راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال هشتم بهار 1394 شماره 29 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

روش شناسی تهیه ارزیابی فرهنگی اجتماعی برای طرح های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

واکاوی مفهومی فرانظریه پردازی با تأکید بر چالش ها و الزامات آن در جامعه شناسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مبانی روش شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی؛ مورد مطالعه: تأثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اصول و روش های تعامل با دیگری: برگرفته از مبانی انسان شناختی مکتب اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ارزش های فرزندپروری مادران کودکان 3 تا 5 ساله: مطالعه ای پدیدارشناسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز از توجه به اخلاق پژوهش: مطالعه ای پدیدارشناسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارزش ها، نگرش ها و الگوهای کنش جوانان در خصوص همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه های استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹