تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین سال پنجم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 18) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر قابلیت های شبکه ای بر عملکرد بین المللی شرکت های صادراتی و وارداتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های شبکه عملیات شبکه منابع شبکه عملکرد بین المللی شرکت های صادراتی و وارداتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین Supply chain management :SCM
تعداد بازدید : ۲۰۷۱ تعداد دانلود : ۸۹۳
به دلیل فاصله جغرافیایی و فیزیکی که بین خریدار و فروشنده در شرکت های صادراتی و وارداتی می تواند وجود داشته باشد. استفاده از شبکه ها نقش مهمی در شرکت ها ایفا می کنند. در این پژوهش قابلیت ها و توانایی های شبکه ای و تاثیر آن بر عملکرد بین المللی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. قابلیت های شبکه ای دربرگیرنده ویژگی های شبکه، عملیات شبکه و منابع شبکه می باشد. ویژگی های شبکه که دربرگیرنده توانایی روابط در شبکه و اعتماد می باشد، عملیات شبکه در برگیرنده، هماهنگی شبکه و یادگیری می باشد و منابع شبکه از سه بعد تشکیل شده که دربرگیرنده منابع سرمایه انسانی شبکه، منابع هم افزایی و اشتراک گذاری اطلاعات می باشد. در این پژوهش پس از بررسی قابلیت های شبکه، با بیان فرضیاتی تاثیر آن ها بر عملکرد بین المللی شرکت های صادراتی و وارداتی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش شرکت های صادراتی و وارداتی استان بوشهر می باشد و نمونه شامل 105 شرکت می باشد. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از نرم افزار (PLS) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های شبکه، عملیات شبکه و منابع شبکه بر عملکرد بین المللی شرکت های صادراتی و وارداتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۲.

تأثیر باورهای مصرف کنندگان بر رفتار خرید آنی آن ها در محیط آنلاین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جستجو خرید آنی خرید آنلاین خرید آنلاین آنی هیجان های مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۵ تعداد دانلود : ۶۸۹
هدف این تحقیق بررسی تأثیر باورهای خرید آنلاین بر رفتار خرید ناشی از انگیزه ناگهانی (آنی) مصرف کنندگان در خرید آنلاین هست. نمونه آماری این تحقیق از مشتریان فروشگاه ها که به صورت آنلاین در شهر تهران نسبت به خرید اقدام می کنند، انتخاب شده است که از بین آن ها تعداد 384 پرسشنامه جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار Lisrel داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. تحلیل یافته ها حاکی از آن است که جذابیت کالا، تأثیری متقارن بر هر دو هیجان های مثبت و منفی داشته و این در حالی است که سهولت استفاده، تأثیر معناداری بر این هیجان های نداشته است. با توجه به باورهای ""دلگرمی درنتیجه ی بازاریابی"" لذت بخش بودن تأثیر معناداری بر هیجان های مثبت و منفی داشته؛ اما تأثیر معناداری لذت بخش بودن و سبک برقراری ارتباط توسط وب سایت بر هیجان های مثبت و منفی نداشته است. در پایان نتایج تحقیق به تأثیر معنادار لذت بردن هنگام جستجو بر تشویق به خرید و تأثیر معنادار تشویق به خرید بر خرید ناگهانی اشاره دارد؛ بنابراین برای تحریک خرید، فروشندگان آنلاین باید یک سایت آرام، دوستانه و تفریحی را با چینشی جذاب ایجاد کنند. بر همین اساس فراهم کردن لذت در زمانی که مشتریان در حال جستجو هستند موجب تقویت خرید ناگهانی می شود.
۳.

تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیریِ مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم خرید قصد تحریم سبک تصمیم گیری مصرف کننده مصرف کننده و مصرف کنندگان تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۶۰۳
مرتفع ساختن مسائل موجود در کشور نیاز به زمان زیادی دارد، یکی از مسائلی که کشور با آن مواجه است موضوع تحریم بوده و در بسیاری از ابعاد این موضوع وجوهی را به خود اختصاص می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیری مصرف کننده برای خمیردندان آمریکایی در جامعه مصرف کنندگان تهران است. در این تحقیق سه فرضیه مطرح شده که همگی پذیرفته شده است. و در این خصوص نمونه ای 345 نفری از مصرف کنندگان در تهران مد نظر قرار گرفت و به کمک ابزار پرسش نامه گردآوری داده صورت پذیرفت که این ابزار از روایی و پایایی لازم نیز برخوردار بوده است به طوری که سه سطح از روایی در آن تایید شده و در خصوص پایایی نیز از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است و نتیجه تقریبی 8/0را نشان می دهد، ضمنا برای تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه از نرم افزارهای آماری و فن تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتیجه این پژوهش نیز حاکی از آن بوده که مصرف کنندگان تهرانی قصد تحریم کالای آمریکایی در سطح ساده خرید را ندارند و از شش سبک تصمیم گیری مصرف کننده نیز فقط به کیفیت، برنامه ریزی و عدم ابهام اهمیت می دهند. در خصوص آخرین متغیر یعنی تصمیم خرید نیز فقط عنصر برند را مهم شمرده و واسطه برای آن ها چندان تفاوتی ندارد.
۴.

بررسی اثر تمایلات استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر عملکرد برند با بررسی نقش واسطه ای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری عملکرد برند در بازار تمایل استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : ۱۵۱۶ تعداد دانلود : ۵۸۸
استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین و جمعآوری اطلاعات از سایتها در رفتار خرید تاثیرگذار میباشد. مصرفکنندگان تصمیمگیری های خرید دوستانشان را نسبت به نظرات افراد ناشناس با ارزشتر میدانند و به آن اعتماد میکنند. این مقاله به بررسی تأثیر تمایل استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر عملکرد برند را با تأکید بر، ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، می پردازد. به منظور جمع آوری اطلاعات تعداد 384 نفر بصورت تصادفی انتخاب شد. با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین تمایل استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، رابطه مثبتی وجود دارد. اما بین تمایل استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین و عملکرد برند در بازار، رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و عملکرد برند در بازار، رابطه مثبتی وجود دارد.
۵.

بررسی تأثیر عوامل محیطی و فردی بر نگرش افراد به تبلیغات (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی تبلیغات مصرف کننده نگرش به تبلیغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۹ تعداد دانلود : ۴۷۰
تبلیغات به عنوان یکی از بخش های مهم در بازاریابی به شمار می رود و موضوعی که اهمیت زیادی دارد این است که توجه به چه مواردی بر نگرش مصرف کنندگان تأثیر بیشتری خواهد گذاشت؛ در این پژوهش تلاش شده است این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که باورهای اقتصادی در تبلیغات، باورهای اجتماعی در تبلیغات، باورهای اخلاقی در تبلیغات، باورهای قانونی در تبلیغات و مفید بودن شخصی تبلیغات، بر نگرش به تبلیغات تأثیرگذار خواهد بود یا خیر؛ جامعهی آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر می باشند؛ حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 413 نفر برآورد شد؛ جمع آوری داده ها به وسیله ی پرسشنامه بوده است و با استفاده از نمونه گیری تصادفی، پرسشنامه میان دانشجویان توزیع گردید. داده های پژوهش به وسیله ی نرم افزار ایموس مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص شد توجه به باورهای اقتصادی در تبلیغات، باورهای اخلاقی در تبلیغات، باورهای قانونی در تبلیغات و مفید بودن شخصی تبلیغات بر نگرش افراد به تبلیغات تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۶.

واکاوی نقش دانشگاه مادر و مکان در موفقیت شرکت های زایشی دانشگاهی(مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل محیطی شرکت های زایشی دانشگاهی تجاری سازی دانش شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۳۷۸
تجاری سازی تحقیقات و مطالعات دانشگاهی فرآیندی است که در گروه همکاری سه جانبه دانشگاه، صنعت و دولت است. موسسات دانشگاهی با پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و کمک به افزایش توسعه اقتصادی تصویر عمومی خود را بهبود می دهند،با رشد و توسعه ی فعالیت های پژوهشی بخصوص در حوزه ی فناوری های نوین دیدگاه های جدیدی شکل گرفته که در چنین شرایطی شکل جدیدی از شرکت ها تحت عنوان شرکت های زایشی پدید آمده است که آن ها نوعی ازکسب وکار جدید بوده که در نتیجه ی جدایش از دانشگاه مادر شکل می گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت شرکت های زایشی دانشگاهی مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان صورت گرفته است. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان که بالغ بر256 شرکت بوده و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 148 شرکت محاسبه شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش متغیرهای تحقیق بوده که روایی آن به دو روش محتوا و سازه و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.916 تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم Amos و به روش الگوسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج پژوهش نشان دادکه از بین عوامل مفروض، مکان جغرافیایی، قوانین دولتی، دانشگاه مادر به ترتیب بیشترین تاثیر را بر موفقیت این شرکت ها دارند.
۷.

تبیین ارتباط بین ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند تلفن همراه در شهرستان اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وفاداری به برند تلفن همراه ارزش ویژه برند تصمیم خرید شهرستان اهواز تجربه مشتری ویژگی های محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۴ تعداد دانلود : ۸۰۵
این تحقیق با هدف بررسی رابطه و برهم کنش متغیرهای ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند محصول تلفن همراه از دیدگاه مصرف کنندگان شهرستان اهواز صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده که جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و جهت تحلیل داده ها، از روش همبستگی استفاده نموده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه استفاده کنندگان گوشی تلفن همراه در شهرستان اهواز می باشد که با توجه عدم امکان دسترسی به کل جامعه آماری، از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند تعداد 400 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل داده ها تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آن است که سه متغیر استفاده آسان، سودمند بودن و زیباشناسی بر هیچ یک از متغیرهای تحقیق تاثیر مثبت و معناداری نداشتند و از میان ویژگی های محصول تلفن همراه، تنها ویژگی سرگرمی است که با تجربه مشتری و ارزش ویژه برند رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین میان متغیر ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند محصول تلفن همراه ارتباط معناداری وجود دارد.
۸.

بررسی تاثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک کننده در میان مصرف کنندگان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده قدرت خرید خانوار واکنش مصرف کننده مواد شوینده و پاک کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۹۰۵
یکی از عوامل اصلی و اثرگذار بر رفتار مصرف کننده شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است. در این پژوهش تاثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک کننده در میان مصرف کنندگان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده از منابع مختلف کتابخانه ای گردآورده شده است و به نحوه تاثیرگذاری این عوامل پس از پردازش در جعبه سیاه مصرف کننده تحت تاثیر انگیزش، نگرش، ادراک و یادگیری پرداخته شده است. همچنین تاثیر عامل اقتصادی کاهش قدرت خرید خانوار بر ذهنیت و عمل مصرف کنندگان از طریق پژوهش میدانی مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های مورد نیاز جهت آزمون مدل مفهومی ارائه شده، از توزیع و جمع آوری 440 پرسش نامه در میان مصرف کنندگان تهرانی با سطوح درآمدی مختلف که به صورت تصادفی انتخاب شدند، به دست آمد و داده های 384 پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفت. برای آزمون پیوندهای علّی بین متغیرها در مدل مفهومی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کاهش قدرت خرید خانوار بر قسمت های مختلف فرآیند رفتاری مصرف کنندگان مواد شوینده و پاک کننده در شهر تهران تاثیر دارد.
۹.

تحلیل ارزش خرده فروشی بر اساس ابعاد منتخب تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاه های رفاه، مجموعه سیتی سنتر (هایپراستار) و کوثر )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش خرده فروشی آگاهی از خرده فروش تداعی های خرده فروش تصویر ذهنی فروشگاهی کیفیت درک شده خرده فروش وفاداری به خرده فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۴ تعداد دانلود : ۴۸۳
محیط پیچیده و پویای فروشگاه ها سبب می شود تا مشتریان برداشت های گوناگونی نسبت به وجهه و محصولات فروشگاه داشته باشند. فروشگاه ها باید در مدیریت تصویر خود در ذهن مشتری فعال باشند. تصویرسازی مطلوب و قدرتمند از فروشگاه نزد مشتری، موجد ارزش برای خرده فروش و نیز خریدار است. ارزش خرده فروشی در آگاهی، تداعی معانی، کیفیت درک شده و وفاداری نسبت به خرده فروش تجلی می یابد. در این پژوهش، تأثیر ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی بر ارزش خرده-فروشی در حجم نمونه 250 نفری از مشتریان فروشگاه رفاه، مجموعه سیتی سنتر و کوثر با پرسشنامه مطالعه شد. 11 فرضیه، با تحلیل مسیر، به کمک نرم افزار ایموس آزمون شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر 6 بعد تصویر ذهنی فروشگاه بر ارزش خرده فروش و نیز تأثیر مثبت سایر ابعاد ارزش خرده فروشی بر وفاداری به خرده فروش است. با توجه به پیشنهادات، می توان ادراکات منفی تصویر ذهنی خریدار نسبت به فروشگاه را تعدیل نمود و جایگاه مطلوب را حفظ کرد.
۱۰.

بررسی تاثیر منابع شرکت های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری مورد مطالعه: پژوهشی در نمایشگاه بین المللی بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نمایشگاه تجاری منابع شرکت قابلیت های شرکت اهداف حضور در نمایشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۴۳۹
زمینه: امروزه با افزایش رقابت و کاهش امکان به معرض دید قرار گرفتن کالاها، امکان حضور در نمایشگاه های تجاری دارای اهمیت صد چندان شده است. برگزاری نمایشگاه یک فرصت بسیار عظیم برای شرکت ها به منظور ارائه کالاهایشان می باشد. حضور در نمایشگاه نیازمند تعیین اهداف از پیش تعیین شده و برنامه ریزی های طولانی مدت می باشد و برای دستیابی به این اهداف شناخت سازمان ها از منابع خود در تعیین اهداف به عنوان یک اصل اساسی در شرکت های، شرکت کننده در نمایشگاه می باشد. هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان اهمیت منابع شرکت کنندگان در نمایشگاه تجاری و تأثیری که این منابع بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه ها خواهد داشت؛ می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی بوشهر می باشد که بالغ بر 180 شرکت هستنند. نمونه این پژوهش با استفاده از جدول مورگان 120 شرکت در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسشنامه می باشد. روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. روش تجزیه تحلیل داده ها نیز مدل معادلات ساختاری می باشد. نتایج و یافته ها: نتایج به دست آمده گویای این مطلب است که منابع پرسنلی غرفه، منابع برپایی نمایشگاه و قابلیت های مدیریتی بر اهداف فروش تاثیر معنادار دارند. همچنین منابع پرسنلی غرفه و قابلیت ارتباط با مشتری نیز بر اهداف غیر فروش تاثیر معنادار دارند. با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان نمود، که بجز قابلیت های شراکت که بر اهداف فروش و غیر فروش تأثیری نداشتند، بهبود هریک از ابعاد منابع و قابلیت های موجود در مدل، موجب دستیابی شرکت کنندگان به اهداف فروش و غیر فروش خود خواهد شد.
۱۱.

پدیده برندهای دو قطبی در بازار گوشی تلفن همراه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نام و نشان تجاری قطبیت نام و نشان تجاری بازار گوشی تلفن همراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۵۶۲
در سالهای اخیر ، نام و نشان تجاری به عنوان یک عامل کلیدی مهم در موفقیت کسب و کارها شناخته شده است. هدف این مقاله مطالعه برندهای دوقطبی در بازار گوشی تلفن همراه ایران است. جامعه آماری تحقیق حاظر عبارتند از مشتریان 10 برند فعال گوشی تلفن همراه در شهرستان سنندج که به طور تصادفی انتخاب شدند . در این تحقیق برای جمع آوری داده از پرسشنامه استفاده شد که در انتها 299 پرسشنامه برای تحلیل جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که به به طور کلی نگرش مردم به برندهای گوشی تلفن همراه مثبت بوده است . نگرش مشتریان به 9 برند ال جی، لنوو، اپل، سونی، سامسونگ، اچ تی سی، هواوی، نوکیا، سونی اریکسون مثبت بوده و تنها نگرش به برند جی ال ایکس منفی بود. در پایان سیاستهایی برای بهبود نگرش و وفاداری به برند گوشی های تلفن همراه ارائه شد.
۱۲.

بررسی عوامل مؤثّر بر رضایت مشتریان، با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش دلفی فازی و مدل پویایی سیستم( مطالعه ی موردی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری رضایت مندی مشتری دلفی فازی پویایی های سیستم.

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات الگوهای کمی در تصمیم گیری
تعداد بازدید : ۱۰۸۹ تعداد دانلود : ۵۷۲
این پژوهش به بررسی عوامل مؤثّر بر رضایت مشتریان فولاد مبارکه اصفهان پرداخته است. با توجّه به گستره ی وسیع عواملی که موجبات رضایت مشتریان را فراهم می آورند، در این پژوهش صرفاَ عواملی که رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری دارند مدّ نظر قرار می-گیرد. جامعه مورد بررسی خبرگان و متخصصان بازاریابی فولاد مبارکه (20 نفر) می باشند که در ارتباط مستقیم با مشتریان این مجموعه مقرار دارند. ابتدا عوامل موثر بر رضایت مشتریان فولاد مبارکه با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی و سپس روابط بین متغیرها با رسم نمودار علّی- معلولی مشخص شدند. در نهایت با استفاده از نمودار علّی- معلولی و با استناد به نظرات خبرگان و همچنین ادبیات پژوهش، نمودار جریان تهیه گردید. در ادامه تعدادی از حلقه های این نمودار تشریح شده اند و در نهایت با استفاده از نمودار جریان و با استفاده از نرم افزار ونسیم، دو سناریوی پیشنهادی از جانب فولاد مبارکه که شامل ارزیابی میزان تاَثیر افزایش فروش های اعتباری و همچنین کاهش میزان تاَخیرها در تحویل کالاها بر رضایت مشتریان بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند.در نهایت با استناد به نتایج بدست آمده راه کارهای لازم جهت ارتقائ رضایت مشتریان، به فولاد مبارکه پیشنهاد شده اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲