چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی سال هجدهم پاییز 1398 شماره 39 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تشکیل انواع اتحادهای استراتژیک بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۲۹
     هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر تشکیل انواع اتحادهای استراتژیک بین المللی است تا مدیران سازمان با شناسایی نیازها و اهداف استراتژیک سازمان خود بتوانند بهترین نوع اتحاد استراتژیک را انتخاب کنند. کلیه عوامل مؤثر بر انواع اتحادهای استراتژیک بین المللی در صنایع تولیدی ایران با استفاده از بررسی دانش موجود در قالب الگوی اولیه شناسایی و سپس بر اساس مصاحبه با خبرگان صنعت و دانشگاهی، الگوی ثانویه طراحی شد. جامعه پژوهش در مرحله کیفی شامل استادان دانشگاه های سراسری تهران و مدیران عالی صنایع تولیدی با تجربه تشکیل اتحادهای استراتژیک بین المللی و در مرحله کمّی شامل شرکت های تولیدی با تجربه تشکیل اتحادهای استراتژیک بین المللی بوده است. در ادامه با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس، 190 پرسشنامه در میان شرکت های تولیدی توزیع و عوامل مؤثر بر تشکیل انواع اتحادهای استراتژیک بین المللی بررسی شد. در نهایت با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه و دانکن، میزان تأثیر و رتبه هر یک از عوامل بر انواع اتحاد استراتژیک بین المللی بررسی شد و برای تبیین الگو، روش مدل سازی تحلیل عاملی تأییدی به کار رفت. بر اساس یافته ها، صنایع تولیدی ایران به اقتضای شرایط مالی، بازار، زنجیره تأمین، فناوری و نوآوری رفتار متفاوتی در تشکیل اتحادهای استراتژیک بین المللی از خود بروز می دهند.
۲.

طراحی مدل جامع برندسازی رابطه مند در صنعت بانکداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۴۸۱
در عصر رقابتی کنونی بازاریابان به این نتیجه رسیده اند که به منظور بقاء باید به دنبال کسب مزیت رقابتی باشند. دراین راستا برندسازی به عنوان یکی از ابزارهای افزایش آگاهی مشتریان و ارتقای سهم بازار به شمار می رود. موسسات مالی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برندسازی به عنوان شکل جدیدی از ارتباطات میان مشتریان و بانک ها  به منظور الزام رقابتی و پارادایم غالب در بازاریابی صنعت بانکداری مطرح است. علیرغم پویایی این مفهوم و نیز گستردگی پژوهش های انجام شده، هنوز به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تدوین مدل جامع برندسازی رابطه مند در شبکه بانکی کشور می باشد. به منظور انجام پژوهش از رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شده است. نتایج حاصل از مصاحبه کیفی منجر به استخراج 560 مفهوم، 33 تم فرعی و 11 مضمون گسترده بوده و جهت سطح بندی عوامل از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد مدل جامع برند سازی رابطه مند در سیستم بانکی دارای پنج سطح می باشد که از مقوله های هویت برند به عنوان تاثیرگذارترین در سطح پنجم و کیفیت خدمات، تمایل برند، ارزش ادراک شده، اعتماد، رضایت، شهرت، شخصیت، تعهد، دلبستگی در سطوح میانی و وفاداری برند به عنوان تاثیر پذیرترین عامل در سطح اول تشکیل شده است.
۳.

خلق ارزش مشترک فراتر از مسئولیت اجتماعی شرکت (مطالعه تجارب بنگاه های ایرانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
هدف این پژوهش، تفکیک فعالیت های خلق ارزش مشترک از مسئولیت اجتماعی شرکت ها در بنگاه های ایرانی است. از طریق بررسی تجارب فعالیت های اجتماعی بنگاه های ایرانی، با تمرکز به اقداماتی که دارای ویژگی های خلق ارزش مشترک هستند، اقدام به بررسی نوع فعالیت های اجتماعی بنگاه های ایرانی گردید. به علت عدم وجود مدل مشابه، از نظریه داده بنیاد استفاده گردید تا با استفاده از تجارب عملی، به کشف مسیر پیموده شده در انجام اقدامات اجتماعی شرکت های ایرانی بپردازیم. تعداد 37 مصاحبه با مدیران و خبرگان مرتبط انجام گردید. مدل به دست آمده در این پژوهش، فعالیت های اجتماعی بنگاه های ایرانی را به شش دسته تقسیم می کند، که نشان دهنده اقدامات خلق ارزش مشترک بنگاه های ایرانی در یک طیف هستند. دو دسته اول، قابلیت خلق ارزش مشترک ندارند. چهار دسته دیگر، می توانند ارزش مشترک را با شدت و قابلیت اثرگذاری متفاوتی خلق نمایند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شرکت های ایرانی از چهار مسیر (بهبود وجهه عمومی از طریق اقدامات اجتماعی، کاهش ریسک ها و هزینه ها از طریق اقدامات محافظت از محیط زیست، افزایش درآمد از طریق خلق فرصت های کسب وکاری ناشی از حل مشکلات اجتماعی، و از طریق افزایش درآمد از طریق بهبود منافع انتقال یافته به یک گروه از ذی نفعان) به انجام اقدامات خلق ارزش مشترک می پردازند.
۴.

تحلیل میزان آمادگی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۲۷۹
هدف این پژوهش تحلیل وضعیت آمادگی صادراتی شرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان کرمانشاه در صنایع مختلف و شناسایی نقاط ضعف این شرکت ها است. رویکرد اصلی مورد استفاده ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد IPA)) و شیوه ی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. با مطالعه ی ادبیات و پیشینه ی پژوهش، شاخص های اولیه ی ارزیابی آمادگی صادراتی استخراج و پس از تایید خبرگان، پرسشنامه ی نهایی با 9 مولفه و شاخص های آن تهیه شده است.  132 شرکت تولیدی فعال در میان 7 صنعت، به روش طبقه بندی نسبی، انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای تحلیل یافته ها نیز از آزمون های تحلیل عامل تاییدی، مقایسه میانگین T یک گروهی، مقایسه ی میانگین T زوجی و ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که به طور کلی شرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان کرمانشاه از نظر مولفه های: شایستگی های مدیریتی، منابع انسانی، ویژگی های شرکتی، دانش و تخصص فنی، ویژگی های مالی، آمیخته های بازاریابی، بازار و نقش دولت در شرایطی نامناسب قرار گرفته اند و تنها از نظر مولفه ی قابلیت های تولیدی، دارای آمادگی صادراتی هستند. در میان صنایع مختلف نیز از نظر هر نه مولفه ی آمادگی صادراتی، دو صنعت نساجی و کانی در شرایط مناسب و صنعت سلولز در شرایطی نامناسب قرار گرفته اند.
۵.

ارائه مدل پارادایمی مفهوم سازی کسب وکارهای فراگیر اجتماعی با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
کسب وکار فراگیر اجتماعی که نسخه به روز شده کارآفرینی اجتماعی و کسب وکارهای اجتماعی است به دنبال ایجاد شبکه تأمین ارزش در بنگاه می باشد که برای رسیدن به این هدف از رویکرد درگیر نمودن افراد پایه هرم درآمد، آسیب دیدگان اجتماعی، معلولان و اقشار محروم جامعه نه تنها به عنوان مصرف کننده بلکه به عنوان تولیدکننده، توزیع کننده، بازاریاب و تأمین کننده استفاده می نماید. استراتژی پژوهش حاضر کیفی و ازنظر هدف بنیادی و از نگاه ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش از روش فراترکیب برای جمع آوری اطلاعات و از تحلیل داده بنیاد گلیزری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش بین سال های 2010 تا 2019 موردبررسی قرارگرفته است. ماحاصل تجزیه وتحلیل یافته، شناسایی و برچسب گذاری 48 مفهوم در قالب 13 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی است. نتایج نشان می دهد با «ظرفیت سازی چندگانه» از طریق «رشد فراگیر» و «نوآوری پایدار» و  بازتولید « خلق ارزش اجتماعی » با درگیر نمودن « شبکه ارزش مشترک » و «ارزش آفرینی پویا» مفهوم سازی و خلق «کسب وکارهای فراگیر اجتماعی» میسر می گردد.
۶.

تأملی بر پیشایندها و پسایندهای ناهمسانی شناختی پس از خرید در بین مصرف کنندگان کالاهای تند مصرف(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۶
برخی مطالعات تجربی و بررسی رفتارهای انسانی، به نوعی ناهمسانی بین نگرش و رفتار اشاره کرده اند، علیرغم این موضوع؛ مطالعه حاضر درصدد بررسی تأملی بر پیشایندها و پسایندهای ناهمسانی شناختی پس از خرید در بین مصرف کنندگان کالاهای تُند مصرف است. تحقیق حاضر، جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و جهت تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده نموده است. جامعه آماری پژوهش 432 نفر از مصرف کنندگان کالاهای تند مصرف در شهر سمنان می باشند که به روش نمونه گیری کوکران انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های میدانی از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری بر اساس نرم افزار Smart - Pls استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ انتظارات مصرف کننده از محصول، نگرش مصرف کنندگان نسبت به بازاریابی شرکت و اضطراب صفتی مصرف کننده بر ناهمسانی شناختی پس از خرید تأثیر مثبت و معناداری داشته و بین اعتماد به نفس مصرف کننده با ناهمسانی شناختی تأثیر مثبت و معناداری یافت نشد. همچنین این ناهمسانی شناختی؛ بر ارزش مصرف و رفتارهای منفی پس از خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۷.

تأثیر استراتژی تجاری تکنولوژی محور بر نوآوری با نقش میانجی قابلیت های تکنولوژیک، شبکه و منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۲
     امروزه بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد تا سازمان ها بتوانند با داشتن استراتژی تکنولوژی محور خود را متمایز سازند. از سویی دیگر شرایط محیطی به حدی پیچیده و پویا گردیده که سازمانها دیگر نمی توانند بدون نوآوری حیات بلندمدت خود را تضمین نمایند. بر این اساس، مطالعات گسترده ای در خصوص ارتباط میان استراتژی تجاری و نوآوری در صنایع تولیدی مختلف انجام شده است، این درحالیست ارتباط میان این دو متغیر در سازمان های خدماتی به ندرت مطالعه گردیده است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استراتژی تجاری تکنولوژی محور بر نوآوری با نقش میانجی قابلیت های تکنولوژیک، شبکه و منابع انسانی در کلینیک های پژشکی شهر ارومیه انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه های کامل شده توسط 214 پاسخ دهنده از آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos23 و آزمون سوبل استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد استراتژی تجاری تکنولوژی محور به صورت مستقیم بر نوآوری خدمت و فرآیند تأثیر معناداری دارد. همچنین این متغیر از طریق قابلیت تکنولوژیک و قابلیت منابع انسانی بر نوآوری خدمت و فرآیند تأثیر معناداری دارد. این در حالیست که استراتژی تجاری تکنولوژی محور از طریق قابلیت شبکه بر نوآوری خدمت تأثیر معنادار ندارد، اما تأثیر معنادار آن بر نوآوری فرآیند از طریق قابلیت شبکه مورد تأیید قرار گرفت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸