راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ پاییز 1388 شماره 7 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ده گام اصلى روش شناختى در تحلیل تبارشناسانه فرهنگ (با اتکا به آراء میشل فوکو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقاومت فوکو نیچه تبارشناسى گسست دیرینه شناسى درجه صفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 348 تعداد دانلود : 670
۴.

رابطه فرهنگ سازمانى و موفقیت در جهاد دانشگاهى(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

نظام آموزشى و بازدهى آموزشى: مطالعه تطبیقى 70 کشور جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

رابطه عدالت رویه ای و توزیعی با رضایت از مزایا و نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت رویه ای فرهنگ سازمان بی انصافی اداراک شده رضایت از مزایا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 549 تعداد دانلود : 270
۷.

دانشجویان و معنای تحصیل(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱