چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی پاییز 1397 شماره 35

مقالات

۱.

هدف گم شده: معمای مزیت رقابتی و عملکرد مالی

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۵
در این  پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار CMA2، با تلفیق نتایج کلیه مطالعات در دسترس، جایگاه عملکرد مالی در آثار درآمدی مزیت رقابتی مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده بطور خلاصه مشخص شد مزیت رقابتی تاثیر معناداری هم بر عملکرد به طور کلی و هم بر هرکدام از ابعاد آن دارد. همچنین نتایج تحلیل نشان دادند آثار مالی جایگاه مهمتری نسبت به سایر شاخص ها در الگوی طراحی شده ندارند، یعنی باوجود اینکه عملکرد مالی ثروت سهامدار هدف اصلی بنگاه های اقتصادی است، مزیت رقابتی در راستای تامین اهداف میانی بیشتر هدایت شده است تا اهداف مالی. ضمنا تحلیل ها نشان دادند که ویژگی های نمونه بر رابطه بین مزیت رقابتی و عملکرد موثر بوده و به عنوان دلیل واگرایی نتایج نقش بازی می کند.
۲.

کاوش روابط میان پویایی مشتریان و روندهای بازار با استفاده از تحلیل کلان داده

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
در دوران حاضر مشتریان به عنوان دارایی ارزشمند سازمان محسوب می گردند و سازمان ها بجای تمرکز بر تعاملات مقطعی باید به تحکیم رابطه بلندمدت با مشتریان بپردازند . این امر نیازمند شناخت صحیح مشتریان و ارزش واقعی آنان است . یکی ازپرکاربردترین روش های شناخت مشتریان ، بخش بندی آن ها به گروه های متجانس و شناخت ویژگی های هر بخش است ، اما شیوه های سنتی و ایستای بخش بندی مشتریان قادر به پاسخگویی به تغییرات سریع بازارهای پویای امروزی نیست . در عصر ارتباطات و فناوری های نوین ، مشتریان مداوما در بین بخش های مختلف جابجا می شوند . شناخت الگوهای تغییرات و نحوه پویایی بخش های مشتریان ، عاملی کلیدی برای کسب بینش عمیق از مشتریان ، پیش بینی تغییرات بازار و حتی هدایت مؤثر آن است . پژوهش حاضر الگوهای پویایی مشتریان را با استفاده از ابزارهای تحلیل داده های بزرگ در صنعت بانکداری مورد کاوش و مطالعه قرار داده است . نتایج این مطالعه ، سیزده گونه از روابط میان پویایی مشتریان و روندهای بازار در صنعت مورد مطالعه را آشکار نمود که با استفاده از آنها ، راهکارهایی برای پیش بینی پویایی آتی مشتریان و هدایت آن به نفع سازمان پیشنهاد گردید .
۳.

چارچوب عناصر شبکه ارزش در صنعت بانکداری ایران

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۲۵۵
مقوله ارزش و ارزش آفرینی در شبکه ارزش، مفاهیم نوینی هستند که به تازگی وارد مکتوبات مدیریت شده اند. امروزه خلق ارزش برای ذینفعان به عنوان وجه تمایز کسب و کارها محسوب می شود؛ به نحوی که ارزشهای متمایز ایجاد شده، ضامن بقا و موفقیت آنها در نظر گرفته می شود. سازمان ها در این فضای رقابتی در تلاش هستند که با تمرکز بر رویکردهای همکاری در خلق ارزش، ارزش مشترکی را به مشتریان خود ارائه کنند.روابط یک طرفه زنجیره ارزش که در آن خلق ارزش از تأمین کنندگان به سازمان و متعاقب آن به مشتریان صورت می پذیرد، تغییر کرده است. در بازار رقابتی کنونی، خلق ارزش در زمینه شبکه ارزش مفهوم می یابد؛ شبکه ای که در آن تمامی بازیگران در یک رابطه همه جانبه به هم آفرینی و عرضه ارزش به ذینفعان، به ویژه مشتریان، می پردازند.در این مقاله، عناصر ارزش آفرین در شبکه ارزش با تمرکز بر خروجی های مطلوب مورد بررسی قرار می گیرند و متناسب با آن، مدل ارزشی صنعت بانکداری با تشریح عناصر تشکیل دهنده، تعامل ها و روابط میان این عناصر و نتایج نهایی خلق ارزش در صنعت بانکداری مشخص می شود.
۴.

ارائه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات توزیع فیزیکی- مورد مطالعه: شبکه های توزیع محصولات تند گردش

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۲۰۲
اغلب مطالعات حوزه سنجش کیفیت خدمات، در سطح B2C انجام گرفته است و مدل های ارائه شده در این حوزه، معمولا بر مبنای سنجش رضایت مصرف کننده نهایی توسعه یافته اند. در نتیجه، کیفیت خدمات در حوزه B2B با وجود اهمیت این بخش و سهم بالای آن در بخش خدمات، مورد غفلت قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات توزیع فیزیکی در حوزه B2B است. رویکرد این تحقیق، آمیخته می باشد. استراتژی این تحقیق، مطالعه موردی و در صنعت پخش محصولات تندگردش و ابزار جمع آوری داده، در بخش کیفی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته و و در بخش کمی، پرسشنامه است. در مصاحبه های انجام شده با خبرگان، 53 شاخص موثر بر کیفیت خدمات توزیع در پنج بعد کیفیت محصول، کیفیت مالی، کیفیت اطلاعات، کیفیت ترفیع و کیفیت تعامل شناسایی شد. در ادامه مدل مفهومی به دست آمده، در سطح خرده فروشان شهر تهران تایید شد. با توجه به ضعف مطالعات در زمینه کیفیت ارائه خدمات مربوط به توزیع، این تحقیق می تواند در شناسایی عوامل موثر بر انتظارات و ادراکات خرده فروشان به عنوان مشتریان شبکه های توزیع موثر باشد.
۵.

طراحی و تبیین مدل تبلیغات توصیه ای الکترونیک با رویکرد مدلسازی تفسیری - ساختاری

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
از آنجا که بازاریابی توصیه ای یکی از موثرترین و کم هزینه ترین ابزارهای ارتباطی تبلیغاتی است، تاثیر این تبلیغات موضوعی است که مورد توجه پژوهشگران و فعالان بازار قرار داشته و دارد. از طرف دیگر، گسترش و استفاده از فضای دیجیتال، تمایل به این تبلیغات توصیه الکترونیک را به شدت مورد توجه قرار داده است. همچنین تبلیغات توصیه ای الکترونیک چگونه تصمیم گیری برای خرید الکترونیک را متاثر می سازد، بسیار مورد توجه و ارزشمند بوده است (لی و ژان، 2011). هدف این پژوهش، ارائه عوامل تعیین کننده ای برای اطلاعات تبلیغات توصیه ای الکترونیکی است که بر قصد خرید الکترونیک مشتریان اثرگذار است. برای انجام این کار، با استفاده از بررسی تحقیقات گذشته، ابتدا فاکتورهای اصلی در رابطه با اطلاعات تبلیغات توصیه ای الکترونیک استخراج شد و سپس با استفاده از روش دلفی فاکتورهای مورد تایید تیم خبرگان تعیین شد و به منظور کاهش تعداد عوامل، با استفاده از روش نگاشت مفهومی، شاخص ها دسته بندی و نامگذاری شدند. پس از آن با استفاده از روش مدلسازی تفسیری ساختاری که مبتنی بر نظر تیم خبرگان می باشد، ارتباط بین متغیرها برای ارائه مدل مورد تایید گروه خبرگان، مورد بررسی و مدل نهایی ارائه گردید.نتایج این پژوهش چارچوبی برای بازاریابان و سایر مدیران فعال در این زمینه فراهم می کند تا نسبت به عوامل موثر بر قصد خرید الکترونیک مصرف کنندگان در تبلیغات توصیه ای الکترونیک، آگاهی پیدا کرده و اقدامات لازم و اثرگذار را به کار گیرند.
۶.

طراحی الگوی کسب وکار توزیع محصولات کشاورزی

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۱
زنجیره تأمین محصولات کشاورزی شامل سه بخش اصلی تأمین، تولید و توزیع است. عوامل فعال در این زنجیره تولیدکنندگان (کشاورزان)، خرده فروشان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان هستند. در کشور ما زنجیره توزیع محصولات کشاورزی به ویژه میوه، سبزی و صیفی جات با مشکلاتی همچون عدم وجود ساختار مناسب، وجود واسطه های زیاد و گران فروشی به مصرف کننده مواجه است. بنابراین، مسئله اصلی عدم وجود یک مدل کسب وکار توزیع جامع در حوزه محصولات کشاورزی است. هدف از این پژوهش طراحی مدل کسب وکار توزیع با استفاده از استراتژی آمیخته متوالی اکتشافی است. در مرحله اول و کیفی از استراتژی آمیخته با استفاده از تحلیل مضمون، مصاحبه های نیمه ساختار یافته که از 16 نفر از خبرگان کشاورزی بدست آمده است تحلیل شدند. سپس در مرحله دوم، به منظور تصمیم گیری بهینه با استفاده از رویکرد تحلیل اهمیت- عملکرد (IPA)  در تحقیق در عملیات نرم ، 45 مضمون مورد نظر اولویت بندی و سرانجام برای طراحی مدل نهایی بر اساس روش پژوهش علم طراحی مضامین اولویت بندی شده در آن جایگذاری شد. نتایج حاصل از این پژوهش، طراحی مدل کسب وکار توزیع در زمینه محصولات کشاورزی است که هر یک از مضامین اولویت بندی شده در  6 مرحله، مسئله و انگیزه، هدف و راه حل، طراحی و توسعه، بکاری مصنوع در بستر مورد نظر، ارزیابی و ارتباطات قرار داده شدند تا علاوه بر شناخت مضامین به اولویت بندی آنها در هر یک از مراحل پژوهش توجه شود.
۷.

بررسی تأثیر ادراک از کشور مبدأ محصول و خصومت مذهبی مصرف کننده بر تحریم برند

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
 جنبش های تحریم اغلب یکی از مؤثرترین روش های ضد مصرف در برابر شرکت هایی است که درگیر فعالیت های غیر اخلاقی و نامشروع هستند. در دنیای پیوسته در حال تغییر و به طور فزاینده جهانی، ادیان هنوز نقش مهمی در تأثیر بر رفتار مصرف کننده ایفا می کنند. با توجه به فعالیتهای کشور عربستان در راستای بی ثباتی منطقه خاورمیانه، ارتباط با اسرائیل و ناسازگاری در رابطه با ایران؛ هدف این مقاله، ایجاد الگویی مفهومی است تا ارتباط بین  ادراک از کشور مبدأ محصول، عقاید مذهبی و قصد تحریم مصرف کنندگان نسبت به محصولات تولیدی کشور عربستان با برند رانی را بررسی کند. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان علاقمند به مصرف مستمر محصولات با برند رانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان است که 290 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و روش تحلیل داده ها، تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Lisrel می باشد. نتایج نشان داد ادراک از کشور مبدأ بر خصومت مذهبی مشتری و خصومت مذهبی بر مشارکت در کارزار تحریم و قضاوت محصول تأثیر معناداری دارد. در انتها شواهد حاکی از وجود ارتباط بین شرکت در کارزار تحریم با تحریم برند، علی رغم عدم مشاهده ارتباط بین قضاوت درباره محصول با تحریم می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶