چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی زمستان 1391 شماره 12 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثر مؤلفه های قدرت زنجیره تأمین بر مزیت های رقابتی و رقابت پذیری سازمان (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۷۳۳
۳.

بررسی وضعیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی و عوامل مؤثر و متأثر از آن (مورد پژوهی: بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مندی و قصد خرید مجدد مشتریان (مطالعه موردی: شرکت پرداخت الکترونیک بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

شناسایی مهم ترین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت های کارگزاری با استفاده از روش آنتروپی شانون(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بررسی رابطه میان بهره گیری از فرصت های فناوری و عوامل موثر بر آن با عملکرد مالی سازمان از دیدگاه مدیران شعب در بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۱ تعداد دانلود : ۷۳۰
۱۰.

بررسی تأثیر فرایندهای روان شناختی هویت برند و شخصیت برند بر وفاداری برند(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸