چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی سال نوزدهم تابستان 1399 شماره 42 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی و تبیین مدل زمینه های سازمانی تداوم گرایش کارآفرینانه: رویکرد پژوهش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۲
در این تحقیق سعی شده است مدل زمینه های سازمانی تداوم گرایش کارآفرینانه طراحی و تبیین شود. تحقیقات  نشان داده اند شرکت هایی که سطوح بالایی از گرایش کارآفرینانه دارند، عملکرد بهتری نیز از خود به جای می گذارند. بنابراین، در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی زمینه های سازمانی ایجاد و تداوم گرایش کارآفرینانه هستیم. پس از بررسی مطالعات قبلی در خصوص زمینه های گرایش کارآفرینانه، مطالعه موردی چندگانه شامل چهار شرکت ایرانی برای کشف زمینه های سازمانی تداوم گرایش کارآفرینانه مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از تحلیل محتوا ابعاد اصلی شناسایی و با بهره گیری از معادلات ساختاری تفسیری روابط میان ابعاد مشخص و مدل اولیه تحقیق حاصل گردید. در نهایت با آزمون کمی مدل اولیه تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل پژوهش آزمون و به تایید رسید. یافته ها نشان می دهد که زمینه های سازمانی تداوم گرایش کارآفرینانه عبارتند از مربیگری ، جانشین پروری، یادگیری سازمانی، مدیرعامل، کارمندان حرفه ای، همسویی استراتژیک و منابع و قابلیت های کلیدی. تمامی روابط فرض شده در مدل اولیه تحقیق پس از آزمون کمی مدل مورد تایید رسید و تنها یک مورد رابطه جانشین پروری و مدیرعامل تایید نشد. یافته های پژوهش برای محققان و مدیران فعال در کسب و کارها قابل بهره برداری خواهد بود.
۲.

تحلیل الگوی مهارت برند بر عملکرد برند در شرکت های فعال در بورس فلزات فولادی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۱
هدف این پژوهش آزمون الگوی طراحی شده مهارت برند در شرکت های فعال در حوزه بورس فلزات فولادی ایران است. روابط میان اجزای الگو با استفاده از روش آمیخته اکتشافی تبیین شده است. به علت نامحدود بودن جامعه آماری تعداد 384 نفری از مشتریان شرکت های فعال در بورس فلزات انتخاب و پرسشنامه پژوهشگر ساخته مستخرج از مرحله کیفی پژوهش جمع آوری شد. در بخش کیفی پژوهش عوامل ایجادکننده مهارت برند در سه طبقه عوامل ویژگی های کارکردی برند، بازارمحوری و قابلیت بازاریابی؛ عوامل زمینه ای شامل حاکمیت دولت و نقش و مشکلات صادرات؛ و در نهایت پیامدها یا عملکرد مهارت برند در چهار طبقه ارزش ویژه برند، عملکرد بازاری برند، عملکرد مالی برند، عملکرد صادراتی برند دسته بندی شد. بخش کمی پژوهش نشان داد که ویژگی های کارکردی برند به میزان (55/0)، بازارمحوری به میزان (57/0)، قابلیت بازاریابی به میزان (66/0)، حاکمیت دولت به میزان (74/۰)  بر مهارت برند و مهارت برند بر ارزش ویژه برند به میزان (66/0)، عملکرد بازاری برند به میزان (87/0)، عملکرد مالی به میزان (62/0)، عملکرد صادراتی به میزان (83/0) تأثیرگذار هستند. همچنین مشکلات و نارسایی های صادرات به میزان (86/۰-) به صورت منفی بر مهارت برند تأثیر دارند.
۳.

بررسی تاثیر تعاملات مشتری با مشتری بر شاخص های مشتری مداری در سایت های خرید آنلاین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۰
پژوهش های متعددی به ارتباط بین بنگاه و مشتری پرداخته است اما مطالعات کمتری به جنبه تعاملات مشتریان با یکدیگر و پیامد های حاصل از آن به ویژه در سایت های خرید آنلاین پرداخته است. در تحقیق پیش رو در یک مدل جامع به بررسی اثر تعاملات مشتری با مشتری بر شاخص های مشتری مداری شامل رضایت و تعهد پرداخته شده است. همچنین در این مدل، نقش میانجی متغیر رضایت در رابطه بین تعاملات مشتری با مشتری و وفاداری به علاوه نقش میانجی متغیر تعهد بر رابطه میان تعاملات مشتری با مشتری و متغیرهای همکاری، مشارکت و وفاداری بررسی شده است. در این پژوهش ابتدا بر مبنای مطالعه ادبیات، فرضیه های پژوهش و مدل پژوهش تشکیل شد. سپس 384 نفر از مشتریان فروشگاه های اینترنتی دیجی کالا و بامیلو به روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه به صورت اینترنتی توزیع و برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار آموس استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که تعاملات مشتری با مشتری بر شاخص های رضایت و تعهد تاثیر مستقیم دارد، از طرفی تعهد منجر به همکاری، مشارکت و وفاداری می شود. نتایج این تحقیق با نشان دادن اهمیت و اثرات تعاملات مشتری با مشتری در سایت های خرید آنلاین، مفاهیمی برای مدیران سایت های خرید آنلاین و بازاریابان ارائه می کند.
۴.

ارایه الگوی بین المللی شدن زودهنگام شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف از این پژوهش اکتشافی ارایه مدلی برای بین المللی شدن زودهنگام شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی در ایران است.  برای رسیدن به این هدف، طی روش دلفی فازی سه مرحله ای ابتدا با «مرورسیستماتیک» مطالعات و تحقیقات انجام شده، ابعاد، مولفه ها، فلسفه و اهداف بین المللی شدن زودهنگام در شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی در ایران شناسایی و توسط 17 نفر از خبرگان علمی و اجرایی مورد تائید قرار گرفتند. این عوامل به صورت همگن در 3 رکن سازمان، محیط و فرد و 6 بعد ساختاری، مدیریتی، فرهنگی، فضای رقابتی، محیط نهادی صنعت و ویژگی های روانشناختی طبقه بندی گردید. سپس با نظرسنجی، توسط 107 نفر از مدیران صنایع غذایی به عنوان نمونه آماری، 61 مولفه ی تاثیرگذار در بین المللی شدن زودهنگام شرکت های کوچک و متوسط شناسایی شد که بر اساس نگرش آنان، قیمت رقابتی محصول، مهارت های ارتباطات بین المللی مدیر(دانستن زبان های خارجی)، وجود فرهنگ سازمانی صادرات محور در شرکت، شرکت در نمایشگاه های تخصصی بین المللی، پاسخ به سفارشات غیرمنتظره خارج از کشور، ساختار متناسب با بیمه، بانک، مالیات و نظام مالی پشتیبانی صادراتی از شرکت های صادرات محور و داشتن روحیه پیشگامی در مدیر، مهم ترین مولفه های تاثیرگذار در هر یک از این ابعاد بودند.
۵.

تاثیر کانال های ارتباطی بر تبلیغات کلامی با میانجی گری ریسک اجتماعی و انتشار سریع اطلاعات و تعدیل گری خود ابرازی برند(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۹۶
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر کانال های ارتباطی بر تبلیغات کلامی با نقش میانجی ریسک اجتماعی و انتشار سریع اطلاعات و نقش تعدیلگر خود ابرازی برند است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکت بیمه رازی در شهر مشهد هستند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 396 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن به روش روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگرا مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بالاتر از مقدار مطلوب 7/0 برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از نرم افزار آماریSPSS23 و در بخش آمار استنباطی از نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که کانال های ارتباطی تأثیر معناداری بر ریسک اجتماعی، سرعت انتشار اطلاعات و تبلیغات کلامی دارند. همچنین تأثیر ریسک اجتماعی بر تبلیغات کلامی و سرعت انتشار اطلاعات بر تبلیغات کلامی معنادار بود. نقش میانجی ریسک اجتماعی و سرعت انتشار اطلاعات در رابطه بین کانال های ارتباطی و تبلیغات کلامی نیز مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نقش تعدیل گر خودابرازی برند در رابطه بین ریسک اجتماعی و تبلیغات کلامی و سرعت انتشار اطلاعات و تبلیغات کلامی مورد تأیید قرار گرفت. در این راستا می توان گفت که با کاهش میزان ریسک اجتماعی و افزایش سرعت انتشار اطلاعات در سایه ارتقای کانال های ارتباطی می توان تبلیغات کلامی را در خصوص بیمه رازی از مشتریان انتظار داشت. همچنین عنصر خود ابرازی برند نیز می تواند نقش مهمی در ارتقای تبلیغات کلامی مشتریان داشته باشد.
۶.

درآمدی بر پیشران های داخلی اجرای موفق استراتژی: پژوهشی ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
با توجه به مطالعات بسیاری، که نشان می دهند اجرای موفق، همبستگی زیادی با عوامل داخلی سازمان دارد، در این پژوهش، به کشف پیشران های داخلی اجرای موفق، پرداخته شده است. در نتیجه با این هدف که نشان دهیم با داشتن یک رویکرد منسجم، پیش ران های داخلی اجرای موفق استراتژی ها، چه می توانند باشند، به گردآوری داده های کیفی از مصاحبه با 11 خبره علمی و اجرایی شامل مدیران، معاونان بانک و اساتید دانشگاهی، پرداخته شد. براساس دستورالعمل کد گذاری استراتژی داده بنیاد، چارچوبی متشکل از سه دسته عوامل فردی-شخصی، گروهی- مدیریتی و سازمانی به دست آمد. در ادامه با استفاده از تحلیل فرایندی سلسله مراتبی، عوامل مذکور رتبه بندی شدند. عامل گروهی- مدیریتی بالاترین رتبه و عامل سازمانی و عامل فردی- شخصی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
۷.

توسعه مدل بازاریابی مبتنی بر همکاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۰
شرایط محیطی عصر حاضر از جمله تغییرات روزافزون عوامل محیطی و پیچیدگی بیش از حد محیط فعالیت و همچنین تغییر نیاز و انتظارات مشتریان، لزوم پاسخگویی به نیازهای بازار و ارتقاء توان رقابتی جهت حضور فعال در فضای رقابتی را بیش از پیش برای بنگاه های اقتصادی ضروری ساخته است. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل بازاریابی مبتنی بر همکاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت ورود و حضور فعال در بازارها انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران وکارشناسان 56 شرکت صنایع غذایی استان آذربایجان غربی است  که با استفاده از روش کوکران تعداد 275 و 30  نفر  در دو مرحله به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از دو پرسشنامه ساخت محقق و استاندارد شده که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفته و مصاحبه با خبرگان  جمع آوری گردیده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و تست مدل از آزمونهای تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره ، ضریب هبستگی ،آزمون تی  و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار lisrel استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق ده استراتژی برای مدل بازاریابی مبتنی بر همکاری  به همراه راهکارهای اجرایی که بتوانند شاخص های تولیدی ، مالی و هزینه ای صنایع غذایی استان را بهبود دهند شناسایی و مورد تایید قرار گرفتند در پایان برای اجرای مدل تدوین شده پیشنهاداتی نیز ارایه شده است .  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸