تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین سال هشتم زمستان 1397 شماره 4 (پیاپی 31) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعی ها، رضایت و اعتماد بر عشق به برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عشق به برند تداعی های ناشی از برند رضایت مشتری اعتماد به برند رویکرد ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۳۸۸
برندها نقش محوری در رفتار مصرف کننده ایفا می کنند و ایجاد روابط قدرتمند بین مشتری و برندهای منتخب آنها، تأثیر شگرفی بر رفتار مشتری و ترجیج برند دارد. ایجاد چنین روابط قدرتمندی در پاره ای از مواقع موجب شکل گیری پیوندهای احساسی عمیق و در نهایت عشق به برند می شود. ایجاد و تقویت پیوندهای قدرتمند عاطفی، مشریان را به مدافعانی سرسخت برای برند تبدیل می کند که نتیجه آن ایجاد سرمایه ای هنگفت برای شرکت است. هدف این پژوهش واکاوی ماهیت عشق به برند و بررسی رابطه مفاهیم تداعی های ناشی از برند، اعتماد، رضایت و عشق به برند است. برای این منظور بر اساس مرور گسترده ادبیات، مدل مفهومی شکل گرفت. در فاز نخست پژوهش، بر اساس مصاحبه های انجام گرفته با نمونه ای هدفمنداز افرادی که وابستگی عمیق به برند داشتند، پرسشنامه تداعی های ناشی از برند شکل گرفت. در فاز دوم که رویکرد کمّی در آن حاکم بود، دانشگاه ها، مراکز خرید و مشتریانی که به نمایندگی های برندها مراجعه می کردند، بر اساس نمونه گیری در دسترس، بررسی شدند. بعد از واکاوی عشق به برند و ارتباط آن با عشق انسانی، در ادامه نتایج به دست آمده از تکنیک معادلات ساختاری حاکی از آن بود که تداعی های برند، رضایت و اعتماد به برند با شدت های مختلف بر یکدیگر و بر عشق برند تأثیر داشتند. این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم عشق به برند و افزودن بر غنای ادبیات در این زمینه، نشان دهنده این امر است که تداعی های برند، ضمن اثرگذاری بر اعتماد و رضایت از برند، عاملی مهم در ایجاد عشق به برند است
۲.

الگوی پیامدهای رفتاری-عملکردی مهارت شنود نیروی فروش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شنود نیروی فروش رفتار فروش انطباقی عملکرد نیروی فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۰۴
در دهه های گذشته، عملکرد فروشندگان توجه بسیاری از دانشگاهیان و متخصصان را به خود جلب کرده است. هم چنین پیچیدگی فرایند ارائه خدمات، چالش های ویژه ای را برای ایجاد استراتژی های بازاریابی، مدیریت روابط مشتری و در نهایت ایجاد سهم بالا به وجود آورده است؛ ازاین رو، سازمان ها باید از فروشندگان مشتری مدار برای تقویت روابط خود با مشتریان برای دستیابی به عملکرد بهتر استفاده کنند. موفقیت در این امر زمانی تکمیل می شود که نیروی حرفه ای فروش با روشی مناسب اصول و فنون فروش را اجرا کنند. شواهد روزافزونی وجود دارد مبنی بر این که گوش دادن مؤثر به طور خاص نقشی حیاتی در ارتباط موفق و درنهایت توسعه روابط کاری سالم ایفا می کند؛ ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارت شنود نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش با نقش میانجی رفتار فروش انطباقی است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان 74 نمایندگی بیمه البرز در شهر اهواز است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است که روایی و پایایی آن تأیید شده است. رابطه بین متغیرها بعد از تأیید نرمال بودن داده ها با استفاده از روش مدل یابی ساختاری PLS برای تحلیل فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد شنود نیروی فروش تأثیر مثبت و معنی داری با متغیر رفتار فروش انطباقی و هم چنین عملکرد نیروی فروش دارد. متغیر رفتار فروش انطباقی نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد نیروی فروش دارد و رفتار فروش انطباقی نقش میانجی جزئی را بین شنود نیروی فروش و عملکرد نیروی فروش دارد.
۳.

بررسی تاثیر اقدامات بازاریابی در رسانه های اجتماعی؛ نوعی از استراتژی هک رشد بر تمایلات رفتاری و تبلیغات شفاهی مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی رسانه اجتماعی تمایلات رفتاری تبلیغات شفاهی (دهان به دهان) هک رشد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۴۸۷
هک رشد، نوعی استراتژی بازاریابی است که برای گسترش فناوری استارت آپ ها از تفکر تحلیلی و سنجه های اجتماعی استفاده می کند. هدف این مقاله، سنجش تأثیر اقدامات بازاریابی رسانه اجتماعی (از استراتژی بازاریابی هک رشد) بر پاسخ مشتری در چارچوب قیف بازاریابی هک رشد است. این پژوهش کاربردی است و از حیث روش نیز توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، کاربران 10 استارت آپ برتر ایران است که رسانه های اجتماعی را برای استراتژی بازاریابی هک رشد خود به کار می برند. با توجه به جامعه آماری نامحدود، به کمک جدول مورگان حجم نمونه 384 به دست آمد و درنهایت با نمونه گیری در دسترس، 401 پرسشنامه جمع آوری شد. پایایی ابزار پژوهش با بررسی سازگاری درونی و روایی آن با روایی همگرا و واگرا سنجش و تأیید شده است. بررسی فرضیه های پژوهش نیز در قالب مدل معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. نتایج در سطح اطمینان 05/0 مشخص می کند تمایلات رفتاری مشتریان و تبلیغات شفاهی آنان به شکل مثبتی وابسته است به اقدامات بازاریابی رسانه اجتماعی که نوعی استراتژی بازاریابی هک رشد است. این مطالعه هم چنین نشان می دهد تمایلات رفتاری مشتریان به شکل مثبتی بر تبلیغات شفاهی آنان نیز تأثیر می گذارد.
۴.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون در دپارتمان های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده های موزون سلسله مراتبی واحدهای ارزیابی شونده سلسله مراتبی دپارتمان هایپرمارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۳۶
بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. ارزیابی عملکرد از راه مدل های تحلیل پوششی داده ها رویکرد مناسبی برای بهبود عملکرد است . با توجه به اهمیت بسیار زیاد صنایع خدماتی مانند صنعت هایپرمارکت در رشد اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد هایپرمارکت ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ازآنجاکه ساختار درون سازمانی بیشتر سازمان ها و نیز هایپرمارکت ها، ساختاری سلسله مراتبی است، بهتر است این سلسله مراتب در ارزیابی عملکرد آنها نیز لحاظ شود. از طرف دیگر، مدیران اهمیت متفاوتی برای شاخص های ارزیابی و اندازه گیری قائل اند که در نظر گرفتن اهمیت ها و اوزان شاخص ها نیز در مدل تحلیل پوششی داده ها مهم است؛ بنابراین هدف تحقیق حاضر ارائه مدل تلفیقیِ تحلیل پوششی داده ها برای واحدهایی همگن است که در ساختاری سلسله مراتبی قرار دارند و همچنین شاخص های ارزیابی دارای اهمیت های متفاوتی اند. مدل پیشنهادی با سه شاخص ورودی ارزش فضا، هزینه حقوق کارمندان و سرمایه درگیر و چهار شاخص خروجیِ گردش مالی، سودناخالص، رشد درآمد و نقدینگی در هایپرمارکت پرسون اعتبارسنجی شده است. نتایج نشان می دهد بخش دو در هایپرمارکت پرسون به دلیل وجود دپارتمان های بیشتر و همچنین حجم کافی نقدینگی و گردش مالی زیاد دارای بیشترین نمره کارایی بوده است و بخش چهار هایپرمارکت، کمترین کارایی را داشته که دلیل آن گردش کم و موجودی بالا از کالاهای تکی است که موجب افزایش سرمایه درگیر شده است.
۵.

بررسی تأثیر تمایل به خیال پردازی و ازخودبیگانگی بر قصد خرید مصرف کنندگان با تأکید بر تمایلات نوستالژی و میراث برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمایل به خیال پردازی ازخودبیگانگی تمایلات نوستالژی میراث برند قصد خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۳۶
در مدیریت بازاریابی، قصد خرید مصرف کنندگان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر تصمیم گیری و برنامه ریزی فرایندهای بازاریابی و تعیین استراتژی هاست. بازاریابان از این معیار برای تصمیم گیری درباره محصولات موجود و جدید استفاده می کنند. آگاهی از عوامل مؤثر بر قصد خرید مصرف کنندگان به بازاریابان کمک می کند تا استراتژی های مناسب تری در پیش گیرند، فرایندهای برندینگ را تنظیم و در نهایت آمیخته بازاریابی بهینه را انتخاب کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمایل به خیال پردازی و ازخودبیگانگی بر قصد خرید مصرف کنندگان با تأکید بر تمایلات نوستالژی و میراث برند است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت جمع آوری اطلاعات توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه مصرف کنندگان برند «مینو» است که یکی از برندهای قدیمی و نوستالژیک صنایع غذایی در ایران است. داده ها با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری در دسترس، جمع آوری و با استفاده از روش معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تمایل به خیال پردازی و ازخود بیگانگی بر تمایلات نوستالژی مصرف کنندگان اثر مثبت دارد. همچنین تمایلات نوستالژی بر میراث برند به صورت مثبت اثرگذار است و میراث برند، از طریق متغیرهای میانجی هیجانات مثبت، دلبستگی به برند، اعتماد به برند و تعهد به برند، قصد خرید مصرف کنندگان را افزایش می دهد.
۶.

بررسی قصد مصرف کننده برای خرید محصولات سبز با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نگرانی های زیست محیطی و دانش زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تئوری رفتار برنامه ریزی شده نگرانی های زیست محیطی دانش زیست محیطی محصولات سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۱ تعداد دانلود : ۶۹۶
نگرانی ها و آگاهی زیست محیطی افراد جامعه باتوجه به افزایش مشکلات و مسائل زیست محیطی افزایش یافته است. این امر به نوبه خود تغییر در رفتار مصرف کننده و تصمیم گیری های خرید وی را در پی دارد؛ بنابراین هدف پژوهش این است که با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده، تأثیرات نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش نگرانی و دانش زیست محیطی بر قصد خرید محصولات سبز را بررسی کند. به همین منظور، داده های پژوهش از نمونه ای مشتمل بر 384 نفر در شهر شیراز گردآوری شده و داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نگرش و کنترل رفتاری ادراک شده تأثیر مثبتی بر قصد خرید محصولات سبز دارند؛ اما تأثیر هنجار ذهنی بر قصد خرید محصولات سبز معنادار نیست. هم چنین، نگرانی زیست محیطی و دانش زیست محیطی تأثیر مثبتی بر قصد خرید محصولات سبز دارد؛ اما نگرانی زیست محیطی بر هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده اثرگذار نبوده است.
۷.

تبیین نقش پیشایند جهت گیری های استراتژیک در توسعه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و عملکرد برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهت گیری های استراتژیک ارتباطات یکپارچه بازاریابی عملکرد برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۸۷
براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، این پژوهش چگونگی تأثیرپذیری قابلیتِ ارتباطات یکپارچه بازاریابی شرکت، از جهت گیری های استراتژیک یادگیری مداری، بازارگرایی، گرایش به کارآفرینی و برندگرایی را بررسی کرده است. علاوه بر این، پژوهش حاضر چگونگی تأثیر قابلیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر عملکرد برند را واکاوی می کند.  ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد است که روایى آن از نظر صاحب نظران و پایایى آن به روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شده است. براساس داده های حاصل از نظرسنجی از 368 نفر از مدیران ارشد کسب وکارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور در شش ماه اول سال 1395، این مقاله تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری را با استفاده از نرم افزار SmartPLS 2 برای ارزیابی روابط مفروض به کار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد یادگیری مداری به طور مستقیم بر گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی و از طریق بازارگرایی و برندگرایی بر قابلیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی تأثیر می گذارد. همچنین یافته ها نشان می دهد هرچند قابلیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی به طور مستقیم از بازارگرایی و برندگرایی تأثیرپذیر است، تمامی جهت گیری های استراتژیک مکمّل یکدیگرند و هیچ یک به تنهایی مؤثر نیست. همچنین، توسعه قابلیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای بهره مندی از منافع جهت گیری های استراتژیک سازمانی به منظور بهبود عملکرد برند بسیار مهم است. 
۸.

شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان بانک در طول زمان بخشهای مختلف؛ مطالعه موردی: بانک انصار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش بندی رفتار پویای مشتریان قوانین انجمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
باتوجه به افزایش رقابت بین بانک ها برای جذب مشتریان جدید، شناخت و پیش بینی رفتاری مشتریان از اهمیت بسیاری برخوردار است. به منظور تحلیل رفتار مشتریان باید به شناسایی، ایجاد تمایز و تشخیص باارزش ترین آنها اقدام کرد. برای ایجاد تمایز بین مشتریان از مفاهیم بخش بندی استفاده می شود. یکی از مسائلی که به تازگی در بخش بندی مشتریان مطرح شده، در نظر گرفتن رفتار پویای مشتریان است. باتوجه به رشد فناوری اطلاعات، ارائه خدمات جدید بانکداری و رقابت بانک ها در افزایش سهم بازار و همچنین عوامل روان شناختی و محیطی، باید پویایی رفتار آنها را در طول زمان بررسی کرد؛ ازاین رو انتقال مشتریان به بخش های مختلف در طول زمان و کشف الگوهای غالب در جابه جایی بین بخش ها از موضوعات مهم این حوزه است. این پژوهش سعی دارد با تمرکز بر پویایی رفتار مشتریان بانک انصار، گروه های رفتاری، الگوهای غالب جابه جایی، ویژگی ها و الگوهای حاکم بر جابه جایی مشتریان را شناسایی کند. به این منظور با استفاده از متغیر RFM مشتریان در هر یک از بازه های زمانی خوشه بندی و برچسب گذاری شده اند. از به هم چسباندن برچسب ها در هر بازه زمانی، الگوهای انتقال رفتار مشتریان به دست آمده است؛ سپس با کمک روش ترکیبی مبتنی بر خوشه بندی و قوانین انجمنی الگوهای رفتاری تحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده چهار گروه رفتاری «مشتریان کم ارزش با الگوی پایدا»، «مشتریان کم ارزش با الگوی سودآوری ناپایدار»، «مشتریان رویگردان شده با سودآوری متوسط» و«مشتریان وفادار با سودآوری کم» شناسایی و ارتباط بین آنها تحلیل شده است. نتابج به دست آمده به مدیران ارشد در اتخاذ راهبردهای بازاریابی کمک بسیاری می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲