راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال ششم تابستان 1392 شماره 22 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی نحوه هویت یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

ساختار قداست بخشی نوپدید؛ موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مدیریت راهبردی استعدادها؛ جستاری در رویکردها، مسائل و مؤلفه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تدوین سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر با استفاده از هم افزائی مدل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵