تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین سال سوم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 11) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه گذاران عمر شرکت بیمه سامان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمه عمر ارزش ادراک شده شخصیت برند قصد خرید مجدد وفاداری برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۲۸
شخصیت برند نقش مهمی در موفقیت کسب وکارها، افزایش ارزش ادراک شده، ایجاد ارتباط قوی با مشتریان، وفاداری و قصد خرید مجدد آن ها دارد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شخصیت برند شرکت بیمه سامان و ابعاد آن (براساس مدل شخصیت برند جنیفر آکر) شامل صداقت، هیجان، صلاحیت، خبرگی و قدرتمندی برند بر روی ارزش ادراک شده و وفاداری برند (پیامدهای شخصیت برند) و تاثیر آن ها بر قصد خرید مجدد 267 نفر از بیمه گذاران عمر این شرکت در شهر تهران پرداخته است. جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق، از مدل های اندازه گیری با کاربرد نرم افزار LISREL استفاده شده است. فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی ساده و چندگانه با نرم افزار SPSS آزمون شده اند. با توجه به غیرنرمال بودن جامعه آماری، آزمون همبستگی اسپیرمن انجام گرفته است که نتایج حاصل از آن وجود همبستگی معنادار و مثبت بین تمامی متغیرها را نشان می دهد. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که شخصیت برند بیمه سامان تاثیر معناداری بر ارزش ادراک شده و وفاداری برند بیمه گذاران عمر دارد و ارزش ادراک شده و وفاداری برند نیز بر قصد خرید مجدد آن ها تاثیر گذارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که صداقت، صلاحیت و قدرتمندی برند بر ارزش ادراک شده و صداقت، هیجان و صلاحیت برند بر وفاداری برند تاثیر داشته و در این میان صلاحیت برند دارای بیشترین تاثیر بر ارزش ادراک شده و وفاداری برند بیمه گذاران عمر می باشد.
۲.

ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص های آن در صنعت هتل داری (مورد مطالعه: هتل همای شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند ممیزی برند شاخص های ممیزی برند صنعت هتل داری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
با توجه به نوسانات عملکردی احتمالی در طول عمر برند، می بایست در دوره های زمانی مختلف ممیزی دقیقی از میزان سلامت کاری برند انجام گردد. شواهد زیادی نشان می دهد که علاوه بر توجه ناکافی بسیاری از کسب و کارهای داخلی به ممیزی مستمر برند، ابزار کارآمدی نیز در این حوزه به چشم نمی خورد. از این رو در تحقیق حاضر سه هدف کلی دنبال می شود: تشریح مفهوم ممیزی برند و شاخص های ممیزی آن، ممیزی برند در صنعت هتل داری از منظر شاخص های یاد شده و بررسی اثرات این شاخص ها بر یکدیگر. جامعه آماری کلیه مشتریان هتل همای شیراز می باشند که از این تعداد 400 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته اند. در تحلیل روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و در تحلیل پایایی از دو روش آلفای کرونباخ (96%) و روش دو نیم کردن (89%) استفاده شده است. نتایج نشان داد که برند هتل هما از نظر شاخص های ممیزی برند موفق عمل نموده است، هر چند که بر اساس رویکرد سخت گیرانه ممیزی برند (ارزش آزمون 3.5 در مقایسه میانگین ها)، نتایج متفاوتی بدست آمد. از سوی دیگر مدل مفهومی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و روابط میان متغیرهای مدل مفهومی مورد تایید قرار گرفت.
۳.

بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان عضو شبکه های اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی سبز ابزارهای بازاریابی سبز رفتار مصرف کننده سبز تبلیغ محیط زیستی برچسب محیط زیستی برند محیط زیستی بخش بندی مصرف کننده سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵۲ تعداد دانلود : ۲۰۸۳
شرکتهای تولید کننده کالاهای حامی محیط زیست هر ساله هزینه های زیادی را صرف بازاریابی محصولات خود می کنند. شناسایی ابزارهای بازاریابی سبز تاثیرگذار بر رفتار گروه های مختلف مصرف کنندگان می تواند علاوه بر کاهش هزینه های شرکت و تحصیل سود بیشتر، افزایش سهم بازار و مزیت رقابتی را نیز برای شرکت ایجاد نماید. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار گرو ه های مختلف مصرف کنندگان سبز طراحی و اجرا شده است. تحقیق حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده از نوع تحقیقات پیمایشی- همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد تحقیق را کاربران اینترنتی عضو در شبکه های اجتماعی تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه ها از روش های آزمون های تکراری و آزمون میانگین چند جامعه (ANOVA) با کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابزارهای تاثیرگذار بر رفتار گروه های مختلف مصرف کننده، تبلیغ، برچسب و برند محیط زیستی هستند که تاثیر هر کدام از آنها بر رفتار گروه های مختلف مصرف کننده، به جز آگاهی از برچسب محیط زیستی، متفاوت است. با افزایش سطح محیط زیست گرایی مصرف کنندگان، تاثیرگذاری این سه ابزار بر رفتار آنها بیشتر می شود. براساس نتایج تحقیق، برند محیط زیستی، تاثیرگذارترین ابزار بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان می باشد.
۴.

تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازارگرایی صنایع دستی عملکرد صادراتی ادراکی ارتباطات خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۰۹
صادرات نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. کسب اطلاعات در مورد نیازها، سلائق و ترجیحات مصرف کنندگان در بازارهای خارجی یکی از مهم ترین اصول ماندگاری در بازارهای جهانی و ارتقای سطح عملکرد صادراتی می باشد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر بالقوه ی بازارگرایی صادرکنندگان بر روابط بازرگانی بین الملل با تأکید ویژه بر وابستگی، همکاری و فاصله ی ارتباطی و تأثیر این ابعاد روی عملکرد صادرات است. این تحقیق یک تحقیق کاربردی، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق پرسشنامه ای در میان نمونه ی 118 نفری از صادرکنندگان فعال صنایع دستی استان تهران مورد آزمون قرار گرفت. روایی با استفاده از روش نمادی(محتوایی) و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش رگرسیون خطی چندگانه و الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. 7 فرضیه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، 3فرضیه تائید شد و 4 فرضیه رد شد. نتایج نشان داد، بازارگرایی صادرکنندگان، همکاری بین صادرکنندگان و خریداران خارجی را ارتقا می دهد؛ در حالی که وابستگی و فاصله ارتباطی را کاهش می دهد. و هیچ رابطه معناداری بین همکاری، وابستگی، ارتباطات خارجی و بازارگرایی عملکرد صادرات یافت نشد.
۵.

مطالعه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان سرویس های رایانامه: بررسی کیفیت خدمات، رضایت و اعتماد الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت الکترونیکی وفاداری الکترونیکی اعتماد الکترونیکی سرویس های رایانامه کیفیت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۲ تعداد دانلود : ۸۰۸
امروز، استفاده گسترده از رایانامه در ارتباطات بین فردی و تجاری، بازاریابان را به سمت استفاده از بازاریابی ایمیلی ترغیب کرده است. برای موفقیت در این زمینه، جذب و حفظ مشتریان نقش کلیدی ایفا می کند. بنابراین توجه به وفاداری مشتریان به سرویس های رایانامه بسیار مهم و حیاتی است. هدف از این پژوهش، بررسی سنجش وفادرای مشتریان سرویس های رایانامه و عوامل موثر بر آن می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای طراحی و سپس در بین تعدادی از دانشجویان دانشگاه خلیج فارس توزیع گردید. داده ها در قالب مدل تحلیل مسیر با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است و از نظر شیوه انجام پژوهش، جزء پژوهش های توصیفی –پیمایشی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کیفیت، رضایت و اعتماد الکترونیکی به ترتیب بر وفاداری مشتریان بیشترین تاثیر مثبت را دارند. همچنین، متغیر کیفیت الکترونیکی بر رضایت و اعتماد الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد و تاثیر مثبت رضایت الکترونیکی بر اعتماد الکترونیکی نیز معنادار شناخته شده است.
۶.

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی محصولات نرم افزاری اداری بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان، با توجه به اثر تعاملی عوامل ارتباطی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان بوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مشتری آمیخته بازاریابی نیات رفتاری مشتریان محصولات فناورانه کیفیت محصول نرم افزاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۴ تعداد دانلود : ۷۲۳
افزایش روز افزون پیچیدگی محیط کسب و کار سازمان ها موجب پدید آمدن بازاری گردیده، که در آن تقاضا برای استفاده از محصولات فناورانه و به خصوص محصولات نرم افزاری، به عنوان راه حلی کارا در جهت پاسخ به آن پیچیدگی ها، دائما در حال افزایش است. طبیعتا با افزایش تقاضا برای چنین محصولاتی آن چه اهمیت می یابد طراحی فعالیت های بازاریابی به گونه ای متناسب با ماهیت این محصولات است تا بتواند به نحو مطلوب به نیاز بازار هدف پاسخ گوید. با توجه به این امر، هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی محصولات فناورانه بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان سازمانی در استان بوشهر است. به منظور انجام این مطالعه نمونه ای مشتمل بر 37 سازمان دولتی استان بوشهر که از استفاده کنندگان محصولات نرم افزاری اداری بودند، انتخاب گردیده و مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل ساختاری روابط علی مدل موجود در مدل ارائه شده بیانگر این است که ویژگی های محصول نرم افزاری بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین، پیشبرد محصولات و رضایت مشتریان نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر نیات رفتاری آن ها دارند. به علاوه مشخص گردید، عوامل رابطه ای نه تنها بر افزایش رضایت مشتریان موثر است. بلکه بر میزان تاثیرگذاری رضایت بر نیات رفتاری آن ها نیز موثر خواهد بود.
۷.

بررسی عوامل موثر بر اطاعت کردن مشتری در خدمات پر تماس بر اساس تئوری اجتماعی - شناختی بندورا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارتهای ارتباطی مشتری مداری تخصص شهرت خدمات پرتماس روابط دوستانه اطاعت کردن مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۰ تعداد دانلود : ۶۳۵
در دنیای رقابتی کنونی تمام فعالان در بازار از سازمانها گرفته تا افراد, باید به دنبال راههای برای موفقیت در بازار باشند. راز موفقیت ارائه دهندگان خدمات پر تماس به عنوان بخش مهمی از فعالان بازار, اطاعت و پیروی کردن مشتریان از دستورات و راهنمایی ها آنها است. در این تحقیق مدلی بر اساس تئوری اجتماعی- شناختی بندورا برای اطاعت کردن مشتری ارائه شده است. بر اساس تئوری اجتماعی- شناختی بندورا و ماهیت خدمات پرتماس ویژگی های مهارتهای ارتباطی, مشتری مداری, تخصص و شهرت ارائه دهنده خدمت و رابطه دوستانه بین ارائه دهنده خدمت و مشتریان بر میزان اطاعت کردن مشتری تاثیر می گذارد. نمونه شامل 345 نفر مشتریان خدمات پزشکی و مشاوره شهراصفهان که در یک سال تا دو سال گذشته تحت مراقبت و نظر او بوده اند, می-باشد. از این مقدار 191 زن و 154نفر مرد بوده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل8.5 انجام شد. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای مهارتهای ارتباطی, شهرت، تخصص و روابط دوستانه بر اطاعت کردن مشتری تاثیر مثبت و معناداری داشته اند. اما تاثیر معناداری مشتری مداری بر اطاعت کردن رد شد. همچنین تاثیر معناداری اطاعت کردن مشتری بر رضایت و مراجعه دوباره مشتری تایید شد
۸.

بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فروش خدمات نوین بانکی (مورد مطالعه : شعب منتخب بانک مهر شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل سازمانی بانک فروش عوامل مدیریتی خدمات نوین بانکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مهارتهای عمومی مدیریت
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
تعداد بازدید : ۲۰۱۸ تعداد دانلود : ۸۳۶
این مقاله حاصل پژوهشی به منظور بررسی عوامل مدیریتی-سازمانی بر موفقیت فروش خدمات نوین بانکی در شعب بانک مهر شهر اصفهان می باشد.محقق پس از مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی اجمالی روی عوامل مدیریتی و سازمانی و با مشورت با اساتید دانشگاه و کارشناسان بانک ها 8 مولفه، ساختار،تکنولوژی ، استرتژی، فرهنگ ، فرآیندهای کاری چابک سازمان مهارت های رهبری،مهارت های ادراکی،مهارت های ارتباطیرا انتخاب کرده است. یکی از الزامات اساسی مبادلات خدمات نوین، بانکداری الکترونیکی است، به عبارت دیگر،بانک ها در تجارت الکترونیکی نقش بسزایی دارند،چرا که در انتقال وجوه و اسناد اعتباری در سیستم اینترنتی و الکترونیکی،شرایط و زمینه اصلی را برای برقرار شدن و رواج تجارت الکترونیکی فراهم می آورند.در واقع،بانکداری در شیوه نوین،به عنوان مکمل تجارت نوین شناخته می شود تا جایی که اگر بانک ها از سیستم مبادلاتی الکترونیکی بهره نبرند،بخش بزرگی از مبادلات مختل می شود.در کل می توان متذکر شد که بانکداری الکترونیکی و تجارت نوین مکمل یکدیگرند [6] تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. در این پژوهش جهت تعیین حجم نمونه یک مطالعه مقدماتی با توزیع 30 پرسشنامه به صورت تصادفی و جداگانه بین کارشناسان و مدیران سطوح مختلف بانک مهر انجام شد که پس از برآورد نسبت p وq و استفاده از فرمول های متناهی برای کارمندان نمونه آماری 140 نفر برآورد گردید. در این تحقیق به پیروی از الگوی مذکور و با ساختاری تعریف شده و هشت فرضیه مدیریتی-سازمانی و تعیین نمونه هایی در شعب بانک مهر شهر اصفهان در جامعه ی آماری، به بررسی تاثیر عواملمدیریتی سازمانی بر موفقیت فروش خدمات نوین بانکی در شعب بانک مهر شهر اصفهان از نظر کارشناسان و مدیران صورت گرفته است.نتایج و یافته ها نشان می دهد: 1-در آزمون انجام شده مشخص شد که تاثیر هر 5 عامل سازمانی بر موفقیت فروش خدمات نوین بانکی در شعب منتخب بانک مهر شهر اصفهان بالاتر از حد متوسط می باشد. 2-در آزمون انجام شده مشخص شد که تاثیر هر 3 عامل مدیریتی بر موفقیت فروش خدمات نوین بانکی در شعب منتخب بانک مهر شهر اصفهان بالاتر از حد متوسط می باشد. 3- تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر 5 عامل اصلی سازمانی بررسی گردید که نتایج نشان داد عامل سابقه کار تاثیری بر این متغیر مستقل ندارد ولی عامل جایگاه سازمانی موثر می باشد. 4- تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر 3 عامل مدیریتی بررسی گردید که نتایج نشان داد عامل سابقه کار تاثیری بر این متغیر مستقل ندارد ولی عامل جایگاه سازمانی موثر بوده است. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود شرایط و افزایش موفقیت در فروش خدمات نوین بانکی ارئه شده است.
۹.

ارائه چارچوب ترکیبی کانو و طراحی استوار جهت افزایش رضایت مشتری در سازمان های خدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مشتری مدل کانو طراحی خدمات طراحی آزمایشات تاگوچی تجزیه و تحلیل خاکستری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
تعداد بازدید : ۱۵۰۳ تعداد دانلود : ۸۶۷
در ایران، بانک ها به منزله ی کانون اصلی انجام فعالیت های اقتصادی شناخته می شوند و نقش مهمی را راستای کمک به رشد اقتصادی کشور ایفا می کنند، از این رو، حفظ مشتری در این گونه سازمان ها حائز اهمیت است. امروزه مدیران سازما ن های ارائه دهنده ی خدمت، نظیر بانک ها دریافتند که ارتقاء سطح کیفی خدمات، کلید اصلی جلب رضایت مشتریان می باشد و برای رسیدن به این مهم لازم است تا سازمان ها در راستای شناسایی موثرترین عوامل بر رضایت مشتریان گام بردارند.با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه تلاش شد با ارائه ی رویکردی نوین مبنی بر ادغام مدل کانو و طراحی استوار در فضای خاکستری، به شناسایی مولفه های موثر در جلب رضایت مشتریان بانکی پرداخته و ترکیب بهینه ای از مولفه های حیاتی را برای دست یابی به رضایت مشتریان بانکی پیشنهاد دهد. نتایج حاکی از این بررسی نشان می دهد که زمانی راهبردهای ارائه ی خدمات بانکی، به سطح کیفی مطلوب خواهد رسید که مشخصه های کیفی سرعت رسیدگی به کار مشتریان، رعایت احترام و برخورد مناسب با مشتریان و قانون مند بودن کارکنان در سطح کیفی خوب قرار داشته باشد. همچنین این بررسی روشن می سازد که طراحی خدمات بانکی با سطح متوسط در کیفیت کار ارائه شده به مشتری و آراسته بودن ظاهر کارکنان برای مشتریان قابل قبول است و طراحی خدمات بانکی در چارچوب انتخابی این مطالعه، می تواند بیشترین میزان از رضایت مشتریان بانکی را جلب کند.
۱۰.

ارائه مدل و شاخصی اولیه به منظور شناسایی و سنجش عوامل موثر بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشتری صنعت خودرو مدل وفاداری شاخص رضایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۰ تعداد دانلود : ۶۹۲
آگاهی از میزان رضایت مشتری همواره موضوع بسیار مهم علمی و عملی دربازاریابی بوده؛ چراکه پیش زمینه وفاداری اش است. از این رو، پژوهش حاضر در این زمینه و با هدف اصلی شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتری در صنعت خودرو و نهایتاً ارائه مدل و شاخصی برای آن انجام شده است. بدین منظور بعد از مطالعه ادبیات مربوطه، متغیرهای مناسب تعیین و 11فرضیه تدوبن شد. ابزارجمع آوری داده پرسشنامه بود که توسط کارکنان محترم بانک مرکزی تکمیل شد. داده های بدست آمده با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل و اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شاخص و مدل ارائه شده برای اندازه گیری رضایت مشتری در صنعت خودرو مناسب بوده و عوامل اثرگذار بر رضایت عبارتند از: کیفیت، انتظارات، ارزش ادراک شده، تصویر ذهنی؛ ولی خدمات پس از فروش بر رضایت مشتری اثری نداشت. بعلاوه رضایت، عاملی بود که بیشترین تأثیر را بر وفاداری مشتری در این صنعت داشت.
۱۱.

اثرات نرخ ارز بر حاشیه بازاریابی بین المللی محصول سیب بین کشور ایران و ترکیه طی دوره 1390-1380(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاشیه بازاریابی انتقال قیمت رابطه قیمتی تفکیک قیمتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۵ تعداد دانلود : ۷۶۶
چکیده این مطالعه به ارائه یک مدل ساختاری شامل رابطه قیمت و حاشیه بازاریابی بین المللی می پردازد که با گنجاندن نرخ ارز در مدل، چارچوبی فراهم می شود که کالاهای قابل مبادله در ارزهای مختلف را نیز در بر می گیرد. این امر، این امکان را فراهم می کند تا بررسی گردد که چگونه اثر تغییر در قیمت های داخلی، نرخ ارز و هزینه های واسطه ای، به قیمت های خرده فروشی خارجی و حاشیه بازاریابی بین المللی منتقل می گردد. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه طی دوره 1390-1380، و بهره گیری از رهیافت اقتصاد سنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR)، بررسی می شود که چگونه قیمت صادراتی، نرخ ارز و هزینه های واسطه ای کشور ایران بر قیمت عمده فروشی و حاشیه بازاریابی محصول سیب در کشور ترکیه اثر گذار می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که بازارها، از طریق قیمت های کامل و تغییر نرخ ارز، تنها زمانی که هزینه های خدماتی بازاریابی افزایش یابد؛ حاشیه بازایابی را افزایش می دهد.
۱۲.

مقایسه تحلیلی مدل پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات موبایلی مدل پذیرش تکنولوژی تئوری عمل مستدل سرویس پیام کوتاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۵
با ظهور تکنولوژی های پر سرعت شبکه بیسیم و افزایش نفوذ تلفن های همراه، توجه و علاقه صنعت جهانی تبلیغات در بکارگیری این رسانه به عنوان یک ابزار ارتباطات بازاریابی بیشتر شده است. علی رغم افزایش تعداد شرکت های سرمایه گذار در مبارزات بازاریابی موبایلی، هنوز تعداد تحقیقات آکادمیک درباره ی این موضوع اندک است. تبلیغات موبایلی به تبلیغاتی اطلاق می شود که از طریق دستگاه های سیار به صورت سرویس پیام کوتاه یا چند رسانه ای دریافت می-شود. هدف از این تحقیق، بررسی پذیرش تبلیغاتی است که به صورت پیام متنی از طریق تلفن همراه دریافت می شوند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی محسوب می شود و روش تحقیق نیز از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. داده های تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه در میان نمونه ی 578 نفری از دانشجویان دانشگاه یزد جمع آوری شده است. در این راستا برای بررسی نگرش و نیت کاربران جهت پذیرش تبلیغات موبایلی از مدل های پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16 و Lisrel 850 بکارگرفته شده است و مدل های تحقیق بر اساس شاخص های برازندگی مقایسه شدند. بر اساس نتایج حاصل ازآزمون برازش، هر دو مدل پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی از برازش خوبی برخوردار بودند و با مقایسه شاخص های برازندگی مدل ها می توان گفت مدل تئوری عمل مستدل نسبت به مدل پذیرش تکنولوژی برازش بهتری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲