرش به برند و مولفه های ارزش ادراک شده(شخصی، اجتماعی و کارکردی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل مشتریان بانک های خصوصی در شهر تهران می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده است که روایی صوری آن توسط خبرگان و پرسش شوندگان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایای مرکب(CR) محاسبه و تأیید شد. با توجه به روش نمونه گیری که از نوع غیرتصادفی در دسترس بود، پرسشنامه میان 400 نفر از مشتریان بانک ها توزیع شد. از این تعداد 352 پرسشنامه جمع آوری و از طریق روش حداقل مربعات جزئی که یکی از روش های مدلسازی معادلات ساختاری می باشد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور از نرم افزارهای SPSS20 وSmartPLS2.0 استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین تناسب شخصیت برند، نگرش به برند و مولفه های ارزش ادراک شده روابط معناداری برقرار است. با توجه به یافته ها می توان گفت که آزمون مدل پیشنهادی این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم های بازاریابی می گردد که مبنای قابل قبول برای حفظ و افزایش ارزش اداراک شده مشتریان نسبت به خدمات بانکی است.
۴.

تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابت پذیری برند با تبیین نقش فرصت طلبی فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری بازاریابی رقابت پذیری برند فرصت طلبی فناورانه برنامه راهبردی صنعت غذایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۵۰۴
رقابت پذیری برند از جمله موضوعات مهمی است که طی سال های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی مورد تأکید قرار گرفته است. در دنیای امروز، گسترش بازار صنایع غذایی از یک سو و افزایش رقابت پذیری بین شرکت ها و توقع مشتریان از سوی دیگر، شرکت های غذایی را ترغیب کرده تا به ایجاد یک برند قوی در بازارهای رقابتی امروز مبادرت ورزند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابت پذیری برند از طریق نقش میانجی فرصت طلبی فناورانه در میان شرکت های صادرکننده برتر محصولات صنایع غذایی انجام پذیرفته است. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای روایی آن از روایی صوری و سازه و همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه ها و تأیید مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. نتایج مدل آماری نشان می دهد، مدل پیشنهادی برازنده داده ها می باشد و نوآوری بازاریابی و فرصت طلبی فناورانه تأثیر مثبت معناداری بر رقابت پذیری برند دارد، این در حالی است که فرصت طلبی فناورانه در رابطه فوق نقش میانجی دارد.
۵.

رتبه بندی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در نمایشگاه بین المللی کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رضایت مشتریان نمایشگاه کتاب تهران انگیزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۵۹
نمایشگاه کتاب تهران با بهبود کیفیت خدماتی که به بازدیدکنندگان خود ارائه می دهد علاوه بر خدمتی که می تواند به فرهنگ کشور نماید می تواند این خدمت را از طریق حفظ تعداد بازدیدکنندگان، جذب بازدیدکنندگان جدید ، افزایش سطح فعالیت های نمایشگاه کتاب و غیره گسترش دهد. در این تحقیق پس از مرور ادبیات موضوعی در زمینه کیفیت خدمات مشتریان با استفاده از نقطه نظر مدل گرونوز 2 شاخص برای کیفیت فنی و 13 شاخص برای کیفیت وظیفه ای خدمات ارائه شده در نمایشگاه کتاب در نظر گرفته شده است. شاخص های فوق با ساختار مفروض از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرارگرفته و با آزمون فرض اختلاف میانگین دو جامعه مشخص شد که بازدیدکنندگان در 14 شاخص از 15 شاخص مورد نظر از خدمات ارائه شده رضایت ندارند. انجام تحلیل فریدمن نیز نشان داد که در میان این شاخص ها بدترین شاخص بازدیدکنندگان قیمت و تخفیف نامناسب در نمایشگاه بوده و مهم ترین انگیزه افراد برای بازدید از نمایشگاه کتاب تهران نیز بازدید از کتب و اطلاع از آخرین تحولات در بازار کتاب می باشد.
۶.

تأثیر محتوای احساسی پیام های تبلیغاتی بر نیات خرید کودک: تحلیل نقش تعدیل گر سبک ارتباطی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محتوای احساسی پیام سبک ارتباطی خانواده نیت رفتاری خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۹۴
این مطالعه به اثرات الگوهای ارتباطی خانواده (FCP) در سبک های تصمیم گیری مصرف کننده کودکان و نفوذ در تصمیم گیری خرید خانواده بر رابطه بین محتوای احساسی پیام و نیت رفتاری خرید درکودکان بررسی شده است. این تحقیق به لحاظ هدف ، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با نرم افزار 21 Spss  از روش رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که محتوای احساسی پیام بر نیت رفتاری خرید و همچنین سبک ارتباطی خانواده بر رابطه بین محتوای احساسی پیام و نیت رفتاری خرید تأثیر مثبت و معنی داری دارد اما این سبک ارتباطی رابطه موجود را تعدیل نمی کند. از طرفی احساس لذت و انگیختگی پیام هر یک به عنوان ابعاد محتوای احساسی پیام بر وفاداری به خرید که تنها بعد نیت رفتاری می باشد اثر مثبتی دارند. نتایج حاصل نشان می دهد که سبک ارتباطی مفهوم گرا / اجتماعی گرا تنها رابطه ی بین احساس لذت پیام و وفاداری به خرید را تعدیل می کند وشدت این رابطه را افزایش می دهد.
۷.

صدای کارمند: بمب ساعتی یا سفیران برند؟ (بررسی اثر صدا بر تعهد کارمندان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انواع صدای کارمندان تعهد به برند ارزش ویژه برند از دیدگاه کارمندان سفیران برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۹
سازمان ها به طور فزاینده ای به افراد و کارمندانی نیاز دارند که ایده های جدید خود را بیان کنند و پیشنهاد های ارزشمندی را به منظور پاسخ به تغییر های محیط پویای کسب و کار ارائه دهند. کارمندان اغلب ایده ها، اطلاعات و نظرهای سازنده ای جهت بهبود کار و سازمان خود دارند. آنها گاهی با صدا، ایده ها و نظر های خود را بیان می کنند و گاهی سکوت کرده و از ابراز نظرهایشان خودداری می کنند. هدف از این مقاله ارائه الگویی است که در آن، چهار نوع مختلف از صدا (حمایتی، سازنده، دفاعی و مخرب) و رابطه آنها با تعهد کارمندان شناسایی شود. این پژوهش کاربردی بوده و داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین 373 نفر از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز جمع آوری شده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و همگرا و برای پایایی آن از روش آلفای کرونباخ (86/0) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش الگو سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط بین چهار نوع صدای کارمند و تعهد آنها به برند است. همچنین این تحقیق نشان داد که تعهد کارمندان بر ارزش ویژه برند از دید آنها اثر دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳