تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین سال دهم پاییز 1399 شماره 3 (پیاپی 38) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

آزمون مدل شناسایی عوامل آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۳
برندسازی ابزاری برای تمایز در صنعت به شدت رقابتی داروسازی، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. در سال های اخیر، یکی از مشکلات گریبان گیر صنعت داروسازی کشور که به آن بهای کمتری داده شده، مربوط به برندسازی است. عوامل و موانع متفاوتی وضعیت موجود را رقم زده است. هدف این پژوهش، آزمون مدل شناسایی عوامل آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی ایران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها از نوع میدانی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان بازاریابی شرکت های داروسازی عضو اتحادیه صاحبان صنایع دارو های انسانی ایران تشکیل می دهد که تعداد آنها به طوردقیق مشخص نیست. بنابراین با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای از میان 111 شرکت داروسازی، 67 شرکت به صورت تصادفی انتخاب شد، سپس همه کارشناسان بازاریابی در این شرکت ها انتخاب و تعداد 160 پاسخ نامه جمع آوری شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوی آن را خبرگان تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار آمار پی.ال.اس انجام شده است. یافته های این پژوهش حاکی از تأیید کلیه عوامل آسیب ساز برندسازی در سه بعد زمینه ای، ساختاری و رفتاری و همچنین تأیید کلیه مؤلفه های هریک از ابعاد مذکور است که به ترتیب عوامل زمینه ای، سپس عوامل ساختاری و درنهایت عوامل رفتاری، اساسی ترین عامل های آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی کشور به شمار می روند. علاوه بر این، مدل کلی پژوهش نیز از برازش مطلوبی برخوردار است. 
۲.

نقش میانجی اصالت برند در اثرگذاری نمادگرایی فرهنگی برند بر رفاه مصرف کننده (مورد مطالعه: تلفن همراه هوشمند برند سامسونگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
در مباحث مربوط به بازاریابی و در بازار پویا و رقابتی امروز، مشارکت فرهنگی مصرف کننده از اهداف مهم نام تجاری تلقی می شود؛ به عبارتی، موفقیت یا شکست نام تجاری به مشارکت فرهنگی مصرف کننده بستگی دارد. هدف پژوهشِ حاضر ارائه الگوی نقش میانجیِ اصالت برند در اثرگذاری نمادگرایی فرهنگی برند بر رفاه مصرف کنندگان است. این پژوهش ازنظرِ هدف، کاربردی و ازنظرِ شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری از کاربران گوشی های هوشمند در بین دانشجویان دانشگا ه های شهر ایلام تشکیل شده و تعداد نمونه 384 نفر انتخاب شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری دردَسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه است که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد نمادگرایی فرهنگی برند بر اصالت برند تأثیر معنادار دارد. نقش نمادگرایی فرهنگی برند بر رفاه روانی و رفاه ذهنی مصرف کننده تأثیر معنادار دارد. همچنین رفاه روانی مصرف کننده بر رفاه ذهنی، تأثیر معنادار دارد و اصالت برند، بین نمادگرایی فرهنگی برند و رفاه روانی و ذهنی مصرف کننده نقش میانجی دارد. نتایج نشان می دهد اصالت برند، نقش معناداری در رابطه بین نمادگرایی فرهنگی برند و رفاه روانی و ذهنی دارد. همچنین متغیر اساسی نمادگرایی فرهنگی برند بر رفاه روانی و ذهنی همبستگی و ارتباط درخورِتوجهی را ایجاد کرده است و غنی سازی معنای فرهنگی برند و تصویر نمادین فرهنگی می تواند یکی از راه های مؤثر برای ارتقای اعتبار نام تجاری و رفاه مصرف کننده باشد.
۳.

تبیین نقش مزاج ها در رفتار خرید آنی مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
مزاج، ویژگی های شخصیتی است که در تمام انواع رفتارها و ویژگی های پایه ای و ذاتی ظاهر می شود . هدف پژوهش حاضر آن است که تفاوت معنی دار مزاج های چهارگانه را ازنظر رفتار خرید آنی بررسی کند. روش پژوهش حاضر توصیفی و کمّی است. باتوجه به اهمیت شرایط جغرافیایی و وضعیت آب وهوایی در کیفیت های رفتاری حاصل از مزاج، جامعه آماری پژوهش حاضر، مشتریانی از شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، 384 نفر به عنوانِ نمونه با مراجعه حضوری به هایپرمارکت های ایرانیان، کورش و اتکا برای مطالعه انتخاب شدند. از پرسشنامه مزاج شناسی ناصری و خرید آنی استفاده شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS18 استفاده شد. از بین پنج فرضیه پژوهش، چهار فرضیه آن تأیید شده است و نتایج نشان داد بین مزاج های چهارگانه افراد (صفراوی، دموی، سودایی و بلغمی) ازنظر رفتار خرید آنی تفاوت معنی داری وجود دارد؛ به طوری که صفراوی ها نسبت به سایرینْ بیشترین خرید آنی را داشته اند . ازطرفی بین مردان و زنان با مزاج صفراوی ازنظرِ رفتار خرید آنی تفاوت معنی داری وجود ندارد. فرضیه بعدی نشان داد مردان دموی بیشتر از زنان دموی خرید آنی انجام می دهند و زنان سودایی و بلغمی نیز از مردان سودایی و بلغمی خرید آنی بیشتری انجام می دهند . 
۴.

بررسی تأثیر هوش بازاریابی بر رقابت پذیری فروشگاه های آنلاین ورزشی با نقش میانجی عملکرد نوآورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۲۰۵
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی عملکرد نوآورانه در هوش بازاریابی رقابت پذیری فروشگاه های ورزشی آنلاین است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و ازنظرِ ماهیتْ توصیفی پیمایشی است . جامعه آماری را تمامیِ فروشنده های فروشگاه های آنلاین ورزشی در سطح شهرستان تبریز تشکیل می دهد. حجم جامعه بررسی شده نامعلوم است و حداقل حجم نمونه برای انجام پژوهش، 5برابر تعداد متغیرهای مشاهده پذیر است و برابر با 175 مورد برآورد شد. در این پژوهش، از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدف دار از نوع قصدی یا قضاوتی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است و از مدل سازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نرم افزارهای استفاده شده برای تجزیه وتحلیل داده ها، اس.پی.اس.اس نسخه 25 و اسمارت پی .ال.اس بوده است. یافته ها نشان داد هوش بازاریابی با نقش میانجی عملکرد نوآورانه بر رقابت پذیری فروشگاه های آنلاین ورزشی تأثیر متوسط، مثبت و مستقیمی دارد. باتوجه به نتایج، به نظر می رسد توجه به اثربخشی و سودمندی و حمایت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوانِ مؤلفه های هوش بازاریابی و نیز اهمیت دادن به جنبه های مختلف محصول، رفتار، فرایند و راهبرد در متغیر عملکرد نوآورانه می تواند سهم عمده ای در پیشرفت فروشگاه های آنلاین ورزشی داشته باشد و به آنها برای رسیدن به قدرت رقابت پذیری کمک کند.
۵.

سنجش تأثیر زیبایی شناختی بسته بندی و کیفیت ادراک شده محصول بر قصد خرید با نقش تعدیل کنندگی نوگرایی و نگرانی زیست محیطی مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
زمینه: یکی از شیوه های ایجاد تمایز با بسته بندی، وجود جنبه های زیبایی بخش در بسته بندی است. بسته بندی زیبا و نوآورانه، می تواند حتی ادراک مصرف کنندگان را درباره محصول تغییر دهد و باعث ترغیب مصرف کننده شود و یک موقعیت خرید در بازار ایجاد کند. هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر، سنجش نقش تعدیل گری نوگرایی و نگرانی زیست محیطی مصرف کننده در رابطه زیبایی شناختی بسته بندی و کیفیت ادراک شده محصول با قصد مصرف کننده است. روش شناسی: پژوهش حاضر ازنظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و ازلحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را مصرف کنندگان خشکبار در شهرهای بوشهر، شیراز، اصفهان، تهران و بندرعباس تشکیل می دهند. داده ها از 462 پرسشنامه و به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی دردَسترس آنلاین و حضوری جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه ازطریق روایی صوری، همگرا و واگرا، و سازه و پایایی ازطریق روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده با مدل معادلات ساختاری و به کمکِ نرم افزار SmartPLS انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از تأیید نقش تعدیل گری نوگرایی مصرف کننده در رابطه کیفیت ادراک شده بر قصد خرید و نقش تعدیل گری نگرانی زیست محیطی مصرف کننده در رابطه زیبایی شناختی بسته بندی بر قصد خرید و تأییدنشدن نقش تعدیل گری نوگرایی مصرف کننده و نگرانی زیست محیطی مصرف کننده در رابطه زیبایی شناختی بسته بندی بر کیفیت ادراک شده محصول است. همچنین نقش تعدیل گری نگرانی زیست محیطی مصرف کننده در رابطه کیفیت ادراک شده بر قصد خرید و درنهایت نقش تعدیل گری نوگرایی مصرف کننده در رابطه زیبایی شناختی بسته بندی بر قصد خرید تأیید نشد.
۶.

ارائه فرمول ریاضی جدیدی برای محاسبه ارزش درکشده مشتریان با استفاده از تابع زیان تاگوچی و مفهوم ارزش دوره عمر مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
ارزش درک شده مشتریان ازجمله مؤلفه های مهم و اساسی در بازاریابی است؛ زیرا ازطریقِ ارزشی که مشتری کسب می کند، می توان میزان وفاداری مشتری و رضایت مندی او از خرید را سنجید. برای محاسبه ارزش درک شده مشتریان روش های متعددی وجود دارد؛ بنابراین، در این پژوهش ابتدا به معرفی روش های محاسبه ارزش مشتری پرداخته می شود. سپس به معرفی تابع زیان تاگوچی و قابلیت استفاده از آن برای محاسبه ارزش درک شده مشتریان اشاره می شود. درادامه، با معادل سازی صورت گرفته از تابع زیان تاگوچی در بحث فروش، به ارائه فرمولی جدید برای محاسبه ارزش درک شده مشتریان و شرکت پرداخته می شود. از نتایج اصلی مدل ارائه شده این است که فرمول ارائه شده، ارزش را براساس ذهنیت مشتری پیش از خرید محاسبه می کند و این ارزش با فاصله گرفتن ذهنیت مشتری از مبلغ پرداختی او برای یک محصول یا خدمت می تواند برای شرکت نیز محاسبه شود. درپایان، با ارائه نمونه ای موردی در یک فروشگاه نحوه محاسبه مدل، نشان داده شده است. نتایج نمونه موردی طبق فرمول، تمایزهای بین ذهنیت مشتری و مبلغ پرداخت شده او را نمایش می دهد.
۷.

شناسایی و تبیین راهبردهای ترفیع در رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: اینستاگرام)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۶
بازاریابی و تبلیغاتْ در حال تغییر و تحول اند و باعثِ انقلابی هم در شکل و هم در عملکرد فناوری ارتباطات، به ویژه در کاربرد رسانه های اجتماعی مانند اینستاگرام، فیس بوک، توییتر، لینکدین و یوتیوب شده اند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته (کمّی و کیفی) به دنبالِ شناسایی راهبردهای ترفیع بازاریابی رسانه های اجتماعی و درنهایت طراحی مدل ترفیعات بازاریابی رسانه های اجتماعی در اینستاگرام است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، خبرگان حوزه بازاریابی دیجیتال است. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از روش گراندد تئوری و در بخش کمّی از آمار توصیفی، تحلیل آماری تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. در بخش کیفی، داده های حاصل از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته پژوهشگر و به صورت دستی در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابیْ کدگذاری شدند و درپایان مدلی طراحی شد. یافته های بخش کیفی نشان می دهد بازاریابی محتوا، بازاریابی ویروسی و بازاریابی با افراد تأثیرگذار از مهم ترین راهبردهای ترفیع در اینستاگرام هستند. سرانجام در بخش کمّی، از شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب استفاده شد که مقدار این شاخص برابر با 09/0 شد که می توان گفت مدلْ برازش مناسبی داشته است و درنتیجه داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیقْ برازش مناسبی دارد و این، بیان گر هم سوبودن سؤالات با سازه های نظری است.
۸.

بررسی تأثیر استرس درک شده بر جنون خرید اینترنتی با میانجی گری مقابله منفی و نقش تعدیل گر عزت نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۶
اساس بازاریابی نوین در بستر اینترنت معنی پیدا می کند و بازاریابی در این بستر علاوه بر عوامل کارکردی، عوامل غیرکارکردی را نیز در بر می گیرد. خرید برای برخی از افراد می تواند فراتر از تفریح و سرگرمی باشد و به جنون خرید تبدیل شود. اینترنت نیز این بستر را به طور فزاینده ای تسهیل و در دسترس می کند که حاصل آن پدیده جدیدی به نام «جنون خرید اینترنتی» است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش انجام کار، پیمایش ی اس ت. جامعه آماری شامل زنانی است که خرید برخط (آنلاین) انجام می دهند. به دلیل نامعیّن بودن حجم جامعه، تعداد 386 نفر برای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن ازطریق بررسی صاحب نظران مدیریت و روای ی سازه آن ب ا اس تفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار آموس ارزیابی و تأیید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از 7/0 برای سازه های مختلف پرسشنامه، پایایی آن را تأیید می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد ضریب اثر استرس درک شده بر مقابله منفی و جنون خرید اینترنتی به ترتیب برابر با 77/0 و 39/0 و اثر مقابله منفی بر جنون خرید اینترنتی برابر با 58/0 بوده است. علاوه بر این میزان اثر غیرمستقیم استرس درک شده بر جنون خرید اینترنتی ازطریق مقابله منفی برابر با 446/0 است. همچنین یافته های پژوهش گویای تأیید نقش تعدیلگری منفی عزت نفس در رابطه بین استرس درک شده و جنون خرید اینترنتی و مقابله منفی است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷