تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین سال نهم پاییز 1398 شماره 3 (پیاپی 34) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر ارزش های تجربی بر نگرش هم آفرینی مشتری و رفتارهای هم آفرینی ارزش مشتری در صنعت گردشگری؛ مطالعه گردشگران شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هم آفرینی نگرش هم آفرینی ارزش های تجربی رفتارهای هم آفرینی ارزش مشتری رفتار مشارکتی مشتری رفتار شهروندی مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۰
با درنظرگرفتن شرایط عصر جدید، مبحث تعاملات دو سویه و هم آفرینی برای افزایش کیفیت خدمات و حفظ و ایجاد ارزش برای مشتریان اهمیتی روزافزون یافته است. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ارزش های تجربی بر نگرش هم آفرینی و رفتارهای هم آفرینی ارزش مشتریان است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی - پیمایشی و ازنوع مقطعی است. جامعه این پژوهش، گردشگران شهر اصفهان است که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه 186 نفری انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است که به صورت حضوری توزیع شده است. در این پژوهش، روایی محتوا و روایی سازه سنجش و بررسی شده و پایایی پرسشنامه ازطریق محاسبه ضرایب بارهای عاملی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عامل تأییدی و از نرم افزار Spss25 و Smart Pls2.0 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ارزش لذت گرایانه و ارزش اجتماعی و ارزش اخلاقی بر نگرش هم آفرینی تأثیری مثبت و معنادار دارد؛ ولی ارزش شناختی بر نگرش هم آفرینی تأثیری معنادار ندارد. نگرش هم آفرینی بر رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی مشتری تأثیری مثبت و معنادار دارد.
۲.

عوامل تعیین کننده و پیامدهای کلیدی توانایی های بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اینترنتی بانک سپه ویژگی های شرکت ویژگی های کلان محیطی ویژگی های محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۳۱۲
بازاریابی اینترنتی، یکی از مفاهیم نوظهوری است که نقش ویژه ای در دستیابی به اهداف ویژه بازاریابی دارد. در این پژوهش تلاش شده است عوامل تعیین کننده و پیامدهای کلیدی توانایی های بازاریابی اینترنتی شناسایی شود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه در سطح شهر اردبیل به تعداد 191 نفر است. براساس جدول مورگان، حجم نمونه 125 نفر به دست آمد که براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شده و به صورت تکمیل شده از بین کارکنان شاغل در شعب مختلف بانک سپه جمع آوری شده است. گردآوری داده های لازم با پرسشنامه استاندارد هایس (2011) انجام گرفته و روایی آن براساس روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است. آزمون مدل پژوهش براساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد توانایی بازاریابی اینترنتی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مشتری، عملکرد بازار و عملکرد مالی دارد. همچنین بازاریابی اینترنتی در ارتباط بین ویژگی های شرکت، ویژگی های خدمات و ویژگی های محیطی و عملکرد شرکت نقش واسطه ای دارد.
۳.

هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی و عوامل مؤثر بر فرایند آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش رقابتی شبکه های اجتماعی متن کاوی تحلیل مضمون.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۴۵
باتوجه به گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی و غنی تر شدن محتوای موجود در این شبکه ها، استفاده از مدل های مختلف هوش رقابتی مبتنی بر محتوای تولید شده کاربران، به یکی از علاقه مندی های بسیاری از سازمان ها و ارگان ها تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر مراحل مختلف فرایند هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه اجتماعی است. پژوهش به صورت کیفی و در قالب یک پژوهش کاربردی برنامه ریزی و اجرا شده است. در این پژوهش با استفاده از مرور نظام مند پژوهش های پیشین، عوامل مختلف اثرگذار بر چرخه هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی، شناسایی شده و سپس این عوامل کدگذاری و با استفاده از تحلیل مضمون در مضامین مختلف دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش ضمن خلاصه سازی و معرفی پژوهش های برتر قبلی، نشان می دهد فرایند هوش رقابتی مبتنی بر شبکه های اجتماعی شامل چهار مرحله طرح ریزی و جهت دهی، جمع آوری داده ها، تحلیل و انتشار نتایج است. در این پژوهش، درمجموع ۲۴ عامل مؤثر مختلف شناسایی شده است که هرکدام در کمّیت و کیفیتِ بخشی از نتایج به دست آمده از مراحل یادشده مؤثرند. سازمان ها برای استفاده بهتر از مزایای هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی، باید به این عوامل توجه بیشتری داشته باشند.
۴.

بررسی تصویر ذهنی مصرف کنندگان برند حلال با بهره گیری از تکنیک تحلیل شبکه های عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند حلال تصویر ذهنی برند تکنیک شبکه عصبی مصرف کنندگان ایرانی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۸
رشد سریع بازار حلال و فرصت های ناشناخته بسیاری که به همراه دارد، توجه فعالان اقتصادی و بازاریابان جهانی را به خود جلب کرده است. شناخت تصویر ذهنی مصرف کنندگان از برند حلال، به درک رفتار آنها کمک کرده و فعالیت در بازار حلال را برای شرکت ها و مؤسسات تجاری تسهیل می کند. این پژوهش با هدف بررسی تصویر ذهنی مصرف کنندگان از برند حلال انجام گرفته است .پژوهش حاضر، دارای جهت گیری کاربردی، راهبرد پیمایشی و هدف اکتشافی - توصیفی است. با استفاده از تکنیک شبکه عصبی و نرم افزار متلب (Matlab)، به تحلیل داده های جمع آوری شده ازطریق مصاحبه با 48 نفر از متخصصان و مدیران آشنا با برند حلال و مصرف کننده آن در حوزه بازاریابی، فروش و تحقیق و توسعه پرداخته شد. نمونه ها به روش هدفمند غیرتصادفی انتخاب شدند. تعداد نمونه تا حد رسیدن به اشباع نظری به روش گلوله برفی مشخص شد. نتایج نشان داد تصویر ذهنی مصرف کنندگان ایرانی از برندهای حلال دربرگیرنده ویژگی های زیر است: مسئولیت پذیربودن تولیدکننده، منفعت و سودبخشی محصولات، کیفیت محصولات، ایجاد وفاداری در مشتری، ایجاد آرامش در مشتری و تمایز محصولات.
۵.

اثر ارزش تعامل اجتماعی، ظاهری و اعتباری برندهای گردشگری در فضای مجازی و تاثیر ان بر انتخاب مقصد گردشگران اروپایی؛ مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعامل اجتماعی ارزش ظاهری برند فضای مجازی گردشگران اروپایی برند گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
در این پژوهش، قابلیت های شبکه های اجتماعی بر قصد سفر گردشگران به واسطه متغیرهای فرایند تجربه گردشگر از شبکه اجتماعی، تعامل با گردشگران، ایجاد خرسندی برای گردشگران و ارزش سود خدمت گردشگری گردشگران اروپایی شهر تهران بررسی شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش پژوهش در زمره پژوهش های همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش، متخصصان گردشگری و مدیران فنی دفترهای خدمات مسافرتی داخل کشور شهر تهران هستند. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS انجام گرفت و از روش bootstrap برای آزمون مسیر فرضیه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد قابلیت های شبکه های اجتماعی بر فرایند تجربه گردشگر از شبکه اجتماعی و تعامل با گردشگران و ایجاد خرسندی برای گردشگران نیز بر قصد سفر آنان تأثیرگذار است؛ اما ارزش سود خدمت گردشگری و تعامل با گردشگران بر قصد سفر گردشگران اثر ندارد. درواقع انتخاب گردشگران اروپایی نیازمند برندی با تعامل حداکثری، ظاهری جذاب و اعتباری مهم نزد گردشگران است. یافته های پژوهش نشان می دهد قابلیت های شبکه های اجتماعی بر فرایند تجربه گردشگر از شبکه اجتماعی و تعامل با گردشگران تأثیرگذار است. نتایج این پژوهش گویای آن است که فرایند تجربه گردشگر از شبکه اجتماعی بر تعامل با گردشگران اثرگذار نیست، اما فرایند تجربه گردشگر از شبکه اجتماعی بر قصد سفر گردشگران تأثیرگذار است.
۶.

شناسایی و تبیین پیشران های مؤثر در برندسازی تجاری محصولات صنعتی استان لرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند پیشران های برندسازی محصولات صنعتی استان لرستان روش دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۴۴۳
هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین پیشران های مؤثر در برندسازی تجاری است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر نوع روش، تحقیق توصیفی پیمایشی است. این پژوهش ازنظر فلسفه، یک پژوهش قیاسی استقرایی و براساس رویکرد، کمّی و کیفی است. جامعه آماری پژوهش کلیه فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران، مدیران، متخصصان و صاحب نظرانِ استان در بخش های صنعت و معدن و استادان دانشگاه استان لرستان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی، از مصاحبه برای شناسایی پیشران های برندسازی تجاری محصولات استان لرستان استفاده شده است. گفتنی است پس از تدوین مصاحبه و گردآوری اطلاعات آن، روایی و پایایی مصاحبه با استفاده از شاخص روایی محتوای نسبی CVR و شاخص پایایی کاپای کوهن آزمون شد. در بخش کمّی نیز ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. بدین شکل که پیشران های شناسایی شده در مصاحبه، در قالب پرسشنامه برای استفاده در روش دلفی فازی در اختیار اعضای نمونه قرار گرفت. برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش، از روش روایی محتوا و پایایی براساس میزان ناسازگاری استفاده شده که مقدار آن برابر با 038/0 بوده است. در خصوص شیوه تجزیه و تحلیل داده ها باید گفت در بخش کیفی پژوهش، از نرم افزار Atlas.ti و در بخش کمّی از روش Delphi Fuzzy استفاده شده است. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی و اولویت یابی مهم ترین پیشران های برندسازی تجاری محصولات صنعتی استان لرستان است که درنهایت 20 عامل تعیین کننده در حوزه برندسازی محصولات صنعتی شناسایی شد.
۷.

تأثیر فعالیت های ترفیعی بر نیّات رفتاری مصرف کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت محور؛ مطالعه آزمایشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کلیشه های ذهنی سبک زندگی سلامت محور اثر بازگشتی طراحی آزمایشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۴
کلیشه های ذهنی و باورهای شناختی مصرف کنندگان از محصولات سلامت محور از عوامل مهم تأثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری و نیّات آنها نسبت به شاخص های زندگی سالم هستند. پژوهش حاضر به بررسی الگوهای شناختی مصرف کنندگان درباره داروها و مکمّل های غذایی و تأثیر فعالیت های ترفیعی شرکت ها بر نیّات رفتاری آنها نسبت به شاخص های سبک زندگی سلامت محور پرداخته است. این پژوهش در قالب یک پژوهش تجربی و در چهار مطالعه جداگانه با استفاده از روش آزمون های مستقل و عاملی طراحی شد. هر مطالعه دارای نمونه آماری مستقل بوده و درکل تعداد 400 مورد برای کل پژوهش نمونه گیری انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه سناریومحور گردآوری شد. برمبنای یافته های مطالعه اول، فعالیت های بازاریابی سبب ایجاد اثر بازگشتی در نیّات رفتاری مصرف کنندگان می شوند و میزان تمایل آنها به شاخص های زندگی سالم را کاهش می دهند. این یافته ها همچنین نشان دادند نوع محصول و میزان اثربخشی ادراک شده، همچون عوامل تعدیل کننده اثر بازگشتی عمل می کند. در ادامه، یافته های مطالعه دوم، سوم و چهارم نشان دادند که اثر بازگشتی در نیّات رفتاری می تواند ناشی از دو فرایند روانی باشد: 1) داروها میزان ادراک از ریسک، اهمیت رفتارهای سلامت محور و انگیزه به آنها را در مصرف کنندگان کاهش می دهند. 2) مصرف کنندگان به صورت پیش فرض داروها را با ضعف و ناتوانی در توان طبیعی بدن همراه می دانند؛ بنابراین داروها میزان ادراک از خودکارآمدی و توانایی طبیعی و تمایل به رفتارهای سالم را در فرد کاهش می دهند. این یافته ها برای مکمّل های غذایی مشاهده نشد.
۸.

نقش محرّک قیمت و حضور مدل در تصمیم خرید مشتریان پوشاک بانوان در خرده فروشی هایی برخط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار خرید مصرف کننده قیمت گذاری محرّک های بازاریابی مدل مانکن بازاریابی عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۲
علم عصب شناسی، یکی از روش های مهم در تحلیل و درک فرایند تصمیم مشتریان است. در این پژوهش، تصمیم خرید شامل دو بخش توجه و قصد خرید بر اساس شاخص های قیمت و حضور مدل با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و روش شبه آزمایشی و با ابزار ردیاب چشم بررسی شده است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 35 دانشجو به صورت غیرتصادفی و هدفمند از بین خریداران برند ال سی وایکیکی (LC WAIKIKI) انتخاب شدند. تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه و ردیابی حرکات چشم افراد هنگام خرید برخط پوشاک بانوان نشان می دهد سطوح مختلف قیمت و حضور مانکن یا مدل بر توجه افراد و قصد خرید آنان تأثیرگذار است. رابطه معناداری بین نقاط قیمت (سطوح مختلف قیمت) با 77درصد بر قصد و با64 درصد بر توجه، قیمت تخفیف یافته در مقایسه با کالاهای رقیب با 96درصد بر قصد و 75 درصد بر توجه،کاهش قیمت و تعرفه های ویژه با 62درصد بر قصد و با 84 درصد بر توجه و حضور مانکن یا مدل با 45 درصد بر قصد و با52 درصد بر توجه بوده است. همچنین تحلیل های ناشی از بخش پیمایش نشان داد محرّک قیمت و حضور مدل یا مانکن بر توجه افراد و قصد خرید آنان تأثیر مثبت دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش در راهبردهای قیمت گذاری و بازاریابی به ویژه نوع تبلیغات در خریدهای برخط کاربرد دارد.
۹.

تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش موبایلی خدمات الکترونیکی صنعت بیمه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابی الکترونیک بیمه الکترونیک فرایند تحلیل شبکه منطق فازی موبایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۰
امروزه ارتباط الکترونیکی با مشتریان به مسئله مهم و حیاتی در شرکت های بیمه تبدیل شده است و این شرکت ها می کوشند با به کارگیری فناوری های مناسب، رضایت مشتریان را جلب و روابط بلندمدتی را با آنها برقرار کنند. استفاده از موبایل به همراه ابزارهای کارآمدش، سبب سهولت کار برای شرکت ها شده است. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش کاربرد موبایل در خدمات الکترونیکی صنعت بیمه باتوجه به چارچوب مدل پذیرش فناوری (TAM) و نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و درنهایت، ارزیابی و رتبه بندی این عوامل است. عوامل بررسی شده در این مطالعه شامل ریسک ادراک شده، تأثیرات اجتماعی، سود (ارزش) ادراک شده، هزینه مالی، اعتماد و امنیت بوده و استراتژی ها (گزینه های) پیشنهادی نیز شامل به کارگیری استراتژی جایگزینی یک باره، جایگزینی بخشی و اجرای موازی است. جامعه آماری این پژوهش گروهی از متخصصان حوزه بازاریابی الکترونیک و نیز مدیران شرکت های بیمه ای است و نمونه پژوهش، به شکل هدفمند و قضاوتی انتخاب شده و برای  جمع آوری اطلاعات از این آزمودنی ها نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تحلیل داده های حاصل از این پرسشنامه ها نیز با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه فازی انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد تأثیرگذارترین عوامل در پذیرش موبایلی خدمات الکترونیکی صنعت بیمه، ریسک ادراک شده و سود ادراک شده و سپس به ترتیب اعتماد، امنیت، تأثیرات اجتماعی و هزینه اند. پس از تعیین درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها و ترسیم رابطه درونی آنها، رتبه نهایی استراتژی ها (گزینه ها) انجام گرفت و بدین ترتیب مهم ترین استراتژی ها، استراتژی جایگزینی بخشی و اجرای موازی است. نتایج این پژوهش در صنعت بیمه درک روشن تری از الزامات بازاریابی موبایلی خدمات الکترونیکی در این بازار را به مدیران ارائه می دهد و به آنها در تعیین مهم ترین محورهای برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی های ارائه خدمات و بازاریابی ازطریق موبایل کمک شایانی خواهد کرد
۱۰.

شناسایی و اولویت بندی ابعاد مؤثر بر تجربه مشتری در محیط های خرده فروشی؛ مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه تجربه مشتری خرده فروشی فروشگاه افق کوروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۳۴
خلق تجربه عالی برای مشتری یکی از اهداف اصلی محیط های خرده فروشی امروزی است و انجام چنین کاری امکان خلق یک مزیت رقابتی پایدار را برای فروشگاه ها فراهم می کند؛ بنابراین مدیریت تجربه مشتری در تعامل با فروشگاه نقش بسزایی در بهبود رابطه طولانی تر و با ارزش تر با آن خواهد داشت. تاکنون درباره مفهوم تجربه مشتریان پژوهش های زیادی انجام نشده است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی ابعاد مؤثر بر تجربه مشتری در محیط های خرده فروشی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از مشتریان فروشگاه های افق کوروش شهر مشهد است که در تیر 1398 از این فروشگاه خرید کرده اند. از این جامعه، نمونه ای به حجم 400 نفر از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. روایی پرسشنامه به کمک خبرگان و روایی سازه سنجیده شد و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ تأیید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و استخراج ابعاد از تحلیل عاملی اکتشافی، برای بررسی و تأیید ابعاد شناسایی شده از روش تحلیل عاملی تأییدی و اولویت بندی آن از آنتروپی شانون به ترتیب در نرم افزارهای آماری SPSS، LISREL و EXCEL استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد ابعاد مؤثر بر تجربه مشتری در محیط های خرده فروشی شامل هشت بعد است که از نظر پاسخ دهندگان بعد تجربه صرف زمان ادراک شده در رتبه اول اهمیت قرار دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲