تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین سال نهم زمستان 1398 شماره 4 (پیاپی 35) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اکوسیستم بازاریابی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اکوسیستم بازاریابی اکوسیستم بازاریابی بین الملل شرکت های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۶۹۴
اکوسیستم بازاریابی بین الملل، شبکه ای است از بازیگران (عناصر) مختلف که موفقیت و بقای آنها به یکدیگر وابسته است. این مفهوم بیان می کند سازمان ها نه به صورت بازیگران مجزا که باید به صورت جزئی از یک اکوسیستم در نظر گرفته شوند. هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی اکوسیستم بازاریابی بین المللی برای شرکت های کوچک و متوسط است. درواقع این تحقیق با هدف شناسایی بازیگران اصلی اکوسیستم بازاریابی بین المللی برای شرکت های کوچک و متوسط نگارش شده است. روش تحقیق، ترکیبی (کیفی-کمّی) است. جامعه آماری این تحقیق نیز شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران اند که سابقه فعالیت در بازارهای بین المللی را دارند. نمونه آماری نیز خبرگان و استادان آشنا با موضوع تحقیق و مدیران باسابقه شرکت های کوچک و متوسط اند که از فن گلوله برفی برای تعیین خبرگان استفاده شده است. در فاز کیفی از روش داده بنیاد استفاده شده است. در مجموع، 126 کد در قالب جمله، شبه جمله و کلمه شناسایی شد که در قالب 24 مفهوم و 7 مقوله دسته بندی شدند؛ این 7 مقوله بازیگران اصلی اکوسیستم بازاریابی بین المللی برای شرکت های کوچک و متوسط عبارت اند از دولت، سرمایه، بازار، مؤسسات غیردولتی، زیرساخت ها، فرهنگ و مؤسسات آموزشی. در بخش کمّی نیز برای تأیید عناصر شناسایی شده در قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین المللی، پرسشنامه محقق ساخته که حاصل خروجی بخش کیفی تحقیق بوده است، در اختیار 130 نفر از مدیران شرکت های کوچک و متوسط فعال شهر تهران قرار داده شد؛ سپس با استفاده از نظر خبرگان عناصر شناسایی شده در قالب اکوسیستم بازاریابی بین المللی طراحی شدند.
۲.

بررسی تأثیر سطوح دشواری فراشناختی تبلیغات بر درگیری ذهنی افراد از بعد ثبات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند لوکس تبلیغات درگیری ذهنی دشواری فراشناختی روانی پردازش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۱۹
هدف از این مطالعه، بررسی میزان تأثیر سطوح دشواری فراشناختی تبلیغات بر درگیری ذهنی از بُعد ثبات است. این پژوهش، کاربردی و از نظر روش شبه آزمایشی از نوع پس آزمون با گروه کنترل مبتنی بر دستکاری کیفیت تصاویر تبلیغاتی است. 136نفراز دانشجویان دانشگاه یزد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در هشت گروه آزمودنی و کنترل هفده نفری تخصیص یافتند. داده های این پژوهش در بازه زمانی مهر 1396 تا آذر 1397 و با اجرای برنامه متلب جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss  و به م نظور بررسی تفاوت ها از آزمون تفاوت میانگین دو جامعه استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد درگیری ذهنی افراد از بعد ثبات در تبلیغات با پردازش نیمه دشوار و تبلیغات برند لوکس بیشتر است؛ اما تبلیغات کاملاً دشوار یا راحت تأثیر معناداری بر درگیری ذهنی افراد از بعد ثبات ندارد.
۳.

توسعه مدل رفتار بازخرید بیمه گذاران بیمه زندگی «پژوهشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازخرید رفتار مصرف کننده بیمه زندگی بیمه گذار نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۲۳
یکی از چالش های ارتقای ضریب نفوذ و توسعه بیمه زندگی، بازخرید بیمه نامه قبل از سررسید است؛ بنابراین درک صحیح از چرایی، کیفیت و فرایند بازخرید بیمه گذار به شرکت های بیمه در تدوین و اجرای راهبردهای اثربخش به منظور نگهداری بیمه گذار و تداوم قرارداد کمک خواهد کرد. با توجه به نبودِ مدل جامع رفتاری در زمینه بازخرید بیمه زندگی، پژوهش پیش رو با رویکرد تحقیقات کیفی و استراتژی داده بنیاد با هدف درک و شناخت کامل تر از رفتار بازخرید بیمه زندگی انجام گرفته است. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 29 مشارکت کننده، شامل بیمه گذاران، فروشندگان و کارشناسان بیمه زندگی استفاده شد که با روش نمونه گیری نظری (تا تحقق اشباع نظری) انتخاب شده بودند. داده ها در فرایندی رفت وبرگشتی از کدگذاری باز، محوری و انتخابی به استخراج مفاهیم، مقولات و پس از تبیین روابط و یکپارچه سازی به مدل پیشنهادی انجامید. در طی فرایند پژوهش راهبردهای تحلیل پرسش و مقایسه و ابزارهای تحلیل یادآور، دیاگرام و پارادایم برای تحلیل داده ها استفاده شد. مقبولیت پژوهش براساس شاخص های ده گانه کوربین و اشتراوس بررسی شد. به عنوان  برون داد پژوهش، مدلی شناختی - روانشناختی از رفتار بازخرید بیمه زندگی در زمینه ای از شرایط خرد و کلان محیطی و شرایط درونی یا فردی ارائه شد که در آن تردید پساخرید متأثر از ابهامات و سوالات بی پاسخ مانده در زمان خرید، ارزیابی های پساخرید، به ویژه ارزیابی ارتباطات و تعاملات بیمه گر، به موازات کنترل رفتاری ادراک شده، نگرشی تردید آلود را باعث می شود که به همراه عوامل موقعیتی به ویژه نیاز مالی و رفتارهای تکانشی، شهودات و سوگیری های شناختی و روانشناختی، بازخرید بیمه زندگی را رقم می زند.
۴.

بررسی تأثیر وابستگی اجتماعی بر اعتماد مشتریان در شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشتری جنسیت اینستاگرام اعتماد اقتصادی شبکه اجتماعی دنبال کنندگان صفحات اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۷۲
 نظر به رشد چشمگیر استفاده از گوشی های هوشمند، خدمت دهی به مشتریان شکل دیگری پیدا کرده است. در سال های اخیر تعداد کاربران شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، رشد بسیار زیادی داشته است؛ به همین دلیل، تعداد زیادی از کسب وکارهای کوچک و متوسط با استفاده از این شبکه ها، محصولات خود را به صورت برخط(آنلاین) به فروش می رسانند. هدف این پژوهش، کشف میزان اعتماد کاربران اینستاگرام و همچنین استخراج میزان اثرگذاری صفحات فروش مجازی بر تصمیم خرید آنان است. در این پژوهش و با استفاده از مدل رگرسیون، ارتباط بین جنسیت، تعداد صفحاتی که مشتری در اینستاگرام دنبال می کند، تعداد افرادی که مشتری آنها را دنبال کرده و آنها نیز صفحه تجاری را دنبال می کنند و همچنین تعداد دفعاتی که مشتری صفحه اینستاگرام خود را در روز بررسی می کند، برای متغیرهای مستقل و میزان اعتمادی او در خرید از صفحه تجاری (متغیر وابسته) بررسی شده است. به دلیل جمع آوری داده، آزمایشی تجربی به کمک 136 کاربر اینستاگرام انجام شد. داده های جمع آوری شده با کمک مدل سازی رگرسیون تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد از مجموعه فاکتورهای پیش بینی شده، تنها تعداد دفعاتی که مشتری صفحه اینستاگرام خود را بررسی می کند، اثر چشمگیری بر میزان اعتماد او در هنگام خرید از صفحات تجاری دارد.
۵.

شناسایی و اولویت بندی روش های تبلیغات اینترنتی مجتمع های تجاری؛ مطالعه موردی: مجتمع تجاری ارگ تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش های تبلیغات اینترنتی شبکه های مجازی مجتمع تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۷۷
روند رو به رشد راه اندازی مجتمع های تجاری و استقبال مصرف کنندگان از این مراکز باعث شده است که مدیریت فروش در مجتمع های تجاری بیش از پیش اهمیت یابد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی روش های تبلیغات اینترنتی در مجتمع های تجاری با تمرکز بر مطالعه مجتمع ارگ تهران انجام شده است. این پژوهش از نوع ترکیب- اکتشافی و شامل دو فاز کیفی و کمّی است. جامعه آماری پژوهش متخصصان و خبرگان باسابقه حوزه املاک و مستغلات بوده و از روش نمونه گیری نظری و نمونه گیری گلوله برفی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. در پژوهش حاضر با 8 نفر از خبرگان باسابقه صنعت املاک و مستغلات مصاحبه شد و اطلاعات از کسانی کسب شد که بالقوه می توانستند پاسخگوی سؤالات پژوهش باشند. نتایج پژوهش در بخش کیفی حاکی از شناسایی روش هایی برای تبلیعات اینترنتی شامل: تبلیغات در شبکه های اجتماعی، ایجاد تارنمای اختصاصی، اینفلوئنسر مارکتینگ (بازایابی به کمک افراد تأثیرگذار)، تبلیغات پله ای، بازاریابی نامنظم (پارتیزانی)، بازاریابی ویروسی، ایجاد باشگاه مشتریان در فضای مجازی، تبلیغات در صفحات وب، بازاریابی ایمیلی، تور مجازی و فروش و اطلاع رسانی برخط است. نتایج در بخش کمّی رتبه بندی این روش ها براساس تکنیک ریاضی بهترین- بدترین فازی، گویای آن است که تبلیغات در شبکه های اجتماعی در اولویت اول و فروش و اطلاع رسانی برخط در اولویت آخر قرار دارند.
۶.

بازارگرایی و عملکرد محصول جدید؛ بررسی نقش تعدیل گری روابط اجتماعی مدیران و نیاز ضمنی مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازارگرایی محصول جدید روابط سیاسی مدیران نیاز ضمنی مشتری بازاریابی اکتشافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۳
در هر کسب وکاری برای پاسخ گویی به نیازهای مشتریان، توسعه محصولات جدید بسیار ضروری است. تولید و به کارگیری دانش بازاریابی باعث شکل دادن به قابلیت های بازاریابی و به تبع آن توسعه محصولات جدید می شود. از یک سو چالش دسترسی به دانش بازار در اقتصادهای نوپدید و از سوی دیگر ضمنی بودن نیازهای مشتری، باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکت ها در این راه می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تحلیل تأثیر بازارگرایی بر عملکرد محصول جدید باتوجه به تعدیل گری روابط اجتماعی مدیران و نیاز مشتریان است. این پژوهش کاربردی، به شیوه پیمایشی اجرا شده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های حاضر در بیست وسومین نمایشگاه بین المللی الکامپ بوده است که با استفاده از روش سرشماری 207 شرکت بررسی شده اند. تحلیل آماری با روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS انجام شد. نتایج نشان دهنده این است که بازارگرایی بر بازاریابی اکتشافی و بهره بردار تأثیر معنی داری دارد و روابط تجاری مدیران به صورت مثبت این رابطه را تعدیل می کند. همچنین روابط سیاسی در رابطه بازارگرایی و بازاریابی بهره بردار نقش تعدیل گری غیرخطی (U وارونه) نداشته و تنها تأثیر آن به صورت خطی است و در رابطه با بازارگرایی و بازاریابی اکتشافی نقش تعدیل گری (U وارونه) ندارد. درنهایت نیاز ضمنی مشتری تنها در رابطه بین بازاریابی بهره بردار و عملکرد مشتری و مالی محور محصول جدید نقش تعدیل گری داشته است.
۷.

واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار استفاده مصرف کننده از فناوری خرید اینترنتی براساس نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی2 ( UTAUT2 )؛ مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه دیجی کالا در استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خریداینترنتی رفتارمصرف کننده UTAUT2 اعتماد تبلیغات دهان به دهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۸۳
امروزه خرید اینترنتی یکی از سودآورترین برنامه های کاربردی تجارت الکترونیک شده است؛ بنابراین بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر رفتار استفاده مصرف کننده از فناوری خرید اینترنتی ضروری است؛ ازاین رو پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر رفتاراستفاده از خرید اینترنتی مصرف کننده را براساس نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری 2 (UTAUT2) بررسی کرده است. جامعه آماری، مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در استان خوزستان است و برای جمع آوری داده های اولیه از ابزار پرسشنامه استفاده شد. با استفاده از فرمول های مربوطه (برای جامعه نامحدود) حجم نمونه آماری 384 تعیین شد. پس از جمع آوری داده ها، فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بررسی ها نشان می دهد متغیرهای ارزش قیمت و اعتماد تأثیر معنادار و مثبتی بر قصد استفاده از خرید اینترنتی دارند. متغیر عادت هم بر قصد استفاده و هم بر رفتار استفاده، اثر معنادار و مثبتی دارد. همچنین متغیر اعتماد تأثیر معنادار و مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان دارد. همچنین تبلیغات دهان به دهان و قصد استفاده تأثیر معنادار و مثبتی بر رفتار استفاده دارند. در پایان نیز پیشنهادهای پژوهشی براساس نتایج به دست آمده ارائه شده است.
۸.

بررسی تاثیر موسیقی بر احساس لذت مشتریان خانم در بازایابی عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موسیقی بازاریابی عصبی احساس لذت امواج مغزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۹۱
هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرعت موسیقی بر احساس لذت مشتریان در خرید اینترنتی است که با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگرام و سنجش عملکرد مغز و ذهن ناخودآگاه مشتریان انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر روش تجربی است. دستگاه الکتروانسفالوگرام، دستگاهی برای ثبت سیگنال های مغزی است که معمولاً در پزشکی استفاده می شود و امروزه در بازاریابی نیز کاربرد بسیار دارد. خروجی های این دستگاه پس از حذف مصنوعات با استفاده از نرم افزار متلب، از طریق آزمون مقایسه میانگین یک جامعه در دو زمان، در نرم افزار SPSS میان نمونه 10 نفری از خانم های دانشجو با سنین بین 26 تا 35 سال از شهر تهران مقایسه شد، نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد احساس لذت در حالت خرید بدون موسیقی با حالت خرید با پخش موسیقی با سرعت کمتر تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و احساس لذت در حالت بدون پخش موسیقی بیشتر از حالت خرید با پخش موسیقی با سرعت زیاد است.
۹.

بررسی اثرات تبلیغات دهان به دهان بر میزان رشد تعداد کاربران بازی های موبایلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات دهان به دهان مدل PAD بازی های موبایل ترجیحات بازیکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۷
روند رو به رشد تقاضای بازی های رایانه ای و به ویژه موبایلی، توسعه دهنده های بسیاری را به تولید و عرضه انواع مختلفی از این بازی ها ترغیب کرده است. توسعه دهنده های بازی، ایده های جذاب و مناسبی برای تولید بازی های موبایل دارند و اغلب از لحاظ فنی توان تولید آن در کشور وجود دارد؛ اما مشکل اصلی، عرضه محصول و بازاریابی است. این مقاله تأثیر عوامل اصلی تصمیم گیری در خصوص بازاریابی بازی های موبایلی نظیر سرمایه گذاری، کیفیت، تبلیغات دهان به دهان، رضایت، وفاداری و ترجیحات کاربر را در میزان نصب و سوددهی بازی بررسی و پیش بینی می کند. مدل سازی و شبیه سازی با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم انجام شده و نتایج تحلیل حساسیت حاکی از آن است که سود و نصب فعال بازی موبایلی به شدت به سرمایه اولیه، قیمت بازدید، پرداخت درون برنامه ای و میزان جذب تبلیغات بازی حساس است و حساسیت کمتری به درصد ذخیره قانونی و ترجیحات مصرف کننده دارد. همچنین تبلیغات دهان به دهان با افزایش آمار نصب بازی و کیفیت با کاهش میزان حذف بازی اثر فزاینده ای بر سوددهی بازی می گذارند. نتیجه جالب توجه دیگری که از مدل سازی حاصل شد این بود که توسعه دهندگان بازی در صورت ورود به ژانر پرترجیح، نصب و سوددهی بیشتر کسب نخواهند کرد؛ زیرا رقبای دیگر نیز در آن عرصه وارد شده و سهم بازار بین توسعه دهندگان بازار تقسیم می شود.
۱۰.

بررسی نقش دعاوی حقوقی میان اپل و سامسونگ در استراتژی های قیمت گذاری و بازاریابی دو شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق حق نوآوری نظریه بازی ارزش ویژه مشتری چرخه عمر مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۸۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات دعاوی حقوقی میان دو شرکت اپل و سامسونگ بر راهبردهای قیمت گذاری و بازاریابی آنهاست. این پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار گرفته است و از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی موردی محسوب می شود. به این منظور، پرونده های حقوقی میان دو شرکت در بازه ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ بررسی شده و به ویژه ۱۳ مورد آنها در بازه ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ که دارای دسترسی عمومی بوده اند، واکاوی شده اند. همچنین داده های تاریخی قیمت محصولات دو شرکت و ضریب نفوذ گوشی های هوشمند در بازار آمریکا و سایر کشورهای محل مجادله، استخراج شده است. تمرکز اصلی این پژوهش بر استفاده از مفاهیم نظریه بازی برای مدل سازی دعاوی حقوقی است. نخست با بررسی یک بازی که در ایجاد پرونده علیه رقبا مشاهده شده است، بازی دیگری با موضوع نقض کردن یا نکردن حق نوآوری رقیب بررسی و نشان داده شد که این منشأ یک بازی ترتیبیِ بی نهایت تکرارشونده دیگر است که طبق راهبرد ماشه ای بخشنده به نتیجه مطلوب دو شرکت منجر شده است. با بررسی نتایج مالی دادگاه ها و اینکه سود خالص دو شرکت از آنها ناچیز بوده است، عوامل دیگری شامل افزایش سهم از بازار و جلوگیری از جنگ قیمتی بر ایجاد این دعاوی شناسایی شد. در این راستا، هدف دو شرکت، افزایش چرخه عمر مشتری تشخیص داده شده است. همچنین دلایل توقف طرح شکایت های جدید، بیان شد و این پرسش بررسی شده است که چرا اپل با خود گوگل – که سازنده سیستم عامل اندروید است – مستقیم وارد نزاع حقوقی نشد. در پایان، پیش بینی هایی در زمینه احتمال وقوع جنگ های حق نوآوری جدید ارائه شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲