تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین سال هفتم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 27)

مقالات

۱.

اثر نشانه های محیطی وب سایت بر قصد خرید با نقش میانجی حالات درونی مصرف کنندگان

تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
امروزه، به دلیل رشد و توسعة اینترنت، روزبه روز بر تعداد فروشگاه های آنلاین افزوده می شود. برای ثبات در این رقابت و جلب رضایت مصرف کنندگان، خرده فروشان باید بر ایجاد تجربیات مثبت خرید برای مصرف کنندگان تمرکز کنند. بدین منظور، خرده فروشان آنلاین تلاش کرده اند تا محیط و فضای فروشگاه های آنلاین را بهبود بخشند؛ زیرا مشخص شده است نشانه های محیطی وب سایت بر حالات درونی و واکنش مصرف کنندگان تأثیرگذار است. هدف این پژوهش، بررسی اثر نشانه های محیطی وب سایت بر حالات درونی (احساسی و شناختی) مصرف کنندگان آنلاین و تأثیر این حالات درونی بر قصد خرید آنهاست. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعة آماری، خریداران چهار فروشگاه آنلاین ایرانی دیجی کالا، بامیلو، چاره و زنبیل است. از این جامعة آماری، نمونة 384 نفری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. برای آزمون فرضیات پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد طراحی وب سایت بر حالت احساسی مصرف کنندگان و کارایی محتوای اطلاعاتی بر حالت شناختی آنها تأثیرگذار است. این حالت احساسی و شناختی به نوبة خود بر قصد خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارد. همچنین حالت احساسی در رابطة بین طراحی وب سایت و قصد خرید میانجی گری می کند و حالت شناختی نقش میانجی بین کارایی محتوای اطلاعاتی و قصد خرید را دارد.
۲.

تحلیل نقش بازارمحوری بر عملکرد بیمارستان ها با تأکید بر نقش هویت برند سازمان؛ مطالعة موردی: بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
مطالعات مختلفی بر ارتباط میان بازارمحوری و عملکرد سازمان تأکید کرده اند. از آنجایی که با افزایش رقابت در صنعت بیمارستان، بیمارستان ها به دنبال حفظ و کسب سهم بیشتر در بازار و ارزش بیشتر در ذهن مشتریان هستند، مطالعة حاضر این ارتباط را در صنعت بیمارستان با تأکید بر نقش هویت برند در بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان در سال 96 بررسی کرده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامة محقق ساخته و مشتمل بر 30 سؤال و ضریب پایایی 87/0 بوده است. نمونة آماری، مشتمل بر 350 بیمار بود که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در تحلیل ها میزان انطباق دادة پژوهش و مدل مفهومی، بررسی شده که از برازش مناسب برخوردار بوده است. نتایج نشان می دهد بازارمحوری از طریق هویت برند بر عملکرد بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان تأثیرگذار است.
۳.

طراحی مدل بازاریابی رابطه ای بین بنگاهی در شبکة کسب و کار گردشگری پارسیان

تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۲۸۲
مدیریت هدفمند روابط با مشتریان تجاری یکی از عوامل موفقیت ساز مان هاست. بر این اساس، شناسایی رابطه و انواع آن و دسته بندی مشتریان بر پایة انتظار ایشان از رابطة راهنمای انتخاب استراتژی بازاریابی رابطه را برای شرکت فراهم می سازد. در این پژوهش به روش تئوری داده بنیان و از طریق مصاحبه با فعالان شبکة روابط کسب و کار گردشگری در   هتل های پارسیان تئوری بازاریابی رابطه ای بین بنگاه های تجاری در این بازار شناسایی شده اند. در این پژوهش، از طریق     نمونه گیری نظری و با انجام 17 مصاحبه، معیارهای نوع شناسی روابط شامل متغیرهای جذابیت رابطه و میزان عمق و دوام رابطه متأثر از عواملی چون ارزش مورد انتظار، اعتماد     ادراک شده، وابستگی ادراک شده و متغیرهای میانجی    سرمایه گذاری های طرفین در رابطه، نهادینه سازی و تطابق که موجب ایجاد دیدگاه های متفاوت مشتریان تجاری می شود، شناسایی شده است. بر این اساس، دیدگاه ایشان در شناسایی فرصت ها، وقف منابع، بی اعتنایی، خیانت و بازیابی رابطه تقسیم می شود و شرکت بنا بر دیدگاه و انتظار مشتریان تجاری، استراتژی بازاریابی رابطه ای را برمی گزیند. حمایت، شراکت، رقابت در جهت مثبت و منفی و جلب رضایت استراتژی های پیشِ روی شرکت براساس دیدگاه مشتری و نوع رابطه است.
۴.

شناسایی و برتری یابی کار کردهای رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط از دیدگاه صاحب نظران ایرانی

تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
فعالیت شرکت های کوچک تا متوسط ایرانی در انواع رسانه های اجتماعی ناشی از تعداد زیاد این شرکت ها، گسترش جهانی استفاده از رسانه های اجتماعی و استقبال شگفت انگیز مخاطبان ایرانی از رسانه های اجتماعی است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی کارکردهای رسانه های اجتماعی برای کسب و کارهای کوچک تا متوسط است. در مرحلة اول، کارکردها با مطالعة اصول تحقیق مشخص و سپس با انجام مصاحبه و تحلیل، زمینه های آنها مشخص شد. برای نهایی کردن کارکردها در قالب پرسشنامه از 80 نفر از کارشناسان نظرسنجی شد و نظرات آنان در تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی، کارکردهای فروش و اثربخشی تبلیغات، نمانام سازی، هزینه، بهبود ارتباطات کارکنان، اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش را شناسایی کرد. در ادامه به روش ANP و نظرخواهی از خبرگان حوزة رسانة اجتماعی، برتری کارکردها نسبت به یکدیگر شناخته شد. فروش و اثربخشی تبلیغات با وزن 0.349 بیشترین و معیار اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش با وزن 0.07 کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند.
۵.

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطة اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر)

تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۱۲
امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمان ها و مدیران موضوع مهمی به شمار می رود. مسئولیت اجتماعی شرکت ها مسئلة حیاتی است و دارای پیامدهای استراتژیک برای شرکت ها در تمام صنایع است. یکی از باارزش ترین دارایی های هر شرکت، برند (نام و نشان تجاری) آن است. برند، همان دارایی است که شرکت در سایة آن می تواند منافع زیادی را کسب کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطه اعتبار برند است. پژوهش حاضر از حیث هدف، یک پژوهش کاربردی است و در گردآوری داده ها از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی مشتریان شعب بانک صادرات در شهر بوشهر است. حجم نمونه، 388 نفر درنظر گرفته شد و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان    می دهد که تمامی ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت (مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی و مسئولیت بشردوستانه) بر اعتبار برند بانک صادرات، تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، اعتبار برند بانک صادرات بر وفاداری به برند آن نیز تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۶.

تأثیر جان بخشی به نمانمانام (برند) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شخصیت نمانام بر استفاده کنندگان خودروهای داخلی

تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۸
امروزه رقابت در صنعت خودروسازی با ورود تولیدکنندگان خارجی در بازار کشورمان افزایش درخور توجهی پیدا کرده است و شرکت های خودروساز، برنامه های متعددی را به منظور افزایش وفاداری به نمانام خود اجرا می کنند. یکی از عوامل اثرگذار بر این وفاداری، مفهوم جان بخشی به نمانام است که طی چند سال اخیر در اصول بازاریابی وارد شده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر جان بخشی به نمانام بر وفاداری آن با نقش میانجی شخصیت نمانام است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی با روش توصیفی همبستگی است. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از پرسش نامه های جان بخشی نمانام گایدو و پلوسو (2015)، شخصیت نمانام آکر (1997) و وفاداری مشتری ژانگ (2008) استفاده شد. حجم نمونه با توجه به مشخص نبودن جامعة آماری برابر 384 نفر تعیین شد و پرسش نامة تحقیق با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بین استفاده کنندگان خودروهای داخلی در استان خراسان رضوی توزیع گردید. روایی پرسش نامه به دو روش روایی محتوایی با استفاده از نظر کارشناسان و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد. آزمون فرضیه های تحقیق با روش الگو یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel انجام گرفت. نتایج نشان داد جان بخشی به نمانام با شناسه های یادآوری خلق وخوی انسانی، یادآوری چهرة انسانی و هم خوانی شخصیت با نمانام بر شخصیت نمانام و همچنین شخصیت نمانام بر وفاداری آن تأثیر معنادار و مثبتی دارد. همچنین نقش میانجی شخصیت نمانام در رابطة جان بخشی بر وفاداری تأیید شد.
۷.

بررسی عوامل مؤثر بر فرایند شکل گیری وفاداری الکترونیکی با نقش میانجی تعهد الکترونیکی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری الکترونیکی در ایران)

تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
ارائة خدمات بانکداری الکترونیکی، موضوع قابل تأملی برای ادامة رقابت در بازار جهانی است. مشتریان یکی از عناصر اصلی در عملکرد مطلوب بانکداری الکترونیکی تلقی می شوند و جذب و وفادارکردن هرچه بیشتر آنها به خدمات بانکداری الکترونیکی در سرلوحة برنامه های راهبردی بازاریابی بانک ها قرار دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر فرایند شکل گیری وفاداری الکترونیکی با نقش میانجی تعهد الکترونیکی در حوزة بانکداری الکترونیکی است. برای این هدف برپایة مطالعات انجام شده و بررسی محیط بانکی در ایران الگویی طراحی شد که به طور خاص بر عوامل فردی از جمله سودمندی درک شده، سهولت استفادة درک شده و نگرش نسبت به استفاده و عوامل سازمانی از جمله فناوری، ساختار سازمانی، راهکار سازمانی، فرهنگ سازمانی و فرایندهای کاری تمرکز می کند. جامعة آماری، تمام کاربرانی هستند که دست کم یک بار تجربة استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی را در ایران دارند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز و آزمون الگو، پرسشنامه ای الکترونیکی طراحی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در میان نمونة آماری توزیع شد و 312 پرسشنامة قابل قبول برای تجزیه و تحلیل به کار رفت. روایی پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (97/0) تأیید شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری بیانگر آن است که عوامل فردی و سازمانی منتخب به جز سهولت استفادة درک شده  و راهکار سازمانی به ایجاد تعهد الکترونیکی منجر می شوند و تعهد الکترونیکی نیز به نوبةخود بر وفاداری الکترونیکی مشتریان تأثیرگذار است.
۸.

تدوین الگوی جایگذاری نام تجاری با رویکرد مبتنی بر نظریة داده بنیان

تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۶
جایگذاری نام تجاری به گنجاندن شناسه های نام تجاری در رسانه های جمعیِ دیداری و نوشتاری اعم از فیلم های سینمایی، شبکه های خبری، مجله ها، روزنامه ها، برنامه های تلویزیونی، بازی ها و سایر رسانه ها اشاره دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر جایگذاری نام تجاری انجام شده است. محققان در این فرایند با مطالعة مقالات معتبر در حوزة جایگذاری برند و با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیان به تحلیل کیفی موضوع و ارائة مدل پرداخته اند. داده ها به کمک نرم افزار کیفی MAXQDA تجزیه و تحلیل شده است. مدل پارادایمی استخراج شده نشان می دهد که با توجه به روند پژوهش، شرایط زمینه ای (همخوانی محصول در برنامه) همراه با شرایط مداخله گر (غالب بودن جایگذاری نام تجاری)، جایگذاری را بر ذهن مخاطب اثربخش تر می کند و در این میان راهبردهای نگرش مخاطب و موقعیت عاطفی و شناختی او عواملی هستند که این روند را تسریع می بخشند. این فرایند پیامدهایی نظیر تسخیر مخاطب و افزایش درآمد را برای شرکت های تولیدی و تجاری در پی دارد.
۹.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفادة مصرف کنندگان از تبلیغات موبایلی مبتنی بر نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT)

تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۸
با توجه به اینکه فناوری های موبایل به سرعت در حال پیشرفت است، بستری از تبلیغات با نام تبلیغات موبایلی شناخته شده است. در مطالعات گذشته دیدی چندبعدی از منظر عوامل فردی، محیطی و فناورانه و مطالعه ای که به طور همزمان به مسئلة پذیرش و استفاده توجه کرده باشد، وجود ندارد. براساس این منطق، این پژوهش عوامل اثرگذار بر قصد رفتاری مصرف کنندگان را به دلیل استفاده از تبلیغات موبایلی با بسطی از مدل یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی [1](UTAUT) بررسی می کند. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی بوده و جامعة آماری آن، دانشجویان دانشگاه خوارزمی است که با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 472 نمونة قابل قبول جمع آوری شده است. داده های   جمع آوری شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) [2]و تحلیل عاملی تأییدی(CFA) [3]تجزیه و تحلیل      شده است. یافته ها نشان می دهد که نوآوری های شخصی در تکنولوژی اطلاعات، لذت درک شده، تأثیر اجتماعی، انتظار عملکرد و سازگاری به طور مثبت و معناداری بر قصد رفتاری برای استفاده از تبلیغات موبایلی اثرگذارند و خودکارآمدی، شرایط تسهیل کننده و انتظار تلاش بر قصد رفتاری اثرگذار نیستند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴