راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال هفتم تابستان 1393 شماره 26 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

علیهِ جامعه شناسیِ سیاست گذار(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تأثیر میزان خودکنترلی بر ارتکاب جرم در میان دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تحلیل تجربه های معلمان از دوشغله بودن؛ مطالعه کیفی دلایل و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

انواع دینداری و اخلاق کار؛ مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رابطه معنویت محیط کار با رضایت مشتریان و نقش تعدیل گری رفتار شهروندی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱