تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین سال دهم زمستان 1399 شماره 4 (پیاپی 39) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تدوین نقشه سلسله مراتبی ارزش برند شبکه اجتماعی اینستاگرام(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۸
مطالعه حاضر، در پی آن است تا با استخراج نقشه سلسله مراتبی ارزش برند شبکه اجتماعی اینستاگرام با استفاده از نظریه ابزار هدف و فن نردبانیْ بینش و اطلاعات جدیدی را برای کسب وکارهایی فراهم آورد که از این شبکه استفاده می کنند و یا در آینده قصد دارند از آن استفاده کنند. جامعه این مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران است که از اینستاگرام استفاده می کنند. درمجموع ۱۱ مصاحبه عمیق و رودررو انجام شد و پس از تحلیل مصاحبه ها 49 نردبان استخراج شد که با تحلیل و بررسی روابط مستقیم و غیرمستقیم محتوای آنها ۱۹ عنصر شامل 6 ویژگی، ۹ پیامد و 4 ارزش شناسایی شد و نقشه تجمعی سلسله مراتبی ارزش ترسیم شد. از میان زنجیره های موجود در این نقشه «دسترسی آسان و فیلترنبودن، ایجاد لحظات خوش و سرگرمی، معاشرت و هم صحبتی، داشتن احساس مثبت و خوب، شادی و خوشحالی» و «به اشتراک گذاری تصاویر، ایجاد لحظات خوش و سرگرمی، معاشرت و هم صحبتی، داشتن احساس مثبت و خوب، شادی و خوشحالی» بیشترین تداعی را داشته اند.
۲.

بررسی تأثیر نیاز مصرف کنندگان به منحصربه فردبودن، بر رفتار خرید آنها به وسیله خوداِبرازی و خودنمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۹
امروزه عوامل متعددی مانند رشد سریع فناوری، افزایش رقبا، تغییر سلایق مشتریان، فضای کسب وکار و عملکرد سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، برنامه ریزی برای تأثیرگذاری بر رفتار خرید مشتریان یکی از اهداف هر سازمانی محسوب می شود؛ بنابراین، بررسی متغیرهای اثرگذار بر آن می تواند راهنمای مدیران در جهت بهبود سازمان باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نیاز مصرف کنندگان بر منحصربه فردبودن رفتار خرید آنها به واسطه خوداِبرازی و خودنمایی است. پژوهش حاضر، ازحیث ماهیتْ توصیفی تحلیلی و ازنظر هدفْ کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) و از نوع فرضیه آزمایی است. روایی صوری پرسشنامه را پنج نفر از استادان دانشگاه تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد. مدل معرفی شده با استفاده از نمونه ای 385تایی از مشتریان خودروهای لوکس در مشهد که با روش نمونه گیری دردَسترس انتخاب شدند و با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار آموس آزمون شده است. یافته های پژوهش تأثیر مثبت معنادار نیاز به منحصربه فردبودن بر رفتار خرید مشتریان را به صورتِ مستقیم و غیرمستقیم (به وسیله متغیرهای میانجی خوداِبرازی، خودنمایی) نشان می دهد. همچنین خوداِبرازی و خودنمایی نیز تأثیر معناداری بر رفتار خرید مشتریان دارند؛ بنابراین، می توان گفت افرادی که می خواهند نسبت به دیگران متفاوت باشند، تصویر دلخواه خود را به سایرین القا کنند و یا در پی کسب جایگاه اجتماعی خاصی هستند، ذهنیت و احساسی در آنها شکل می گیرد که تمایل بیشتری به انتخاب و خرید محصولات لوکس از خود نشان می دهند.
۳.

تحقیقات بازاریابی در انقلاب صنعتی چهارم، استفاده از تحلیل کلان داده ها و «یادگیری ماشین» جهت ارائه ارزش به مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۵۴
از مهمترین پیامدهای چهارمین انقلاب صنعتی، دیجیتالیزه شدن محیط کسب وکار و گسترش بازاریابی داده محور می باشد که پیامدهای این تحولات تأثیرات عمیقی بر تحقیقات بازاریابی خواهد داشت. هدف این پژوهش شناسایی ویژگی یا مؤلفه های ارزش از میان حجم انبوه نظرات مشتریان در شبکه های مجازی با استفاده از یادگیری ماشین جهت تحلیل کلان داده ها، با رویکرد بازاریابی پیشبینانه که متناسب با فضای موجود است می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از نظر اجرا کیفی-کمی (آمیخته) است. بدین منظور صنعت گردشگری به عنوان مطالعه موردی انتخاب و تعداد 8290 نظر از مشتریان در این رابطه از بستر اینترنت جمع آوری و با استفاده از دو روش مختلف «خوشه بندی داده ها» و «استخراج قوانین انجمنی»، مؤلفه های ارزش، استخراج می گردند. نتایج پژوهش در قسمت خوشه بندی شامل شناسایی 20 مؤلفه ارزش در رابطه با ارزش های مورد نظر گردشگران می باشد؛ همچنین با استفاده از روش دوم (قوانین انجمنی)، هفت قانون از میان دانش پنهان، در روابط بین عبارات بکار برده شده در نظرات گردشگران استخراج گردید. بطور کلی نتایج نشان می دهد با استفاده از تحلیل کلان داده ها و یادگیری ماشین، انجام فرآیند «تحقیقات بازاریابی» با سرعت و دقت بالاتر و هزینه نسبی کم تر امکان پذیر است.
۴.

بررسی سیوه مشارکت مشتری در برندسازی در رسانه های اجتماعی مبتنی بر تئوری UGT و چارچوب S-O-R(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
برندهای مختلف برای برقراری رابطه مشتری-برند در شبکه های اجتماعی به منظور ارتباط، ترویج و تبلیغ محصولات جدید خود به مشتریان و تشویق آنها به مشارکت، «جامعه های برند» خود را ایجاد کرده اند. جوامع برند نوعی ابزار بازاریابی است که تبادلات اجتماعی بین مشتریان را تسهیل می کند. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی نحوه مشارکت مشتری در همکاری در برندسازی در رسانه های اجتماعی مبتنی بر انگیزاننده مؤثر است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه خوارزمی است که در یکی از رسانه های اجتماعی دارای حساب کاربری هستند؛ از میان آنها 216 نفر از طریق روش نمونه گیری در دسترس برای نمونه انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS انجام شد. نتایج نشان داد انگیزه مشارکت (انگیزه های ایجاد رابطه، جستجوی سرگرمی، جستجوی اطلاعات و زیبایی شناسی بصری) بر مشارکت مشتری در جامعه برند در رسانه های اجتماعی تأثیر مثبت دارد و مشارکت مشتری در جامعه برند رسانه های اجتماعی بر اعتماد به برند، وفاداری به برند و تبلیغات دهان به دهان الکترونیک اثر دارد؛ ولی تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیک در جامعه برند رسانه های اجتماعی بر همکاری در برندسازی تأیید نشد.
۵.

طراحی الگوی پذیرش خدمات درمانی نوآورانه با روش آمیخته اکتشافی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۲
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پذیرش خدمات درمانی نوآورانه با روش آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی از طراحی ظاهرشونده نظریه داده بنیاد استفاده شد. داده های بخش کیفی با انجام 18 مصاحبه عمیق با استادان بازاریابی، متخصصان حوزه پزشکی و همچنین 20 مصاحبه با مشتریان بانک خون بند ناف مؤسسه رویان به دست آمد و با استفاده از کدگذاری باز تحلیل شد. برای روایی بخش کیفی، از بررسی به وسیله اعضای پژوهش، مشارکتی بودن و سه سویه سازی و برای بررسی پایایی، از پایایی بازآزمون و دو کدگذار استفاده شد. درنهایت الگوی مفهومی با 7 مقوله اصلی شامل کیفیت خدمات، ویژگی های خدمت، ادراک پذیرندگان، عوامل فردی، ویژگی های نوآوری، گروه های مرجع و منابع اطلاعاتی، 22 مقوله فرعی و 93 مفهوم طراحی شد. نتایج بخش کیفی به طراحی 7 گزاره علمی منجر شد که در بخش کمّی بررسی شد. در بخش کمّی با استفاده از پرسشنامه 93 گویه ای محقق ساخته، داده ها از 404 مشتری مؤسسه رویان با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شد. برای تعیین روایی و پایایی از روایی همگرا و واگرا و آلفای کرونباخ استفاده شد و داده ها با استفاده از معادلات ساختاری آزمون شد. مشخصه های نیکویی برازش نشان داد داده ها با ساختار عاملی مدل طراحی شده برازش مناسبی دارد و الگو تایید می شود.
۶.

واکاوی پدیدارشناختی جو (فضای) مراکزخرید/ مال ها و رفتارخرید مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف از این پژوهش، شناسایی پدیدارشناسانه جو (فضای) مراکزخرید -به عنوان یک پدیده کمتر شناخته شده- و رفتار خرید مشتریان از مراکزخرید چند منظوره بود. به طور کلی هدف از این پژوهش کشف معنای جو(فضای) مراکزخرید از نظر مشارکت کنندگان(آزمودنی ها) می باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شد. نمونه پژوهش را 12نفر از خبرگان و مراجعین به مال تشکیل دادند که با روش نمونه گیری هدفمند چندگانه به صورت گلوله برفی، انتخاب شده بودند.گردآوری داده ها با استفاده مصاحبه عمیق و با بهره گیری از راهنمای مصاحبه جمع آوری شد. در مرحله ی تحلیل داده ها از طریق روش پدیدارشناسی توصیفی، کدهای اولیه(توصیفی)، درون مایه فرعی و درون-مایه اصلی استخراج شد. بر اساس یافته های پژوهش، جو (فضای) مراکزخرید از هفت درون مایه اصلی شامل فضا و طراحی بیرونی مرکزخرید/مال، فضا و طراحی درونی مرکزخرید/مال ، کالاپردازی بصری، متغیرهای انسانی، ترکیب بهینه مستاجران در مال، توجه به ابعاد/فضاهای غیر تجاری در مال و حواس چندگانه تشکیل دادند. از دیدگاه مشارکت کنندگان تجربه ارزیابی از مال از پنج درون مایه اصلی شامل: سازگاری با خود، سازگاری کارکردی، برداشت و نگرش مشتریان، تاثیرگذاری عوامل محیطی، مسئولیت اجتماعی تشکیل شده اند و رفتار خرید مشتریان مراکزخرید از شش درون مایه اصلی شامل: حس خرید لذت بخش و حس خرید کارکردگرایانه، بازدید مجدد از مال، تجربه مشتری، ریسکهای ادراک شده، تبلیغات و پروموشن در مال ها تشکیل شده بود. بر اساس تجارب زیسته مشارکت کنندگان (آزمودنی ها) تبیین جو(فضا) مراکزخرید بر رفتارخرید مشتریان و ارزیابی آن ها از مراکزخرید موثر و همچنین موفقیت مراکزخرید و وفاداری مشتریان به مال ها نیازمند توجه به مولفه های جو(فضا) مراکزخرید/مالها است.
۷.

طراحی مدل شایستگی مدیران بازاریابی دیجیتال با روش تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۳۹۳
اینترنت، رسانه های اجتماعی، برنامه های تلفن همراه و دیگر فناوری های ارتباطات دیجیتالْ بخشی از زندگی روزمره مردم در سراسر جهان شده اند. براساس آمارهای اخیر منتشرشده در ژانویه 2020، تعداد کاربران فعال اینترنت در دنیا 4.54 میلیارد نفر است که 59درصد از جمعیت جهانی را شامل می شود[1]؛ ازاین رو، کسب وکارها برای رقابت در عرصه تجارتْ مجبور به بازاریابی و حضور در فضای دیجیتال هستند. باتوجه به اهمیت موضوع بازاریابی دیجیتال و افزایش توجه و نیاز شرکت ها و سازمان ها به این حوزه و نقش مهم مدیر بازاریابی دیجیتال در دست یابی سازمان ها و شرکت ها به موفقیت، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی به منظورِ تعیین شایستگی مدیران بازاریابی دیجیتال انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدفْ کاربردی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. نمونه گیری استفاده شده در این پژوهش، نمونه گیری خوشه ای و با شیوه نمونه گیری گلوله برفی بود. مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات، انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان، مدیران و متخصصین حوزه بازاریابی دیجیتال (شرکت های فعال در حوزه خرده فروشی اینترنتی، فناوری اطلاعات، رسانه های دیجیتال، مخابرات، آموزش الکترونیک و...) تا دست یابی به اشباع نظری بوده است. درمجموع، 17 مصاحبه انجام شد. پس از جمع آوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبه های مکتوب با استفاده از روش تجزیه وتحلیل مضمون تحلیل شدند. یافته های پژوهش که پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل نهایی پژوهش است، نشان می دهد مدل شایستگی مدیران بازاریابی دیجیتال با 114 کد و 26 مفهوم در سه مقوله شایستگی های فنی تخصصی، شایستگی های انسانی رفتاری و شایستگی های تحلیلی شکل گرفت. مدل احصاشده قابلیت ارائه پیشنهادهای ارزنده درزمینه طراحی نظام جذب و انتخاب نیرو البته با رعایت ملاحظات بومی سازی ، نیازسنجی آموزش، بازتعریف نظام ارزیابی عملکرد، بهینه سازی نظام مدیریت مسیر شغلی و... را دارد.
۸.

ارزیابی جایگاه برند محصولات آرایشی از دیدگاه مصرف کنندگان با استفاده از تکنیک نقشه ادراکی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۵
امروزه جایگاه یابی برند به عنوان مؤلفه ای حساس و مهم در بازاریابی رقابتی، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از این منظر، درک و شناخت جایگاه برند و همچنین مفاهیم آن به عنوان اصول درخورِتوجهی برای بقای برند شناخته می شوند . این پژوهش، میدانی است و هدف آن، جایگاه یابی برند محصولات آرایشی از دیدگاه مصرف کنندگان ایرانی است. متغیرهای منتخب پژوهش برگرفته از مطالعات پیشین با روش نقشه ادراکی با داده های حاصل از پرسشنامه ساختاریافته آزمون شد. براساسِ نتایج به دست آمده از آزمون ها و نقشه های ادراکی ترسیم شده، برندهای خارجی مطالعه شده از جایگاه بالاتری نسبت به برندهای داخلی در ذهن مصرف کنندگان برخوردارند. کیفیت، قیمت، تنوع محصولات و شهرت برند در تمامی ابعادْ برتری خود را در تصویر ذهنی مصرف کنندگان نسبت به برندهای آرایشی خارجی نشان دادند. توصیه به برندهای داخلی این است که جایگاه برند خود در این بازار پرتنش رقابتی را براساسِ یافته های این پژوهش ارتقا دهند و نقشه های ادراکی از برند خود را به طورِ منظم و مستمر تهیه کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷