راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال هشتم تابستان 1394 شماره 30 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

مروری بر مطالعات اجتماعی تنطیم خانواده و کاهش باروری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مواجهه سیاست گذاری فرهنگی با صنعت و گذار از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

آسیب شناسی صنعت بازی های رایانه ای در ایران با رویکردی سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

وضعیت مدیریت دانش وعوامل موثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹