چشم انداز مدیریت بازرگانی - علمی-پژوهشی

چشم انداز مدیریت بازرگانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 

مدیر مسئول: دکتر علی رضاییان 

سردبیر: دکتر عباسعلی حاجی کریمی 

مدیر اجرایی: دکتر شهریار عزیزی 

هیئت تحریریه: دکتر نسرین جزنی، دکتر محمد رضا حمیدی زاده، دکتر شهریار عزیزی، دکتر محمد علی بابایی، دکتر سید حمید خداداد حسینی، دکتر طهمورث حسنقلی پور، دکتر عباسعلی حاجی کریمی، دکتر بهرام رنجبریان 

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری،

تلفن: 29903136(021)    فکس: 22431644(021)

وب سایت: http://pub.sbu.ac.ir

پست الکترونیک: jbmpsbu@yahoo.com 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵