تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین سال دوم پاییز 1391 شماره 6 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت پوشاک نگرش نسبت به محصول جعلی قصد خرید برند لوکس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۹۴
یکی از روندهای جهانی که به صورت هشداردهنده ای در حال رشد است، تولید، توزیع و مصرف کالاهای جعلی برندهای معتبر و لوکس، و یکی از صنایعی که به طور شدیدتری با این بحران روبه رو است، صنعت پوشاک می باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به محصولات جعلی و قصد خرید این محصولات در صنعت پوشاک و در شهرستان ساری، استان مازندران صورت گرفته است و در آن تأثیر این عوامل، بر نگرش به محصولات جعلی و سپس تأثیر نگرش به محصولات جعلی، بر قصد خرید این محصولات سنجیده شده است. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بوده و به منظور جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه ای که به طور ترکیبی از منابع مختلف موجود در ادبیات طراحی شده، استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، نمونه ۳۸۴ نفری از مصرف کنندگان شهرستان ساری که آگاهانه محصولات جعلی را خریداری می کردند، انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده و دو بسته نرم افزاری SPSSو LISREL به کار گرفته شدند. با بازنگری ادبیات موجود و بررسی نظر متخصصان، در مجموع یازده متغیر «رضایت خاطر شخصی»، «آگاهی از ارزش»، «برداشت قیمت- کیفیت»، «اثر اجتماعی»، «وجهه برند»، «وفاداری به برند»، «مسائل اخلاقی»، «ریسک گریزی»، «هنجار ذهنی»، «ریسک درک شده» و «آگاهی از برند» به عنوان عوامل اثرگذار بر نگرش به محصولات جعلی شناسایی شده است. یافته های تحقیق نشان داد که، عوامل «رضایت خاطر شخصی»، «آگاهی از ارزش»، «برداشت قیمت- کیفیت»، «اثر اجتماعی»، «مسائل اخلاقی»، «هنجار ذهنی»، «ریسک درک شده» و «آگاهی از برند» تأثیر معنی داری بر نگرش نسبت به محصولات جعلی دارند و تأثیر «وجهه برند»، «وفاداری به برند» و «ریسک گریزی» بر نگرش به محصولات جعلی، معنی دار نبود. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که نگرش به محصولات جعلی نیز، تأثیر معنی داری بر قصد خرید این محصولات دارد.
۲.

بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صفات اخلاقی ابعاد شخصیت برند ارزش ویژه برند؛

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
امروزه، بسیاری از کسب وکارها با افزایش بی رویه قیمت ها و بیکاری، گرفتار بحران اعتماد گردیده اند. کسب وکارها می توانند این بی اعتمادی را با ایجاد مزیت رقابتی از طریق شخصیت برند و صفات اخلاقی در بازار کاهش دهند. لذا، این تحقیق قصد دارد، ابتدا، در مدل سطح اول رابطه ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند، و سپس، در مدل سطح دوم به نقش تعدیل گری صفات اخلاقی بپردازد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان فروشگاه زنجیره ای شهروند در محدوده شهر تهران می باشد. در نمونه گیری، ابتدا با استفاده از جدول «کرجسی و مورگان» میزان مورد نیاز، 384 نمونه مشخص گردید و سپس، با توجه به مناطق پنج گانه شهر تهران و تعداد فروشگاه در هر منطقه میزان نمونه در هر فروشگاه محاسبه شد. در نهایت، موفق به جمع آوری 395 پرسشنامه شده و داده های آن ها مبنای کار قرارگرفتند. به منظور تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه ها، از آزمون های توصیفی، آزمون تغییر R2 با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی و نیز معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که دو بعد مسئولیت پذیری و پویایی روی ارزش ویژه برند اثر معنادار دارد و متغیر صفات اخلاقی روی رابطه متغیرهای مسئولیت پذیری و پویایی با ارزش ویژه برند نقش تعدیل گر را بازی می نماید. اما تنها، رابطه و اثر آن روی رابطه ی پویایی و ارزش ویژه برند معنادار می باشد.
۳.

به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) و تحلیل خوشه سلسله مراتبی (HCA) در مدل آر.اف.ام. (RFM) جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری ارزش دوره عمر مشتری مدل آر.اف.ام. (RFM) فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) تحلیل خوشه سلسله مراتبی (HCA)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۰ تعداد دانلود : ۵۵۶
امروزه با ورود مدیریت ارتباط با مشتری به عرصه های جدید، شناسایی ویژگی های مشتریان مختلف و تخصیص بهینه منابع به آنها با توجه به ارزشی که برای شرکت ها دارند، به یکی از دغدغه های اصلی در این حوزه تبدیل شده است. هدف این مقاله ارائه مدل مناسبی جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتری به عنوان ملاکی در راستای تخصیص بهینه منابع می باشد. در فرایند پیشنهادی این تحقیق که در شرکت بازرگانی طوس شرق اجرا گردیده است، پس از تعیین وزن های شاخص های مدل آر.اف.ام. (تازگی مبادله، تعداد دفعات مبادله و ارزش پولی مبادله ) با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی، به پردازش مقادیر این شاخص ها در 210 مشتری، خوشه بندی سلسله مراتبی مشتریان (با استفاده از نرم افزار SPSS) و در نهایت، تعیین ارزش دوره عمر مشتری در قالب 6 خوشه پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاضر، زمینه را برای تحلیل ویژگی های مشتریان بر اساس مدل آر.اف.ام. و ارزش دوره عمر مشتری و همچنین، شناسایی مشتریان کلیدی و با ارزش شرکت فراهم می آورد. از طرفی، بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی نیز جهت بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ارائه گردیده است.
۴.

انتخاب شکل مناسب تبلیغ اینترنتی در بخش خدمات حمل ونقل هوایی، با استفاده از یک مدل کاربردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل کاربردی تبلیغات اینترتنی خدمات حمل و نقل هوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۳۴۷
در سال های اخیر با ظهور پارادایم جامعه اطلاعاتی و نفوذ روز افزون اینترنت، تبلیغات اینترنتی رشد حیرت انگیزی پیدا کرده است و به بخشی حیاتی در دنیای اقتصاد امروز تبدیل شده و روز به روز نیز بر تنوع روش های آن افزوده می شود. هدف مقاله پیش رو نیز انتخاب شکل مناسب تبلیغ اینترنتی در بخش خدمات حمل ونقل هوایی(هواپیمایی ج. ا. ایران- هما) است. بدین منظور از مدلی کاربردی که تلفیقی است از مدل های: تبلیغات تعاملی- راجرز و تورسون، مدل احتمال پیچیدگی- کاسیپو و پتی و مدل چگونگی کارکرد تبلیغات- واقن و مدل تساوی ساختاری تبلیغات- تعاملیهانجون کو، استفاده شده است و چهار نوع کلی تبلیغات اینترنتی شامل تبلیغات نمایشی، ریچ مدیا، ایمیل های تبلیغاتی و تبلیغات ویدئویی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات، به کمک پرسشنامه ای مشتمل بر چهار بخش (در طیف های 5 گزینه ا ی) و مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان نظرخواهی شده است. پس از کاربست تحلیل اکتشافی داده ها بر اساس آزمون تک نمونه ای نسبت (با توجه به نتایج حاصل از بخش 2 و 4 پرسشنامه)، تبلیغ اینترنتی آسمان خراش (Skyscraper) به عنوان مطلوب ترین شکل تبلیغ اینترنتی در بخش خدمات حمل ونقل هوایی به دست آمد.
۵.

نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در فعالیت های بازاریابی کارآفرینانه شرکت های کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی بازاریابی کارآفرینانه شرکت های کوچک نگاشت مفهومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۳ تعداد دانلود : ۶۵۳
بازاریابی و به طور اخص، بازارگرایی به عنوان یک عامل اصلی درعملکرد کسب و کار شناخته می شود. به طوریکه مهارت اندک بازاریابی در کسب وکارهای کوچک اغلب منجر به سطوح پائین تر عملکرد و ریسک های بالاتر شکست می شود. برخورداری از سرمایه اجتماعی قوی در این گونه شرکت ها، منجر به دسترسی سریع و با زمانبندی مناسب به مجموعه متنوعی از اطلاعات رقابتی می شود. و از اینرو که اطلاعات دریافتی از افراد مورد اطمینان، عموما دقیق، مرتبط و قابل اتکا هستند؛ یکی از مولفه های کلیدی فرصت های کارآفرینی به شمار می آید. نوآوری پژوهش در بررسی توامان سرمایه اجتماعی و بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش شناسی نگاشت مفهومی به مثابه ترکیبی از روش های استقرایی و قیاسی است. در فرآیند اجرای پژوهش روش نمونه گیری هدفمند ملاکی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق از 10 نفر از خبرگان موضوع تا مرحله اشباع استفاده شد. نتایج مطالعه گویای جایگاه برجسته و نمایان سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در فعالیت های بازاریابی کارآفرینانه است. به طوریکه سرمایه اجتماعی بر عناصر هفت گانه بازاریابی کارآفرینانه (شامل نوآوری، غیر رسمی، فرصت گرایی، تجربه، سفارشی سازی، انعطاف پذیری و شبکه سازی) نگاشته می شود. این نقش آفرینی در عناصر نوآوری و غیر رسمی نمایان تر است.
۶.

بررسی تأثیر بازارمداری و نوآوری بر عملکرد شرکت های غذایی بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری عملکرد سازمانی بورس بازارمداری شرکت های غذایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۲ تعداد دانلود : ۶۵۷
امروزه شرکت ها از گرایش های مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده می کنند. از میان این گرایش ها، بازارمداری و نوآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. هدف از انجام این تحقیق نیز بررسی نقش بازارمداری و نوآوری در عملکرد شرکت های مواد غذایی بورس و شناسایی نحوه ارتباط متقابل این سه متغیر با یکدیگر است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 53/8 استفاده شده است. این تحقیق در بین 291 مدیر و کارشناس شرکت های مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. نتایج نشان داد که بازارمداری و نوآوری بر عملکرد شرکت ها تأثیر مثبت می گذارند. تأثیر بازارمداری بیشتر از نوآوری است و این نشان دهنده اهمیت بازارمداری برای شرکت ها است. هچنین مشخص شد که بازارمداری از طریق متغیر میانجی نوآوری بر عملکرد تأثیر می گذارد. در واقع بخش عمده تأثیر بازارمداری بر عملکرد به واسطه نوآوری است. بازارمداری بر نوآوری و نوآوری بر عملکرد تأثیر می گذارند.
۷.

بررسی جایگاه کامپیوتر های لپ تاپ در میان فروشندگان، با استفاده از تکنیک های نقشه ادراکی و لدرینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقشه ادراکی جاگاه یاب محصول تکنیک نردبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۹ تعداد دانلود : ۶۴۰
هدف این پژوهش کاربردی تعیین جایگاه لپ تاپ با استفاده از نقشه ادراکی وتکنیک لدرینگ است و از نظر و شیوه جمع آوری اطلاعات ،پیماشی وابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. ابتدا توسط خبرگان وکارشناسان آگاه به هر برند و با استفاده از تحلیل عاملی از میان20 ویژگی، 5 شاخص ومتغیری که از نظر مصرف کننده در انتخاب هر یک از 5 برند(Sony,Dell,Asus,Acer,Msi) مهم تلقی میشود، شناسایی گردید.این شاخص ها با استفاده از تکنیک لدرینگ طبقه بندی شده و توسط فروشندگان آگاه به هر5 برند رتبه بندی گردید. به گونه ایی که متغیر ها به دو عامل کیفیت وقیمت از طریق تحلیل عاملی تقلیل یافته است. نقشه ادراکی جایگاه عامل ها و موقعیت برندهای لپ تاپ را با توجه به عامل قیمت وکیفیت، نشان می دهد.
۸.

تدوین استراتژی و اولویت بندی استراتژی های منتخب شرکت بهنوش ایران با رویکرد فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک تاپسیس فازی ماتریس SWOT روش QSPM روش SAW

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۳۱
با توجه به رشد روز افزون سازمان ها در رقابت برای تحصیل سهم بازار ضرورت وجود برنامه ریزی استراتژیک را در سازمان ها دو چندان می کند که توجه بسیاری از محققین را جلب نموده است. در این تحقیق ابتدا با مراجعه به تحقیقات و مطالعات صورت گرفته، نقاط قوت و ضعف داخلی، فرصت ها و تهدیدات محیطی و استراتژی هایی در قالب ماتریس SWOT شناسایی شدند. در ادامه با تعریف فاکتورهای کلیدی موفقیت، استراتژی های تعریف شده با دو روش تاپسیس فازی و QSPM رتبه بندی شدند. با روش تاپسیس فازی، استراتژی های ""تولید محصولات جدید نظیرآب و آبمیوه در جهت تکمیل سبد محصول"" به عنوان مهمترین استراتژی انتخاب و پس از آن استراتژی های ""استفاده از برندینگ"" و ""راه اندازی خطوط جدید در کارخانه های شیروان و اراک در جهت افزایش تولید"" که در زمره استراتژی های تهاجمی جا دارند،در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند. ضمن اینکه استراتژی های ""استفاده از برندینگ""، ""تولید محصولات جدید نظیرآب و آبمیوه در جهت تکمیل سبد محصول"" و چانه زنی در جهت تخصیص درصدی از سود برای بازاریابی محصولات سلامت ((Healthy drinks نیز با استفاده از روش QSPM، به عنوان مهمترین استراتژی ها برگزیده شدند. در انتها نیز دو روش تاپسیس فازی و QSPM، با استفاده از روش SAW با یکدیگر مقایسه شدند. در این مرحله، دو روش مذکور به عنوان گزینه و اهداف کلان سازمان در حکم معیارهایی در نظر گرفته شدند که در نهایت روش تاپسیس فازی، به عنوان روش مناسب تر جهت رتبه بندی استراتژی های شرکت بهنوش انتخاب شد.
۹.

بررسی تاثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه ی برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه ی برند وفاداری به برند آگاهی از برند کیفیت ادراک شده آمیزه بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
با افزایش رقابت و مطرح شدن پدیده هایی مانند بازارهای جهانی صنایع داخلی هر کشور به منظور باقی ماندن در این عرصه باید مزیت های رقابتی خود را افزایش دهند. یکی از ابزارهای راهبردی که موجب تعهد و تکرار مصرف، افزایش ارزش اقتصادی برای سهامداران و گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی به فراسوی مرزهای جغرافیایی می شود، ارزش برند است. با توجه به اهمیت ارزش ویژه ی برند برای شرکت ها، بررسی اینکه عناصر آمیزه بازاریابی چگونه و به چه نحوی برای برند ارزش آفرینی می کنند، امری ضروری است. در این تحقیق به منظور بررسی نحوه اثرگذاری عناصر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه ی برند در شرکت شیرین عسل، بر اساس مدل مفهومی تحقیق رابطه میان عناصر آمیزه بازاریابی محصول، قیمت، ترویج و توزیع به عنوان متغییرهای برون زا و در مورد ارزش ویژه ی برند آگاهی از برند/تداعی ذهنی، وفاداری به برند و کیفیت ادراک شده به عنوان متغییرهای درون زا فرضیه سازی شد. جامعه ی آماری این تحقیق کلیه مصرف کنندگان در سطح شهر تبریز و نمونه ی آماری شامل 480 نفر از مصرف کنندگان انتخاب شدند. اطلاعات لازم با روش نمونه گیری خوشه ای در فروشگاههای ارایه دهنده محصولات شرکت جمع آوری گردید و با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل معادلات ساختاری بیانگر تاثیر عناصر قیمت و محصول بر تمامی ابعاد ارزش ویژه ی برند است. دو عنصر توزیع و فعالیت های ترویجی نیز از عوامل اثرگذار بر آگاهی/تداعی ذهنی از برند می باشند.
۱۰.

بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشتری کیفیت خدمات رضایت مشتری مدل سروکوال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۵۸
در این مقاله که حاصل یک پژوهش میدانی است، موضوع ابعاد کیفیت خدمات بانک های ملت استان اصفهان و میزان رضایت مردم از خدمات این بانک ها مورد مطالعه قرار می گیرد. پس از بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع، پرسشنامه ای با سؤالات بسته برای سنجش ابعاد کیفیت خدمات این بانک ها و میزان رضایت مشتریان طراحی و داده های لازم در شهر اصفهان گردآوری شده است. برای سنجش کیفیت خدمات در جهت رضایت مشتریان از مدل کیفیت خدمات معروف به سروکوال استفاده شده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. یافته های این تحقیق نیز حاکی از آن است که چهار بعد قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری، ضمانت و همدلی بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک های ملت استان اصفهان تاثیر گذار بوده ولی ابعاد ظاهری و فیزیکی خدمات، تاثیری بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ندارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷