تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین سال یازدهم تابستان 1400 شماره 2 (پیاپی 41) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدل چندسطحی مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت تجربه مشتری تجربه مشتری خدمات بانکداری الکترونیکی ابزارهای خدمات بانکداری الکترونیکی مدل چندسطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 666 تعداد دانلود : 29
در عصر دیجیتال، مدیریت تجربه مشتری به یک استراتژی حائز اهمیت در خدمات بانکداری الکترونیکی تبدیل شده است و تجربه مشتری به وضوح با هدف دستیابی به وفاداری مشتری و رشد درازمدت، مورد تمرکز واقع گردیده است. ازین رو هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه مدل چندسطحی مدیریت تجربه مشتری برای خدمات بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری خرد است. در این راستا با استفاده از روش پژوهش کیفی ابتدا ادبیات مدیریت تجربه مشتری تحلیل شد و سپس با 15 نفر از خبرگان صنعت بانکی مصاحبه عمیق انجام شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون داده ها تحلیل شد. در این پژوهش 8 بعد اصلی بعنوان سطوح مدل، 21 مقوله و 58 زیرمقوله برای مدل نهایی شناسایی شد. در این مدل شش سطح ابزار و درگاه بانکی، بازاریابی، زیرساخت، سازمان، صنعت و محیط کلان خدمات بانکداری الکترونیکی بعنوان سطوح تاثیرگذار بر بعد تجربه مشتری و یک بعد بعنوان استراتژی مدیریت تجربه مشتری تعیین شد. این پژوهش با فراهم نمودن یک مفهوم سازی گسترده از مدیریت تجربه مشتری، دیدگاهی جدید نسبت به مدیریت تجربه مشتری بوجود آورده و چارچوبی برای ایجاد تجارب مثبت برای ارائه دهندگان خدمات بانکداری الکترونیکی فراهم کرده است.
۲.

بازاریابی سینما: قصد رفتاری و فداکاری متأثر از کیفیت ادراکشده و رضایت تماشاگران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت نتیجه کیفیت کارکردی رضایت تماشاگر قصد رفتاری فداکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 538 تعداد دانلود : 501
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت خدمات(کیفیت نتیجه و کیفیت کارکردی) بر قصد رفتاری و فداکاری تماشاگران سینما به واسطه رضایت آنها است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. نمونه پژوهش 598 نفر از تماشاگران سینما سیمرغ مشهد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ای مشتمل بر 44 سوال در اختیار آنها قرار گرفت. بررسی فرضیه ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در سطح تشخیص 0.05 صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که کیفیت نتیجه و کیفیت کارکردی بر رضایت تماشاگران اثر مثبت دارد. همچنین رضایت تماشاگران بر قصد رفتاری و فداکاری آنها اثرگذار است. در خصوص نقش میانجی گری رضایت در رابطه بین ابعاد کیفیت و قصد رفتاری و ابعاد کیفیت و فداکاری مشتری نیز باید گفت این رابطه در خصوص کیفیت نتیجه و قصد رفتاری همچنین کیفیت نتیجه و فداکاری مشتری معنادار شد. اما رضایت تماشاگران اثر کیفیت کارکردی بر فداکاری و همچنین قصد رفتاری آنها را میانجی گری نمی کند.
۳.

مدل تبیین رقابت پذیری گردشگری شهرهای توریستی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت پذیری گردشگری توسعه شهر و قابلیت رشد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 486 تعداد دانلود : 967
رقابت پذیری یکی از مؤلفه های اساسی توسعه گردشگری شهرها است که می تواند به توسعه عمومی گردشگری کشور نیز منجر شود. هدف این پژوهش تبیین مدلی برای رقابت پذیری گردشگری شهرهای توریستی در ایران است. بدین منظور ابتدا مدل مفهومی اولیه پژوهش با بررسی ادبیات تدوین شد. سپس از پرسشنامه مورد تأیید خبرگان استفاده شده و مدل مفهومی پژوهش با نظرات راهنمایان گردشگری مجرب در خصوص 184 شهر مورد آزمون قرار گرفت. آزمون مدل مفهومی پژوهش با روش تحلیل مسیر مبتنی بر PLS و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS انجام پذیرفت. به منظور تحلیل یافته های پژوهش، اعتبارسنجی مدل اندازه گیری، مدل ساختاری و مدل کلی پژوهش انجام گرفت و مدل روابط ساختاری بومی شده شهرهای توریستی ایران تدوین شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت مقصد بیشترین تأثیر را بر رقابت پذیری گردشگری شهرهای توریستی ایران داشته است. سایر عوامل تأثیرگذار به ترتیب عبارت از خدمات گردشگری، عوامل و شرایط حمایتی، شرایط تقاضا، منابع و جاذبه های اصلی و زیرساخت ها بوده اند.
۴.

ارائه چهارچوب به کارگیری بذرپاشی در بازاریابی: رهیافت فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بذرپاشی تبلیغات دهان به دهان بازار هدف ارتباطات و شبکه سازی بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 772 تعداد دانلود : 173
بذرپاشی، ارائه محصول جدید به بخشی از مصرف کنندگان (بذر) قبل از ارائه گسترده آن به بازار و یکی از مهم ترین پیشران-ها در طراحی کمپین های بازاریابی و انجام مؤثر تبلیغات دهان به دهان است. هدف این پژوهش شناسایی ابعاد مختلف بذرپاشی و ارائه چارچوبی جامع از آن است. این پژوهش از طریق تحلیل فراترکیب اجرا شده است. بدین منظور، پس از بررسی های چندباره در نهایت، 68 مقاله که به بررسی موضوع بذرپاشی پرداخته بودند، انتخاب و کدگذاری روی مفاهیم مستخرج از آن ها انجام شد. در تحلیل پژوهش های انتخاب شده، از بین 189 کد اولیه، 90 شاخص (کدگزینشی)، 18 مؤلفه (بعد فرعی) و 5 بعد (مؤلفه اصلی) شناسایی شدند.در این مقاله برای نخستین بار ابعاد مختلف بذرپاشی به روش فراترکیب بررسی قرار شده است. بر اساس مقالات بررسی شده مفاهیم استخراج شده از ادبیات عبارت است از 1) عوامل مؤثر بر بذرپاشی با 33 شاخص و 7 مؤلفه ویژگی های جامعه هدف، همگنی جامعه هدف، ماهیت پیام، شرایط محیطی، شرایط داخلی، ابزارهای بازاریابی و راهبردهای اجرا؛ 2) ویژگی های بازار هدف بذرپاشی با 21 شاخص و 3 مؤلفه ویژگی های مصرف کننده، ماهیت مشتری و ویژگی های افراد؛ 3) ارتباطات و شبکه سازی بذرپاشی با 15 شاخص و 3 مؤلفه تصویر کلان شبکه بذرپاشی، جایگاه شبکه بذرپاشی و ماهیت شبکه اجتماعی؛ 4) بذرپاشی و رشد و توسعه با 12 شاخص و 3 مؤلفه ایجاد ارزش، رشد و توسعه بازار و رشد و توسعه محصول؛ و در نهایت 5) بذرپاشی و بازاریابی با 9 شاخص و 2 مؤلفه تقویت ابزارهای بازاریابی و تقویت تجربه مشتری.
۵.

تحلیل نقش تعدیل گری تجانس سبک زمانی بر رابطه بین مشارکت مشتری و زمان ایده به محصول در بازاریابی صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت مشتری سبک زمانی زمان توسعه محصول جدید فرایند توسعه محصول جدید بازاریابی صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 103 تعداد دانلود : 942
با توجه به سرعت تغییر فناوری ها، بالارفتن انتظارات مشتریان و نیز افزایش پیچیدگی های فنی، سرعت توسعه محصول جدید نقشی کلیدی در موفقیت سازمانها دارد و شرکت ها به دنبال روش هایی برای کوتاهترکردن زمان ایده به محصول از جمله ارتباط دوسویه با مشتری و بهره برداری از مشارکت مشتری به ویژه در بازاریابی صنعتی هستند. ادبیات پژوهش نشان می دهد اثربخشی مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید، تا حدود زیادی اقتضایی است بنابراین در این پژوهش، تاثیر تجانس سبک زمانی به عنوان یک متغیر تعدیل گر جدید در رابطه بین مشارکت مشتری و زمان تبدیل ایده به محصول، مورد تحلیل قرار می-گیرد.تلفیق این متغیرها در چارچوب پیشنهادی این پژوهش، ریشه در دیدگاه سازمان به عنوان یک سیستم باز، رویکرد مدیریت اقتضایی و بازتعریف سبک زمانی به عنوان مفهومی قابل استفاده در سطوح فردی، سازمانی و فرهنگی و به صورت روشی است که مطابق با آن زمان ادراک و به کار گرفته می شود. جامعه آماری این پیمایش، پروژه های توسعه محصول جدید است که در سالهای 1390 تا 1398 در صنایع مختلف کشور انجام گرفته است. نمونه برداری به صورت قضاوتی و با حجم نمونه، 200 پروژه می باشد. نتایج تحلیل کمی که با روش معادلات ساختاری انجام شده است، نشان می دهد مشارکت مشتری با تولیدکننده در فرایند توسعه محصول جدید در بازاریابی صنعتی در کنار تجانس سبک زمانی و از طریق درک و برداشت یکسان از زمان، می تواند به کوتاهترشدن زمان تبدیل ایده به محصول، منتج گردد.
۶.

مروری نظامند بر ارزش ویژه برند با تکنیک فراترکیب: واکاوی عوامل تشکیل دهنده و پیامدهای آن از دیدگاه ترکیبی (مالی-مشتری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند بعد نگرشی رویکرد مبتنی بر مشتری فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 294 تعداد دانلود : 884
ارزش ویژه برند یکی از اولویت های اصلی در پژوهش های بازاریابی است که هم برای مشتری و هم برای شرکت ارزش ایجاد می کند؛ به این صورت که ابتدا با ارائه کالایی مناسب و ایجاد رضایت در مشتری برای وی ارزش ایجاد کرده و سپس با ارزشی که برای مشتری ایجاد می-کند برای شرکت ارزش آفریده و نوعی مزیت رقابتی پایدار برای آن شرکت به وجود می آورد. هدف پژوهش حاضر استنتاج مدل مفهومی عوامل تشکیل دهنده ارزش ویژه برند و پیامدهای حاصل از ارزش ویژه برند با تکنیک فراترکیب از انواع روش های فرا مطالعه است. در پژوهش حاضر محقق با بکارگیری تکنیک مرور نظامند و فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های 7گانه روش ساندلوسکی و باروسو ، با شناسایی 4 عامل از عوامل تشکیل دهنده ارزش ویژه برند و 2 پیامد ارزش ویژه برند، مدل مفهومی آن را، دسته بندی نموده است. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده شده است که مقدار شاخص کاپا برای عوامل تشکیل دهنده ارزش ویژه برند و پیامدها محاسبه شد که در سطح توافق عالی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که 4 عامل در مطالعات معتبر مربوط به ده سال گذشته ابعاد ارزش ویژه برند را تشکیل می دهند. ابعاد ادراکی، ابعاد نگرشی، ابعاد شناختی و ابعاد ارتباطی از ابعاد اصلی تشکیل دهنده ارزش ویژه برند می باشند. همچنین دو پیامد مربوط به مشتری و پیامدهای مربوط به شرکت پیامدهای ارزش ویژه برند را تشکیل می دهند.
۷.

تأثیر قابلیت های بازاریابی تجارت الکترونیکی و تجربه صادراتی بر عملکرد صادراتی: نقش میانجی کارایی توزیع (مورد مطالعه: کلیه شرکت های فعال در صنایع داخل کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت های بازاریابی تجارت الکترونیکی تجربه صادراتی کارایی توزیع عملکرد صادراتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 48
نقش قابلیت های بازاریابی در تجارت الکترونیک و توانایی آن در بهبود عملکرد سازمانهای صنعتی مورد توجه جدی محققان کسب و کار قرار گرفته است. در همین راستا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی تجارت الکترونیکی و تجربه صادراتی بر عملکرد صادراتی با نقش واسطه ای کارایی توزیع است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از نظر گردآوری داده ها، کتابخانه ای- میدانی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش عبارتند از مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس که مجموع آنها 318 نفر می باشد. تعداد نمونه به کمک جدول مورگان به تعداد 158 نفر برآورد شده است. ولیکن با در نظر گرفتن تقریباً 10 درصد ریزش در پرسشنامه، تعداد 175نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها در بین آنها با مراجعه حضوری به سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس توزیع شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی سازه، تشخیصی، واگرا و همگرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ با نرم افزار Smart PLS بررسی گردید. نتایج نشان داد که قابلیت های بازاریابی تجارت الکترونیکی، تجربه صادراتی و کارایی توزیع بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت دارند. قابلیت های بازاریابی تجارت الکترونیکی بر کارایی توزیع تاثیر مثبت دارد. ولی تجربه صادراتی بر کارایی توزیع تاثیر معنیداری ندارد. همچنین کارایی توزیع در ارتباط بین قابلیت های بازاریابی تجارت الکترونیکی و عملکرد صادراتی از نقش واسطه ای برخوردار می باشد. ولی کارایی توزیع در ارتباط بین تجربه صادراتی و عملکرد صادراتی از نقش واسطه ای برخوردار نمی باشد.
۸.

تأثیر لباس فرم کارکنان ارائه دهنده خدمات، بر انتظار از کیفیت خدمات و قصد خرید با در نظرگرفتن اثر تعدیل گری درگیری ذهنی و جنسیت (مورد مطالعه: بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لباس پرسنل ارائه دهنده خدمت درگیری ذهنی انتظار از کیفیت خدمات قصد خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 40 تعداد دانلود : 974
لباس به عنوان ابزاری مهم در ارتباطات غیرکلامی بیانگر ویژگی های ارتباط شامل هدف، درجه رسمیت، ویژگی های شخصیتی طرفین ارتباط و تناسب متن و حاشیه آن است.از آنجا که در سازمان های خدماتی تحقق اهداف سازمان درگرو ارتباط ملموس با مشتریان است، بایستی از لباس به عنوان یک محرک محیطی مهم جهت شکل دهی به ادراکات مشتریان به درستی استفاده شود. ازاینرو پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر لباس بر انتظار از کیفیت خدمات و قصد خرید با در نظر گرفتن اثر تعدیلگری درگیری ذهنی و جنسیت پرداخته است. این پژوهش از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه با عکس از لباس در دو حالت متناسب و نامتناسب با زمینه کار و سناریوهای درگیری ذهنی استفاده شده است. جامعه آماری مشتریان بانک ملت شعب تهران بودند که با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. از 200 پرسشنامه توزیع شده 138 پرسشنامه قابل تحلیل بدست آمد که براساس ضریب آلفای کرونباخ دارای پایایی بوده و براساس نظرات خبرگان دارای روایی قابل قبول بود. آزمون حداقل مربعات جزئی (PLS) بر روی داده ها، تاثیر مثبت و معنادار متناسب بودن لباس بر انتظار از کیفیت خدمات و قصدخرید را نشان داد به طوری که این تاثیر در شرایط درگیری ذهنی پایین و در بین مشتریان زن بیشتر بود. از سوی دیگر تأثیر انتظار از کیفیت خدمات بر قصد خرید از خدمات (برای حالت پرسنل با پوشش نامتناسب) مورد تایید قرار نگرفت
۹.

پیشایندها و پسایندهای کلیشه های برند در صنعت لوازم خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کلیشه گرمی کلیشه شایستگی مزایای برند لوازم خانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 664 تعداد دانلود : 737
بیشتر اوقات انسان ها برای ساده تر ساختن فهم و شناخت دنیای اطراف خود در تصمیم گیری ها دست به تعمیم می زنند و قضاوت می کنند. بنابراین همه افراد در تصمیم گیری های خود تا حدودی تحت تاثیر کلیشه ها هستند. در واقع، کلیشه ها پایه و اساس ادراک افراد را تشکیل می دهد و پیش-بینی کننده واکنش های عاطفی آنها است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مزایای برند برکلیشه های برند و همچنین تأثیر کلیشه های برند بر واکنش های هیجانی مصرف کنندگان لوازم خانگی انجام شده است. همچنین براساس دو بعد گرمی و شایستگی برند مدل BIAF برای صنعت لوازم خانگی تدوین شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل مصرف کنندگان لوازم خانگی درسطح شهر یزد هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 414 نفر از آنها انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده در حد قابل قبول بیشتر از 0.5 بوده است. ضریب آلفای کرونباخ 94 درصد نیز بیانگر تایید پایایی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج نشان داد که مزایای برند (زیبایی شناختی و خودبیانگری) بر کلیشه های برند (گرمی و شایستگی) تاثیر معناداری دارد، همچنین یافته ها نشان داد که کلیشه ها بر واکنش های هیجانی مصرف کنندگان تاثیرگذار هستند.
۱۰.

تبیین مدل روابط ساختاری میان بازاریابی شبکه های اجتماعی و رفتار مشتری درجهت ارتقای برند در صنعت لبنیات (مورد مطالعه: شرکت کاله در شبکه های اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محرک های تجاری اجتماعی درگیری برند نگرش نسبت به مقام برند سلامت برند شرکت کاله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 355 تعداد دانلود : 176
هدف: کسب و کارها استفاده از شبکه های اجتماعی را به عنوان راهی برای کمک به ارتباط مشتریان و به منظورکسب اطلاعات درخصوص علایق و ویژگی های آن ها و همچنین ارائه خدمات به مشتریان دریک محیط جذاب فناوری آغاز نموده اند. هدف اصلی این پژوهش تبیین مدل روابط ساختاری میان بازاریابی شبکه های اجتماعی و رفتار مشتری در جهت ارتقاء برند در صنعت لبنیات می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی توسعه ای می باشد که با روش پیمایشی انجام می شود. جامعه آماری دراین پژوهش، کاربران و اعضای پویای شرکت کاله درشبکه های اجتماعی از استان مازندران هستندکه تعداددقیق آن ها اعلام نشده است. دراین تحقیق، به دلیل آنکه جامعه ی آماری نامشخص است، حجم نمونه براساس فرمول کوکران محاسبه گردید. روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس می باشد و ازشیوه پرسشنامه و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. تمامی آنالیز داده ها با استفاده از یک نرم افزار پیش بینی گرایانه تحلیلی SPSS 24 و یک برنامه کاربردی نرم افزار مدل سازی مسیر Smart PLS 3بکار برده شد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که پیشایندهای بازاریابی شبکه های اجتماعی شامل محرک های تجاری اجتماعی، تجربه برند و ارزش های درک شده از تبلیغات وب های برند شده می باشد که از طریق عوامل میانجی درگیری برند مشتری و نگرش نسبت به مقام برند بر روابط کسب و کار مشتری و سلامت برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد درگیری برند مشتری و نگرش نسبت به مقام برند موجب ارتقاء برند می شود. نتایج حاصل حاکی از تایید تمامی فرضیات این پژوهش می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰