راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ زمستان 1389 و بهار 1390 شماره 12 و 13 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

برازش تجربی مدل های مفهومی ساختاری از دینداری(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

کاوش نظری در کرسی های آزاداندیشی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مطالعه تحلیلی نهضت معنویت گرایی و ارائه رویکردی برای آموزش عالی معنویت گرا: رویکردی اخلاق بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش عالی معنویت گرایی یادگیری خدمات رایگان دانش اخلاق بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 598
۶.

بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه حل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مطالعه تطبیقی تنبلی اجتماعی تنبلی فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 154 تعداد دانلود : 393
۷.

سنجش رابطه جامعه پذیری در دانشگاه با انگیزش تحصیلی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان انگیزش تحصیلی آموزش عالی جامعه پذیری دانشگاهی دلبستگی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 498 تعداد دانلود : 372
۹.

نقش مکانیزم های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱