تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین سال اول بهار 1390 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر ریسک، ارزش و آگاهی قیمت بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری در استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ادراک شده بازار خاکستری ریسک ادارک شده آگاهی قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۴ تعداد دانلود : ۶۵۹
در سال های اخیر و در حوزه بازاریابی بین الملل، بازار خاکستری توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بر همین اساس، این پژوهش به بررسی عوامل . مؤثر بر تمایل به خرید مصرف کننده از کالاهای بازار خاکستری در استان کرمان می پردازد. جامعه مورد بررسی، مصرف کنندگان استان کرمان هستند که یک نمونه 200 نفری از آنها برای این مطالعه به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده است. نتایج تحقیق گویای آن است که آگاهی قیمت، بیشترین تاثیر را بر تمایل به خرید مصرف کنندگان دارد و ریسک ادراک شده نیز اثر منفی و معناداری بر نگرش مصرف کنندگان دارد.
۲.

بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر جذب کمکهای مردمی از طریق تبلیغات با سرویس پیام کوتاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های جمعیت شناختی تبلیغات از طریق پیام کوتاه کمک های مردمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۳۰
این تحقیق به منظور بررسی تاثیرات ویژگی های جمعیت شناختی، از جمله: «سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، نوع شغل ومیزان درآمد» بر جذب و ترغیب به ارائه کمک های مردمی به واسطه تبلیغات باارسال پیام کوتاه انجام پذیرفته است و در تکمیل تحقیقات بررسی میزان تاثیرات این عوامل، بر فاکتورهای توجه و اقدام افراد پرداخته شده است. پایه تحقیقات مبتنی بر داده هایی است که با توزیع پرسشنامه در میان 560 نفر «حجم نمونه تحقیق» انجام شده است. متغیر وابسته جذب کمکهای مردمی با دو شاخص توجه و اقدام که سنجه های اندازه گیری درآن به شمار می روند، تحلیل و میزان تاثیرات عوامل جمعیت شناختی بر روی این دو شاخص نیز بررسی شده است. آنالیز داده های جمع آوری شده توسط نرم افزارSPSS صورت گرفته که نتایج استخراج شده از آن مرزهای مشخصی را در ارسال پیام کوتاه به منظور جذب کمکهای مردمی برای افراد تبیین نموده است. برای مثال، چه تعداد از جامعه نمونه به پیغامها توجه نموده، به عنوان یاری رسانندگان بالقوه خواهند بود و چه افراد و گروهایی به عنوان اقدام کنندگان بالفعل به این عمل شناسایی شده اند.
۳.

عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس های رادیویی (RFID) در مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (E-SCM )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش دلفی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی روش دلفی فازی فناوری شناسایی از طریق فرکانس های رادیویی (RFID ) مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (E-SCM )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۱ تعداد دانلود : ۸۵۴
در سال های اخیر استفاده از فناوری شناسایی از طریق فرکانس های رادیویی (RFID ) به منظور ردیابی هر قطعه منفرد در مدیریت زنجیره تامین خودروسازی بسیار حیاتی شده است. در این مطالعه، عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس های رادیویی در ایران خودرو و اوزان و رتبه بندی آنها ارزیابی شده است.عوامل چارچوب لین به عنوان پایه این تحقیق استفاده شده اند. روشهای دلفی فازی، دلفی، و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP ) برای سه مرحله تحقیق اتخاذ شدند.در مرحله اول، سه عامل چارچوب لین رد و با هفت عامل جدید جایگزین شدند. در مرحله دوم، پس از اجرای سه دور روش دلفی، بعد هر یک از هفت عامل جدید شناسایی شد، و نهایتا در مرحله سوم، اوزان و رتبه های عوامل و ابعاد موثر بر توسعه RFID در مدیریت زنجیره تامین شرکت ایران خورو محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داده اند که بعد استاندارد و مشخصات بین المللی دارای بالاترین وزن در میان دیگر ابعاد موثر است. پس از آن، ابعاد امنیت، هزینه، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، تکنولوژی، و دیگر عوامل به ترتیب دارای بالاترین وزن هستند.
۴.

بررسی تاثیر ویژگی های فردی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های فردی هوش بازاریابی مزیت رقاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۸۷۵
امروزه سازمان ها با تغییرات محیطی فراوانی مواجه اند. تغییرات آن قدر سریع رخ می دهند که اگر سازمان ها از پیش، خود را برای مواجهه با آنها آماده نکنند، بقای آنان در خطر خواهد بود. یکی از ابزارهای جدیدی که به سازمان ها کمک می کند در محیط پرتلاطم امروزی خود را به جایگاهی شایسته برسانند، استفاده از هوش بازاریابی است. از آن جایی که در کشور ما هنوز درک صحیحی از مفهوم هوش بازاریابی وجود ندارد، در بسیاری از کتب و یا محافل علمی کشور، هوش بازاریابی را مترادف با اطلاعات بازاریابی یا تحقیقات بازار، می پندارند. بنابراین، هدف این تحقیق، توسعه نظریات در رابطه با هوش بازاریابی و تعیین ویژگی های فردی موثر بر هوش بازاریابی به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. در این راستا ابتدا با مرور پیشینه تحقیق مجموعه ای از شاخص های مربوط به هر یک از عوامل فردی مؤثر برهوش بازاریابی در سازمان گردآوری شد، داده ها ازطریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شد و از تکنیک های کمی و کیفی آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ویژگی های فردی شامل شخصیت، خلاقیت، انگیزش، هوش و عامل پست سازمانی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان مؤثر هستند.
۵.

بررسی و رتبه بندی عوامل و مؤلفه های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس دیدگاه مدیران SMEs

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۴۶
موفقیت در پروژه های توسعه محصول جدید، چالشی مهم برای مدیران گذشته بوده و این چالش ها بدبختانه مدیران امروزی را نیز فرا گرفته است. در واقع پیدایی پاسخی برای این سوال که چرا هنوز نرخ شکست در پروژه های توسعه محصول بالاست، ذهن اکثر محققان این حوزه را به خود مشغول کرده است. موضوع مزبور علاوه بر پراهمیت بودن، پیچیدگی خاصی را نیز در خود دارد؛ به گونه ای که تعیین عوامل موثر بر توسعه موفقیت آمیز محصول جدید در مطالعات مختلف، نتایج متفاوتی را به خود دیده است. برای نمونه، شکست این پروژه ها در شرکت های کوچک و متوسط(SMEs) که در اقتصاد به عنوان منبع کارآفرینی محسوب می شوند، مساله ی حادتری در مقام قیاس با شرکت های بزرگ دارد، به گونه ای که برخی از این شکست ها عملا امکان حیات شرکت های مزبور را سلب می کند. این تحقیق یک پژوهش کمی به شمار می آید که در آن با بازنگری گسترده ادبیات مرتبط و همچنین با اجرای مصاحبات ساخت یافته با مدیران SMEs شرکت های هدف، پرسشنامه لازم تدوین و از آن برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که عوامل حیاتی پنج گانه بر موفقیت توسعه محصول جدید این شرکت ها تاثیر دارند که شامل عوامل تکنولوژیک، حمایتی، بازاریابی، درون سازمانی، تجاری سازی. همچنین نتایج رتبه بندی مولفه های موثر برموفقیت توسعه محصول جدید گویای آن است که تشویق به تولید ایده های مناسب و کاربردی و جذابیت محصول مورد معرفی به بازار از با اهمیت ترین مولفه ها هستند.
۶.

رتبه بندی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت پذیری تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس فازی صنعت فرش دستبافت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۷ تعداد دانلود : ۶۷۴
یکی از مهمترین مشکلات امروز صنایع کشور، عدم رقابت پذیری و یکی از عوامل بروز این مشکل، عدم رویکردی مشخص به منظور افزایش رقابت پذیری است. در این مقاله، سعی بر آن است که با آزمون مدلی یکپارچه و ارائه آن به عنوان مدل نهایی پژوهش، عوامل تاثیرگذار بر رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت، رتبه بندی شوند. بدین منظور، یکی از روش های نوین تصمیم گیری چندمعیاره- تاپسیس فازی- بکار گرفته شد. اجزای مدل مفهومی پژوهش که مشتمل بر سه معیار اصلی (منابع ورودی، موقعیت در بازار و توان خلاقیت) و 44 زیرمعیار است با روش تاپسیس فازی اولویت بندی شدند که درنهایت شاخص های «سهم بازار»، «تجارت الکترونیک»، «خلق دانش»، «اعتبار صنعت» و «مهارت و تخصص تجار» به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین زیرمعیارها و «رضایت مشتریان»، «آموزش کارکنان«، «گواهینامه های بین المللی» و «تحقیقات بنیادی» به عنوان کم تاثیرترین زیرمعیارها شناخته شدند. این نتایج، بیانگر آن ست که صنعت فرش دستبافت، همچنان در به کارگیری دانش بازاریابی مانند استفاده از فنونی چون بازاریابی اینترنتی، تجارت الکترونیک و آشناسازی تجار با این فنون، با مشکلات زیادی روبه روست؛ ضمن اینکه توجه زیاد به کیفیت، دوام و زیبایی فرش های ایرانی، مسئولان را از توجه به عواملی همچون رضایت مشتری، غافل ساخته است. در میان معیارهای اصلی نیز، دیدگاه مبتنی بر بازار به عنوان مهمترین معیار انتخاب شد. به عبارت دیگر برای این صنعت، رویکردی مبتنی بر بهبود جایگاه در بازارهای بین المللی توصیه می شود.
۷.

کارکرد صادراتی شرکت ها: شناسایی اثر مزیت های رقابتی، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تجربه صادراتی بر کارکرد صادراتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه صادراتی مدل سازی معادلات ساختاری کارکرد صادراتی مزیت رقابتی درک شده تطبیق تاکتیک های بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۷۳۸
فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر، کیفیت و کمیت رقابت بین شرکت ها را در دسترسی به بازارهای دیگر کشورها تحت تاثیر جدی قرار داده است. پرسش بنیادی که هر شرکتی که در بازار بین الملل فعالیت می کند، با آن مواجه است، این است که کارکرد صادراتی شرکت ها از چه عواملی متاثر است. این پژوهش بر پایه پاسخگویی به این پرسش انجام شده است. مرور پیشینه پژوهش نشان از آن دارد که در میان عوامل زیادی که ممکن است کارکرد صادراتی را تحت تاثیر قرار دهند، تطبیق تاکتیک های بازاریابی، تجربه صادراتی و مزیت رقابتی درک شده از همه برجسته تر است. بر پایه این یافته نظری، مدل مفهومی پژوهش شکل دهی شد و پنج فرضیه در این پژوهش آزمون گردید. این پژوهش برای مطابقت داده های تجربی با مدل مفهومی در شرکت های صادراتی استان فارس آزمون گردید. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که چهار فرضیه از فرضیه های پژوهش تایید شده و تنها رابطه مستقیم تطبیق تاکتیک های بازاریابی با کارکرد صادراتی به صورت مستقیم تایید نشده است. اثر تطبیق تاکتیک های بازاریابی بر کارکرد صادراتی به صورت غیرمستقیم بوده و از طریق متغیر واسطه مزیت رقابتی درک شده به دست آمده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲