امید جمشیدی

امید جمشیدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۲۲
تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی ازجمله ابهاماتی است که در ماده 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تاکنون وجود داشته و به دلیل عدم ِاقدام به قانونگذاری جدید دراین زمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی می تواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیرتجارتی دراین زمینه می پردازد. موضوع اختلاف از اطلاقی که قانون تجارت نسبت به واژه دیون دارد، نشئت می گیرد. برخی معتقدند که مطلق دیون می تواند از موجبات ورشکستگی باشد و گروهی نیز به صرف تأثیر دین تجارتی نظر دارند. این اختلاف نظر در جهت گیری حقوق دانان باعث شده است تا رویه محاکم نیز منسجم نبوده و بنابه برداشت و طرفداری دادگاه ها از نظریه های موجود، هرکدام به سویی گرایش داشته باشند. با نقد و بررسی نظریه های موجود، درنهایت به این نتیجه می رسیم که دین غیرتجارتی در وقوع ورشکستگی تأثیر ندارد، به نحوی که علاوه بر نقد مستدلات نظریه تأثیر دین مدنی، محکمات دیگری نیز ارائه می گردد.
۲.

بررسی میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
هدف از این تحقیق سنجش میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز است. این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی و از جنبه روش گردآوری داده ها، میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان مسئول اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و ادارات کل شهرستان های استان با تعداد تقریبی 180 نفر تشکیل می دهند که روش کل شمار استفاده شد و 164 پرسشنامه صحیح مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش میزان آمادگی سازمانی از پرسشنامه محمدعلی و همکاران(1392) ، با پایایی کل 85/0 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داد ه ها پس از تأیید طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل فراوانی و میانگین و همچنین آزمون t تک متغیره و آزمون فریدمن در نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها نشان داد که میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز در حد مطلوب می باشد و تنها عامل انسانی در حد مطلوب قرار ندارد. عامل مربوط به فناوری در رتبه بندی عوامل آمادگی در رتبه اول و عامل انسانی در رتبه آخر قرار گرفت. در نهایت اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند موجب شناسایی حوزه های ضعف سازمان در هریک از ابعاد گردیده و فبل از استقرار سیستم، طرح های آماده سازی برای پوشش آن نقاط مد نظر قرار گیرد.
۳.

تمایل دانشجویان به خرید غذا های ارگانیک: کاربرد تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۳۸
هدف این پژوهش توسعه مدلی نظام مند در جهت ارزیابی تمایل دانشجویان به خرید غذاهای ارگانیک از طریق رهیافت تئوری رفتار برنامه ریزی شده بوده است. علاوه بر مؤلفه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده، این پژوهش مؤلفه هایی مانند تگرش اخلاقی، انگیزه سلامت و نگرانی محیط زیستی را بر رفتار مصرف دانشجویان موردمطالعه قرار داده است. در این پژوهش اطلاعات موردنیاز از میان 420 دانشجوی رشته های کشاورزی به شیوه ی نمونه گیری در دسترس جمع آوری شد. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه ای بود که روایی محتوای آن توسط گروهی از استادان دانشگاه تهران و تربیت مدرس تأیید گردید. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از شاخص های مربوطه در حد مطلوب به دست آمد. داده های به دست آمده به روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد تا میزان رابطه علی بین مؤلفه های پژوهش مشخص شود. نتایج نشان دادند که تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده، تمایل به خرید غذای ارگانیک را در میان دانشجویان را در حد مطلوب تبیین می کند (629/0R2=). در میان مؤلفه های مدل توسعه یافته، دو مؤلفه اضافه شده شامل نگرش اخلاقی و انگیزه سلامت اثر مستقیم و معنی داری را بر تمایل به خرید غذای ارگانیک توسط دانشجویان داشته اند. همچنین نگرانی های محیط زیستی با اثر بر متغیر میانجی نگرش به صورت غیرمستقیم بر تمایل به خرید دانشجویان اثر گذاشته است. بنابراین پژوهش حاضر با افزودن مؤلفه ها و ساختار های جدید در مدل رفتار برنامه ریزی شده، قدرت پیش بینی چارچوب پیشنهادی را در تعیین تمایل دانشجویان برای رفتار خرید مواد غذایی ارگانیک بهبود داده است.
۴.

شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در اماکن ورزشی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری اماکن ورزشی سالن های سرپوشیده شهر تهران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۴۲۲
در روندهای کسب وکاری جدید، به دست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمان ها به خود اختصاص داده است. از این رو هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در اماکن ورزشی می باشد. برای نیل به این هدف کارکنان، کارشناسان و مدیران اماکن ورزشی سالن های سرپوشیده دولتی شهر تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند، با توجه به گستردگی جامعه از این میان مطابق جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت 339 پرسشنامه تکمیل شده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه طالبی (1391) با 22 گویه و در نظر گرفتن پنج عامل بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، نشان داد که هر پنج چالش ذکرشده در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری دخیل هستند و نتایج حاصل تحلیل عاملی نشان داد که " عدم تعهد کافی مدیران ارشد نسبت به پیاده سازی و "جابه جایی مدیران و تصمیم گیرندگان" از مهم ترین چالش های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در اماکن ورزشی شهر تهران است. با توجه به یافته های تحقیق مشاهده می شود که فاکتورها و یا چالش های مدیریتی، ساختاری، فرهنگی، فنی و اقتصادی پنج گروه اصلی از فاکتورهایی هستند که به عنوان فاکتورهای اساسی تأثیرگذار بر عدم موفقیت پروژه های مدیریت ارتباط با ارباب رجوع در اداره سالن های ورزشی مد نظر و نحوه ارتباط آن ها با مشتریان این سالن ها تعیین شدند.
۵.

سنجش کیفیت خدمات مراکز خدمات ترویج کشاورزی با استفاده از مدل سِروُکوال در استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدمت کیفیت سروکوال مراکز خدمات ترویج کشاورزی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا فنون جغرافیایی روش های کمی در جغرافیا
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی توسعه پایدار روستایی
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۴۲
مراکز خدمات ترویج کشاورزی به واسطه ارتباط مستقیم با محیط روستایی و کشاورزی نقش درخورتوجه ای در توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی دارد. هدف اصلی این مراکز ارائه خدمات مختلف آموزشی، مشاوره ای و حمایتی است؛ ازاین رو ارتقای کیفیت خدمات در این واحدها و افزایش رضایت مندی کشاورزان و بهره برداران اهمیت فراوانی دارد. مطالعه حاضر دو هدف را دنبال می کرد: 1. ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط مراکز خدمات ترویج کشاورزی و اندازه گیری شکاف آن با استفاده از تفاوت بین ادراک و انتظارها؛ 2. بررسی تفاوت بین ابعاد کیفیت خدمات از دیدگاه کشاورزان. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بود و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات میدانی و از لحاظ تحلیل داده ها توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کشاورزان و بهره برداران مراجعه کننده به مراکز خدمات ترویج کشاورزی استان البرز تشکیل می دادند. با استفاده از روش نمونه گیری در جامعه نامحدود 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب و داده ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی کیفیت خدمات مدل پنج عاملی سِروُکوال به کاررفت. روایی ظاهری ابزار با استفاده از دیدگاه های کارشناسان و روایی محتوایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین انتظارها و ادراک مراجعه کنندگان در تمام ابعاد اختلاف معنی دار آماری وجود دارد. براساس نتایج بین ابعاد کیفیت خدمات نیز تفاوت معنی دار مشاهده و بُعد اطمینان و پاسخ گویی مهم تر از ابعاد دیگر بیان شد. ارائه خدمات به محیط های روستایی و کشاورزی و پیشرفت این بخش پایدار و با افزایش شاخص های کیفی همراه خواهد بود.
۶.

ارتباط بین هوش هیجانی و اثربخشی تیمی دانشجویان دختر و پسر شرکت کننده در یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی خودتنظیمی رشته های تیمی اثربخشی تیمی المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۰۰
هیجانات و هوش حاکم بر آنها نقش مهمی در موقعیت های بین فردی دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی بر میزان اثربخشی افراد در تیم است. جامعه آماری تحقیق تیم های ورزشی شرکت کننده در یازدهمین المپیاد ورزشی (1391)، شامل 1952 نفر بودند. 322 ورزشکار مطابق جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ و پرسشنامه اثربخشی تیمی بیلی بتمن و کولین ویلسون (2002) بود. داده ها به کمک روش همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل، تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد رابطه معناداری بین هوش هیجانی و اثربخشی شرکت کنندگان رشته های تیمی وجود دارد (01/0P < ). همچنین نتایج آزمون t، تفاوت معناداری را بین هوش هیجانی و نیز اثربخشی در دو گروه دختران و پسران نشان داد. خودتنظیمی از مؤلفه های هوش هیجانی بیشترین ارتباط را با اثربخشی دارد.
۷.

تحلیل وضعیت رقابتی صنعت تولید پوشاک ورزشی ایران با استفاده از مدل رقابتی پورتر(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

ارتباط ابعاد پنجگانه شخصیت وریسک پذیری شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی دوومیدانی دهه فجر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۳۰
هدف از انجام تحقیق بررسی رابطه ابعاد پنجگانه شخصیت و ریسک پذیری شرکت کنندگان بیست و دومین مسابقات بین المللی دو و میدانی داخل سالن دهه فجر می باشد. برای نیل به این هدف کلیه شرکت کنندگان در این از مسابقات به عنوان جامعه آماری انتخاب که با توجه به تعداد محدود جامعه از روش کل شمار برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل دو پرسشنامه برای تعیین نوع شخصیت و میزان ریسک پذیری بوده است که پایایی آنها به ترتیب مقادیر 0.75=α و0.74=α بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در بخش توصیفی از میانگین ها ، نمودارها و جدول فراوانی داده ها و در بخش آمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، برای رگریسون چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد وظیفه شناسی ورزشکاران نسبت به سایر ابعاد به شکل چشم گیرتری بالاتر از متوسط است و از میان ابعاد شخصیت، درستکاری و با انرژی بودن با ریسک پذیری رابطه معنادار منفی دارند در حالیکه با گشودگی نسبت به تجربه رابطه مثبت معنادار دارد که مطابق نتایج تحلیل رگرسیونی به شیوه همزمان بعد گشودگی نسبت به تجربه به طور مثبت و معنادار و بعد وظیفه شناسی به طور منفی و معنادار قادر به پیش بینی ریسک پذیری ورزشکاران هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان