راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال ششم بهار 1392 شماره 21

مقالات

۴.

عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش محور (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران)

۵.

طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی

۶.

تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه

۷.

مطالعه تطبیقی سازمان های پژوهش و فناوری منتخب و درس هایی برای ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵