راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال ششم زمستان 1392 شماره 24 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس سند چشم انداز 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی: نقش واسطه نیازهای روان شناختی اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارزیابی کارایی نسبی استان های کشور در شاخص های اقتصادی فرهنگ طی برنامه سوم و چهارم توسعه؛ رویکرد تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱