راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال هشتم پاییز 1394 شماره 31 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی روند های تاریخی و فرهنگی مؤثر بر استقرار نخستین قالب های ادبی جدید در ایران (تا قبل از انقلاب مشروطه)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مدل نظام نوآوری محصولات فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

زمینه های کم فرزندطلبی و تأخیر در فرزندآوری؛ مورد مطالعه: زنان مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

پیش بینی رضایت زناشویی براساس کیفیت ارتباط همسران با دو خانواده اصلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

چرایی خودداری نخبگان از مهاجرت: بازنمایی هویت استادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

شناسایی عوامل موجد برنامه درسی ضمنی دانشگاهی با روش تحلیل عاملی تأییدی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

مصرف رسانه، مدیریت بدن و رفتار باروری؛ مورد مطالعه: زنان معلم یاسوج(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱