عمران محمدی فاتح

عمران محمدی فاتح

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

نقش شایستگی های هوشی در ارتقای عملکرد رهبران سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
به منظور دستیابی به عملکرد بالا، سازمان ها باید توجه ویژه ای به توسعه شایستگی های هوشی مدیران و کارکنان کلیه سطوح سازمانی خود داشته باشند، زیرا انطباق با تغییرهای سریع محیطی نیازمند توسعه شایستگی های اعضای سازمان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شایستگی های هوشی بر عملکرد رهبران سازمان های دولتی با بررسی 70 مدیر از سازمان های دولتی شهر تهران از طریق نمونه گیری تصادفی نشان می دهد که شایستگی های هوشی از جمله هوش شناختی، هوش هیجانی، و هوش اجتماعی بر عملکرد رهبران سازمان های دولتی اثر مثبت و معناداری دارند. بنابراین، ضروری است فعالیت هایی مانند مداخله های آموزشی برای ایجاد شایستگی های هوشی انجام شود. این پژوهش مزایای شایستگی های هوشی را در سازمان ها نشان می دهد و دربرگیرنده مفاهیمی برای توسعه شایستگی های هوشی و عملکرد رهبری است.
۲.

تفکر سیستمی بستری برای ارتقای عملکرد رهبران و اثربخشی سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۵۷۴۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تفکر سیستمی بر عملکرد رهبران و اثربخشی سازمان های دولتی در شهر تهران انجام شد. پژوهش بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی سازمان های دولتی در شهر تهران بود. بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 80 سازمان محاسبه شد. داده ها با استفاده از روش نمونه در دسترس از مدیران میانی و عملیاتی سازمان های مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد؛ تفکر سیستمی بر عملکرد رهبری و اثربخشی سازمانی تأثیر دارد. عملکرد رهبری بر اثربخشی سازمانی تأثیر دارد و عملکرد رهبری در ارتباط بین تفکر سیستمی و اثربخشی سازمانی نقش میانجی دارد این بدین معناست؛ تفکر سیستمی با کمک به بهبود عملکرد رهبری ازجمله عملکرد راهبردی، عملکرد شخصی و عملکرد تعاملی رهبری مانند؛ دنبال کردن برنامه ریزی راهبردی، اجرا و پیگیری چشم اندازها و مأموریت های سازمانی، همکاری و تشریک مساعی، تشکیل تیم های مؤثر، ایجاد جوّ سازمانی مناسب، تشویق به یادگیری در سازمان و... می تواند منجر به سطوح بالایی از اثربخشی سازمانی شود.
۳.

تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی فرد با در نظر گرفتن نقش میانجی گری تعهد سازمانی و رضایت شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۵۷۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی فردی با درنظر گرفتن نقش واسطه گرایی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمان ثبت احوال استان همدان انجام شد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش انجام کار، از ن وع پیمایشی و به طور خاص در زمره پژوهش های همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان سازمان ثبت احوال استان همدان است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 241 به دست آمد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه در بین این تعداد افراد توزیع و 235 پرسشنامه کامل جمع آوری و وارد فرآیند تحلیل گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادله های ساختاری با نرم افزار Amoss22 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی و رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد. رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی فرد تأثیر دارد. رضایت شغلی بر تعهد سازمانی تأثیر دارد. همچنین اخلاق کار اسلامی به واسطه رضایت شغلی بر عملکرد شغلی فرد تأثیر دارد. این بدین معناست که نهادینه سازی اخلاق کار اسلامی در سازمان و همسوسازی مبانی اخلاقی با راهبردهای سازمانی می تواند به بهبود عملکرد شغلی کارکنان کمک کند. نتایج سایر فرضیه ها و سطوح برازش مدل پژوهش، به همراه نتیجه گیری های تفصیلی، محدودیت ها و پیشنهاد های اجرایی در پایان پژوهش آورده شده است.
۴.

بررسی روابط ساختاری هوش هیجانی، رضایت شغلی، عدالت سازمانی، امنیت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه ی چند سازمان دولتی در استان همدان)

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۴
این پژوهش به منظور بررسی روابط ساختاری هوش هیجانی، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، امنیت شغلی و تعهد سازمانی در یک سازمان دولتی انجام شده است. جامعه ی آماری تحقیق کلیه کارکنان یک سازمان دولتی است که در حدود 400 نفر است، طبق فرمول کوکران از بین جامعه آماری، نمونه ای به تعداد 200 نفر انتخاب و پرسشنامه استاندارد پنج گانه مشتمل بر هوش هیجانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و امنیت شغلی در میان این افراد توزیع شد. از این تعداد پرسشنامه، تعداد 190 پرسشنامه جهت تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای smartPLS وspss استفاده شده است. نتایج تجربی این پژوهش نشان دهنده تأئید تمامی فرضیه های مستقیم و دو فرضیه غیرمستقیم پژوهش بود؛ اما دو فرضیه غیرمستقیم آخر مورد تأئید واقع نشد. برای بررسی فرضیه های غیرمستقیم از آزمون سوبل تست (subel test) استفاده شده است. نتایج آزمون سوبل و آزمون های آماری این فرضیه ها و سطوح برازش مدل، به همراه نتیجه گیری های تفصیلی و پیشنهاد ها اجرایی در پایان مقاله آورده شده است.
۵.

بررسی ادراک فرماندهان از ارتباط فرهنگ سازمانی با چرخه مدیریت دانش مطالعه موردی دانشگاه امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
 دانش مفهوم جدیدی نیست، بلکه پیچیدگی محیط کسب و کار جهانی در 20 سال گذشته باعث شد تا کلمه مدیریت به آن افزوده شود. به همین دلیل، برای حل این پیچیدگی ها باید از مدیریت دانش کمک گرفت. در خصوص اجرای مدیریت دانش به عوامل بسیار زیادی اشاره شده است که یکی از مهمترین انها موضوع فرهنگ است. در این تحقیق رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بر اساس مدل کوئین بررسی شده است. ابتدا با توزیع دو پرسشنامه وضعیت فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش دانشگاه افسری امام علی(ع)  تعیین گردید. بر اساس مدل کوئین و بهره گیری از آزمون فرید من، فرهنگ غالب دانشگاه امام علی(ع)  از نوع موفقیت طلبی شناخته شد. اما در بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ موفقیت طلبی با استفاده از آزمون همبستگی هیچ نوع رابطه ای بین این دو یافت نشد. همچنین بر اساس آزمون دو جمله ای، وضعیت مدیریت دانش از منظر فرماندهان در دانشگاه امام علی(ع)  مناسب نبود. از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات این پژوهش و بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه  مثبت و معناداری وجود داشت. هر چند بر اساس آمارهای توصیفی، میانگین شاخص های فرهنگ و مدیریت دانش در دانشگاه امام علی(ع) ضعیف بود اما بین این دو رابطه وجود داشت. بر اساس ازمون فریدمن،کمترین رتبه مربوط به ویژگی های غالب و بیشترین رتبه مربوط به معیار موفقیت است. بر اساس آزمون دو جمله ای،وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه مناسب نیست و برای بهبود مدیریت دانش باید عناصر آن تقویت گردد. در پایان مقاله، پیشنهادهای کاربردی به همراه نتیجه گیری آورده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان