کلید واژه ها: محصولات داخلی قوم گرایی نگرش قصد خرید فراتحلیل

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۸۳-۱۰۲
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۱۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

اگرچه برخی نظریه های اقتصادی از جمله نظریه های مزیت نسبی و مطلق از آزادسازی تجارت بین کشورها حمایت می کنند اما وابستگی ها و خطرهای مختلف فرهنگی، سیاسی، امنیتی و... باعث شده است که کشورها بر استفاده از محصولات داخلی تاکید نموده و حتی به صادرات نیز روی آورند. در مرکز زنجیره ای که به خرید محصولات داخلی منجر می شود، مصرف کنندگان قرار دارند زیرا تا زمانی که مصرف کنندگان محصولات داخلی را خریداری ننمایند، افزایش در تولید محصولات داخلی نمی تواند راه حل مقابله با محصولات وارداتی باشد. در کشورهای مختلف پژوهش هایی پیرامون عواملی که می توانند مشتریان را به خرید محصولات داخلی سوق دهند انجام شده است اما عوامل بدست آمده متعدد و در برخی موارد نیز نتایج به دست آمده متناقض بوده است. پژوهش حاضر با بررسی جامع پژوهش های منتشر شده، در نهایت 35 مطالعه مختلف در قالب 25 مقاله را با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار CMA2 مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی است متغیرهای کیفیت و نگرش به ترتیب با اندازه اثرهای 493/0 و 297/0 بیشترین تاثیر و متغیرهای قوم گرایی و هنجار با اندازه اثرهای 294/0 و 226/0 کمترین تاثیر بر قصد خرید محصولات داخلی داشتند. اما متغیر قضاوت محصول تاثیر معناداری بر قصد خرید محصولات داخلی نداشت.

متن