راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال پنجم بهار و تابستان 1391 شماره 17 و 18 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مطالعه تطبیقی تجربه فرهنگی تربیت مدرس در ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

محیط های یادگیری مجازی، امکانی برای کمک به بهبود فرهنگ یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تدوین « فلسفه تربیتی اجتماع» متناسب با فرهنگ اسلامی و ایرانی؛ پیش نیاز تحول اساسی در نظام های تربیتی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ویژگی های و ضرورت های تدوین برنامه درسی چندفرهنگی در ایران: بررسی چالش ها و ارائه راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بازاندیشی مفهومی «پرورش تفکر» همچون بستر فرهنگی تحول نظام آموزشی بر بنیاد نظریه انسان به منطله عامل(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

جایگاه چندفرهنگی در آموزش مدرسه ای و آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

ضرورت بازتعریف نقش عقل برای تحول در نظام آمورشی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

رویکردهای حاکم بر تغییر در نظام آموزشی و برنامه درسی ایران: از رویکرد مهندسی تا رویکرد فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

فرهنگ خانواده: مبنای معقول در ساماندهی تعاملات خانه و مدرسه(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱