راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال ششم بهار 1392 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

جایگاه جهانی ایران اسلامی از نظر تنبلی اجتماعی: بررسی گزارش ها و تحقیقات مربوط به تنبلی اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 391 تعداد دانلود : 22
۴.

عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش محور (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

مطالعه تطبیقی سازمان های پژوهش و فناوری منتخب و درس هایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱