تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین سال یازدهم زمستان 1400 شماره 4 (پیاپی 43) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی و دسته بندی کاربران پلتفرم های تماشای برخط فیلم به کمک تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی (مطالعه موردی: سینمامارکت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مخاطب پژوهی داده کاوی وی اودی تحلیل شبکه اجتماعی سینما مارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۹۹
شناخت دقیق مخاطبان به عنوان حیاتی ترین اقدام در مدیریت یک رسانه همواره موردتوجه بوده است. با توجه به ظهور رسانه های جدید، تکنیک های سنتی گذشته توانایی پاسخ به این نیاز را از دست داده و نیاز به بهره گیری از روش های نوین در مطالعه و شناخت مخاطبان و رفتارهای آن ها است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل شبکه اجتماعی، رفتار مخاطبان پلتفرم فروش آنلاین فیلم سینمامارکت را بررسی و تحلیل کرده است. داده های رفتار استفاده کاربران از این پلتفرم در زمینه تماشای فیلم (مهرماه 1397) به صورت بی نام مورد تحلیل قرار گرفت و انبار داده اولیه تشکیل شد. داده های موجود در این انبار داده پس از پاک سازی، با استفاده از نرم افزار گفی مصور شده و با هدف شناخت کاربران، اعضای آن بر اساس الگوریتم های منطقی همچون الگوریتم لوواین انجمن بندی شدند. بر اساس تحلیل رفتار کاربران سه انجمن شناسایی شده، راهبردهای پیشنهادی از منظر نوع محتوا و همچنین نوع رفتار کاربر به منظور توسعه کاربران این پلتفرم احصا شد که بر اساس این راهبردها، مدیران پلتفرم می توانند سیاست های رسانه ای خود را در راستای بارگذاری محتوای جدید در پلتفرم و پیشنهاد هدفمند محتوا به کاربران تنظیم کرده و به این ترتیب با برآورده کردن نیاز های کاربران خود میزان درگیری ایشان با پلتفرم را افزایش دهند.
۲.

مفهوم پردازی افت خرید نسل زد از دیدگاه نظریه ساخت گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده افت خرید نسل زد نظریه ساخت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
افت خرید؛ به فرایند بی توجهی و عدم توجه به محصول، واگذاری و حذف همیشگی آن در صورت عدم برآورده کردن انتظارات مصرف کنندگان اشاره می نماید. هدف این مطالعه، فهم افت خرید نسل زد بوده که به منظور آن کسب درک و بینش عمیق تر و غنی تر درباره این پدیده صورت گرفته است. با بررسی و مقایسه مطالعاتی صورت گرفته از پژوهش های پیشین، تاکنون هیچ مطالعه ای در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش یافت نشده است، از اینرو توجه به مفهوم افت خرید از نگاه نسل زد از نوآوری این پژوهش می باشد. پژوهش حاضر با صبغه کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری است که به مدد راهبرد پژوهش نظریه ساخت گرایی به اجرا درآمده است. به منظور گردآوری داده ها با چهل نفر از نسل زد با در نظر گرفتن ویژگی های جنیست، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل و وضعیت درآمد، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. برای تحلیل داده های مصاحبه از کدگذاری سه گانه اولیه، متمرکز و نظری استفاده شده است. یافته-های حاصل از پژوهش مشتمل بر سه بخش اصلی است که عبارتند از «ویژگی های نسل زد»، «عوامل افت خرید» و «راهکارهای مقابله با افت خرید». نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل افت خرید دارای چهار ماهیت «روانشناسی»، «جامعه شناسی و اجتماعی»، «اقتصادی» و «بازاریابی» است که ویژگی های شش گانه (رفتاری، شخصیتی، ارزشی، اعتقادی، تفکر نسبت به محیط خرد و کلان) آنها نقش قابل چشمگیری بر افت خرید دارد و از جمله راهکارهایی که برای مقابله با این پدیده بیان شده است شامل «نیازشناسی پویا، معیارشناسی پویا، رفتارشناسی پویا و مشارکت پویا» می-باشد.
۳.

شناسایی و اندازه گیری مؤلفه های بازاریابی اخلاقی در صنایع منتخب ایران (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اخلاق بازاریابی اخلاقی مولفه های بازاریابی اخلاقی مرور نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
هدف: باتوجه به بحران های اقتصادی کشور و شرایط عدم اطمینان حاصل از آن، نیاز به عبور از استراتژی های معمول بازاریابی و تمرکز بر ارزش ها و بازاریابی اخلاقی جهت جلب اعتماد مشتریان ضروری به نظر میرسد. درهمین راستا، باتوجه به گستردگی و پراکندگی مولفه های بازاریابی اخلاقی در پیشینه پژوهش، همچنین فرهنگ خاص جامعه ایران، هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی جامع برای مولفه های بازاریابی اخلاقی و اندازه گیری میزان رعایت این مولفه ها از نظر مشتریان در صنایع منتخب می باشد. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر روش آمیخته است. در بخش اول از طریق مرورنظام مند پژوهش های پیشین، مولفه های بازاریابی اخلاقی استخراج و با اضافه کردن سایر مولفه های استخراج شده از پژوهش میدانی، الگوی مذکور تکمیل گردید. درنهایت، میزان رعایت این مولفه ها از نظر مشتریان در صنایع منتخب اندازه گیری شد. جامعه آماری پژوهش در بخش اول، کلیه مطالعات پیشین مرتبط باموضوع، در بخش دوم(کیفی) مدیران شرکتهای صنایع غذایی و آرایشی بهداشتی و در بخش نهایی(کمی) مشتریان آنها بودند. پس از تایید اعتبار بخش کیفی وکمی، تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی به علت غیرنرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمونهای ناپارامتریک و نرم افزار Spss انجام شد. یافته ها: این پژوهش درنهایت موفق به جمع بندی و ارائه مولفه های بازاریابی اخلاقی در قالب 32 مولفه و 7 مضمون اصلی گردید. میزان رعایت هریک از مولفه ها و مضامین اصلی در صنایع منتخب اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج: نتایج نشان داد که بین میزان رعایت مولفه های بازاریابی اخلاقی در دو صنعت تفاوت معناداری وجوددارد. میانگین رعایت این مولفه ها در صنایع غذایی بالاتر از صنایع آرایشی بهداشتی بوده به نحوی که در تمامی مضامین اصلی برتر می باشند ولی بااین وجود، از بین 32 مولفه بازاریابی اخلاقی، در 5 مولفه، از صنایع آرایشی بهداشتی امیتاز پایین تری کسب کرد.
۴.

ارائه مدل اثرات زمان بر رفتار مصرف کننده مبتنی بر رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده اثرات زمان فراترکیب انتروپی شانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف: مصرف کنندگان به طور فزاینده ای احساس می کنند با کمبود زمان مواجهند. برای هدایت انتظارات زمانی ، بسیاری از بازاریاب ها شناسایی مولفه های موثر بر زمان را شروع کرده اند، اطلاعاتی در مورد مدت زمانی که بیشتر مصرف کنندگان معمولاً برای یک فعالیت مشخص می گذرانند. با وجود افزایش شیوع معیارهای مدت زمان ، اطلاعات کمی در مورد چگونگی شکل دادن آنها به تجارب مصرف کننده شناخته شده است. بنابراین هدف این مطالعه شناسایی اثرات زمان بر رفتار مصرف کننده است. روش: برای این منظور با رویکرد پژوهش ترکیبی و ابزار فراترکیب(متاسنتز) که شامل گام های هفت گانه ی سندلوسکی و باروسو(2006)است به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج و یافته های مطالعات صورت گرفته پیشین پرداخته شده و درنهایت 42 مقاله مورد بازبینی نهایی قرار گرفتند و با روش فراترکیب ابعاد و مؤلفه های آن ها شناسایی گردید. در بخش کمی نیز با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون به تعیین اولویت مؤلفه های تم های شناسایی شده پرداخته شده است. یافته ها: درمجموع اثرات زمان بر رفتار مصرف کننده در سه بعد روانی با یازده تم و با وزن (0.58)، بعد اقتصادی با هفت تم و وزن (0.15) و بعد اجتماعی با شش تم و وزن (0.27) شناسایی شدند. تحلیل متای این مطالعه بینشی در موردنیاز به شناسایی اثرات زمان بر رفتار خرید فراهم می سازد که برای ارائه استراتژی های بازاریابی از زمان خرید محصولات مفید واقع می شود.
۵.

بررسی وضعیت مدل های بلوغ ارائه شده در حوزه هوشمندی و تحلیل کسب وکار: مرور نظام مند پیشینه پژوهش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوشمندی وتحلیل کسب وکار مدل بلوغ حوزه های فرایندی کلیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۹۱
با توجه به اهمیت هوشمندی کسب وکار، سازمان ها برای ارزیابی قابلیت های خود در این زمینه نیازمند ابزاری هستند که بتواند آن ها را نه تنها در ارزیابی بلکه در برنامه ریزی مسیر ارتقاء و مقایسه ی سطح قابلیت ها در زمان های مختلف به آن ها کمک کند. مدل های بلوغ ابزارهایی بسیار سودمند برای حل این موضوع هستند. در مسیر ارزیابی سطح بلوغ، تصویری از وضعیت سازمان با توجه به شاخص های موردنظر به دست می آید. بدین منظور مطالعات متعددی در زمینه ی توسعه ی مدل های بلوغ هوشمندی کسب وکار انجام شده است و سازمان های متعددی نیز در جهت توسعه ی تجربی این مدل ها اقداماتی انجام داده اند. در پژوهش حاضر سعی شده است با مرورنظام مند ادبیات پژوهش در این زمینه، مدل های بلوغ مرتبط با هوشمندی کسب وکار استخراج و سپس از نظر مبانی نظری مدل، روش شناسی توسعه و حوزه های فرایندی کلیدی پوشش داده شده، مورد بررسی قرار گیرند. این بررسی به سازمان ها کمک می کند تا با توجه به پیچیدگی های صنعت خود از یک یا ترکیبی از مدل های معرفی شده بهره مند شوند و در صورت نیاز به توسعه ی مدل خاص خود، به جنبه های ضروری در توسعه مدل بلوغ هوشمندی کسب وکار توجه داشته باشند.
۶.

تبیین نقش بازاریابی دوسوتوان در ارتباط توسعه دانش بازار و سرمایه فکری با عملکرد شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد بازاریابی دوسوتوان سرمایه فکری توسعه دانش بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۹۴
هدف این پژوهش تبیین تأثیر سرمایه فکری و توسعه دانش بازار بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی بازاریابی دوسوتوان است. این پژوهش ازنظر هدفْ کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی همبستگی، به طور مشخص مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه های تهران است و ابزار اندازه گیری پرسشنامه ای استاندارد با 47 سؤال است که 93 شرکت به آن پاسخ دادند و برای بررسی روایی آن از روایی همگرا و واگرا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSmartPLS3 انجام شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه فکری بر بازاریابی دوسوتوان اثرگذار نیست؛ اما بازاریابی دوسوتوان تأثیر توسعه دانش بازار بر عملکرد را میانجی می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود این شرکت ها با تقویت اقدامات خود درزمینه کسب و انتشار اطلاعات بازار و نیز تحلیل و ایجاد درک مشترک از این اطلاعات که خود به افزایش توان بهره برداری از شایستگی های بازاریابی موجود و اکتشاف مهارت ها و روش های جدید بازاریابی منجر خواهد شد، عملکرد خود را بهبود دهند. باتوجه به نقش فرهنگ نوآورانه در شکل گیری بازاریابی دوسوتوان پیشنهاد می شود متغیر فرهنگ نوآورانه به عنوان متغیر تعدیل گر در این زمینه بررسی شود.
۷.

اثر نیاز به منحصر به فردبودن و جهان وطنی مصرف کننده بر پذیرش نوآوری ساعت های هوشمند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیاز به منحصر به فرد بودن جهان وطنی پذیرش نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۷۳
پذیرش تکنولوژی های پوشیدنی و استفاده از آنها، به سرعت در حال افزایش است. به دلیل تفاوت های قابل توجهی که این تکنولوژی ها با سایر تکنولوژی های جدید دارند، پذیرش آنها از جانب مصرف کننده نیازمند بررسی های بیشتر می باشد. تمرکز پژوهش حاضر در حوزه محصولات تکنولوژی های پوشیدنی بر ساعت های هوشمند است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر نیاز به منحصر به فرد بودن و جهان وطنی مصرف کننده بر پذیرش نوآوری ساعت های هوشمند با تاکید بر نقش میانجی رهبری عقیده دامنه خاص، نوگرایی ذاتی و نوگرایی دامنه خاص مصرف کننده می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی می باشد. با توجه به اینکه جوانان و بخصوص افراد تحصیل کرده بخش عمده کاربران ساعت های هوشمند را تشکیل می دهند، دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و از این بین مبتنی بر تعریف جکسون (۲۰۰۳) برای تخمین حجم نمونه مورد نیاز، ۱۴۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که به روش در دسترس از نمونه آماری جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS نشان داد که دو ویژگی شخصیتی جهان وطنی (از طریق تاثیر مثبتی که بر نوگرایی ذاتی دارد) و نیاز به منحصربه فرد بودن مصرف کننده (از طریق تاثیر مثبت بر رهبری عقیده دامنه خاص) بطور غیرمستقیم موجب افزایش نوگرایی دامنه خاص مصرف کننده می شوند و متعاقبا این افزایش در نوگرایی دامنه خاص، منجر به افزایش پذیرش نوآوری ساعت های هوشمند در مصرف کننده می گردد.
۸.

تأثیر ویژگی های تأثیرگذاران رسانه های اجتماعی بر قصد خرید آنلاین ازطریق نقش میانجی نگرش به تبلیغ و برند (مورد مطالعه: دنبالکنندگان صفحات پوشاک چرم در اینستاگرام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینفلوئنسرها رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام نگرش به تبلیغ نگرش به برند قصد خرید آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۷
در دهه های اخیر، استفاده از اینفلوئنسرها (تأثیرگذاران) یکی از اثربخش ترین راهکارها برای تأیید محصولات و خدمات است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی بر قصد خرید آنلاین با درنظرگرفتن نقش میانجی نگرش به تبلیغ و نگرش به برند بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل دنبال کنندگان صفحات پوشاک چرم در اینستاگرام بوده که 200 نفر از آنها به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس انتخاب شده اند. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. آزمون فرضیات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری برمبنای روش حداقل مربعات جزئی (SEM-PLS) انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که کلیه ویژگی های اینفلوئنسرها بر قصد خرید آنلاین تأثیر معناداری داشته است. درحالی که نگرش به تبلیغ تأثیر معناداری بر قصد خرید آنلاین داشته، نگرش به برند تأثیر معناداری بر قصد خرید آنلاین نداشته است. به علاوه، نتایج بیانگر تأثیر معنادار ویژگی های آشنایی، اعتماد و خوشایندبودن بر قصد خرید آنلاین اطریق نقش میانجی نگرش به تبلیغ بوده است.
۹.

ارائه الگوی عوامل موفقیت بازاریابی خیرخواهانه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی مسئولیت اجتماعی شرکتها بازاریابی خیرخواهانه عوامل موفقیت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
حضور شرکت ها و سازمان ها در فعالیت های خیرخواهانه، ضرورتی بایسته است. درغیراین صورت، مشتریان در هزاره سوم تمایلی ندارند تا با خرید خود، حیات این شرکت ها را تداوم بخشند. افزایش توجه جامعه و شرکت ها به بازاریابی خیرخواهانه باعث شده است تا پژوهش های علمی بیشتری دراین زمینه انجام شود. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی عوامل موفقیت بازاریابی خیرخواهانه در ایران است. این پژوهش، پژوهشی کیفی است که در دو مرحله انجام شده است. ابتدا با مرور مبانی نظری و مطالعات پیشین ازطریق روش تحلیل محتوای کیفی، عوامل موفقیت بازاریابی خیرخواهانه شناسایی و تفسیر شد. سپس برای تأیید و اعتبارسنجی عوامل شناسایی شده، این عوامل در اختیار 20 نفر از خبرگان حوزه بازاریابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد عوامل موفقیت بازاریابی خیرخواهانه در ایران دارای ابعاد «ملاحظات محصول» شامل مؤلفه های نوآوری محصول، کیفیت محصول و ماهیت محصول، «ملاحظات تبلیغات» شامل مؤلفه های حضور سلبریتی ها، ابزارهای متنوع/ تبلیغات کلامی و کمّیت و کیفیت تبلیغات، «ملاحظات مشتری» شامل مؤلفه های وفاداری، درآمد مشتری، تجربه پیشینی، انگیزه و تمایل، برداشت مشتری از اخلاقی بودن شرکت، باور و دیدگاه، «ملاحظات مالی» شامل مؤلفه های میزان کمک مالی سازمان، نوع و روش کمک و میزان کمک مالی مشتریان، «ملاحظات راهبردی» شامل مؤلفه های شفاف سازی، مدت زمان و دفعات تکرار برنامه ها، خلّاقیت در برنامه ها و تناسب برنامه ها و «ملاحظات عمومی» شامل مؤلفه های اعتبار شرکت، همکاری با مؤسسات خیریه و موضوع خیریه است.
۱۰.

رشد و موفقیت کسب وکارهای اینترنتی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کسب وکار اینترنتی راهبردهای موفقیت پویایی سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۷
به دلیل مزایای فراوانی که کسب وکارهای اینترنتی برای اقتصاد، مشتریان و جوامع دارند، راه اندازی کسب وکارهای اینترنتی و تداوم آنها، هم واره یکی از مسائل مهم برای کارآفرینان بوده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت کسب وکارهای اینترنتی است. بدین منظور، با استفاده از روش پویایی سیستم، عوامل اصلی مؤثر بر رشد یک فروشگاه اینترنتی پوشاک[1]، شناسایی و روابط آنها به شکل نمودار علت ومعلولی مشخص شد. درنهایت، با استفاده از نمودار علت ومعلولی و با استناد به نظر خبرگان و پیشینه پژوهش، نمودار جریان تهیه شد. داده های لازم برای شبیه سازی مدل از مصاحبه با مدیران این فروشگاه به دست آمده و مدل در نرم افزار ونسیم برای مدت 100 ماه شبیه سازی شده است. اعتبار مدل، ازطریق اجرای آزمون های بخشی و حد نهایی، تأیید شده است. سپس سیاست های افزایش مهارت بازاریابان، بهبود کیفیت وب سایت و اعتماد وب سایت برای شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و بهبود عملکرد کسب وکارهای اینترنتی، پیشنهاد شد و نتیجه حاصل از اجرای این سناریوها شبیه سازی شد. یافته ها نشان داد افزایش مهارت بازاریابان، بهبود کیفیت وب سایت و اعتماد وب سایت موجب افزایش مشتریان بالفعل می شود که نشان از رشد کسب و کار دارد. همچنین، رشد مشتریان بالفعل موجب افزایش گردش جریانات نقدی و افزایش منابع انسانی می شود. از میان این سه سناریو، افزایش مهارت بازاریابان تأثیر بیشتری بر رشد کسب وکار داشت. این پژوهش، مدل کسب وکار اینترنتی پویای مناسبی را در اختیار صاحبان کسب وکارهای اینترنتی قرار می دهد تا بتوانند با استفاده از نتایج سیاست های پیشنهادی بر فعالیت های اصلی مرتبط با رشد و عملکرد کسب وکارشان تمرکز کنند. [1]. www.nilushop.com

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲