راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال نهم بهار 1395 شماره 33 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

گونه شناسی ذهنیت های خط مشی گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران: پژوهشی مبتنی بر روش شناسی کیو(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

فهم زمینه و پیامد های مصادره تجربه با رویکرد کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تحلیل جامعه شناختی جهت گیری تبلیغ دینی نسبت به امر سلامت مورد مطالعه: مبلغان و مخاطبان سخنرانی های مذهبی شهر قم(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مبانی الگوی اجتماعی سنجش دین داری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

فراتحلیل پژوهش های بعد از انقلاب اسلامی در موضوع آموزش زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱