راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال پنجم پاییز 1391 شماره 19 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

آسیب شناسی روش توسعه علوم انسانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

آسیب شناسی رشته علوم سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

پارادایم سه گانه اثبات گرایی، تفسیری و هرمنوتیک در مطالعات مدیریت و سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۴۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵