تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین سال ششم زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 23) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری به مصرف کننده (مورد مطالعه: مجتمع تجاری پالادیوم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وفاداری به برند آگاهی از برند ترجیح برند ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۵۳
تبلیغات محیطی یکی از جدیدترین و بااهمیت ترین رویکردهای روبه رشد تبلیغ یک برند است که در گرافیک محیطی شهری امروز مطرح است. تبلیغات محیطی با توجه به اثربخشی که در مقایسه با سایر انواع تبلیغات دارند، می توانند نقش مؤثری در بهبود آگاهی و ترجیح برند در اذهان مخاطبان و مشتریان و در نهایت وفاداری به برند داشته باشند. بر این اساس در مطالعه حاضر به بررسی نقش ابعاد بصری تبلیغات محیطی بر ایجاد آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مصرف کنندگان پرداخته می شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش آزمون استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی (DV) با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد. پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری و با انتخاب اعضای نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی از بین مشتریان و مراجعین مجتمع تجاری پالادیوم در شهر تهران که در معرض تبلیغات محیطی این مجتمع قرار گرفته اند، فرضیه های پژوهش را با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و رگرسیون مورد سنجش قرار دادند. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد بصری تبلیغات محیطی شامل برند، لوگو، تایپوگرافی، رنگ و شعار تبلیغات محیطی تأثیر معنی دار مثبتی بر آگاهی از برند و ترجیح برند دارند. آگاهی از برند و ترجیح برند نیز تأثیر معنی داری بر وفاداری به برند مجتمع تجاری دارند.
۲.

شناسایی و رتبه بندی راهکارهای توسعه گردشگری پزشکی مطالعه موردی استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استان گلستان فرایند تحلیل شبکه ای گردشگری پزشکی توسعه گردش گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۴۰۲
گردش گری پزشکی، یکی از حوزه های نوین گردش گری است که امروزه بخشی مهم از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا شناخته می شود.با توجه به نیاز پژوهش های بومی در این حوزه، پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهایی درجهت رسیدن به مدلی مطلوب برای توسعه گردش گری پزشکی در استان گلستان انجام شده است.این پژوهش کیفی، کاربردی با ماهیت پیمایشی است و با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای به بررسی و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و پرسشنامه های جمعی از صاحب نظران بخش پزشکی و گردش گری در استان گلستان پرداخته است.طبق نتایج حاصله، تاثیرگذارترین معیارهای اصلی در توسعه ی گردش گری پزشکی استان گلستان به ترتیب اهمیت؟ معیارزیرساختار، معیارپزشک و معیارکیفیت شناسایی شدند.درصدر راهکارهای ارائه شده در این پژوهش، بالابردن میزان مشارکت خصوصی در توسعه ی گردش گری پزشکی استان گلستان، ایجاد بیمارستان ها و کلینیک های ویژه ی گردش گری پزشکی و مشارکت و حمایت بخش دولتی از بخش خصوصی را می توان نام برد. کلمات کلیدی: گردشگری پزشکی، توسعه گردش گری، استان گلستان، فرایند تحلیل شبکه ای.
۳.

مفهوم پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت شهری گردشگری شهری برندآفرینی شهری بازاریابی مکان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری مسایل جاری کلان شهرها
تعداد بازدید : ۱۱۴۶ تعداد دانلود : ۶۵۰
پژوهش حاضر به مفهوم پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران پرداخته است. این مدل بر اساس روش تحقیق کیفی ""نظریه داده بنیاد"" با روش نمونه گیری نظری با مصاحبه عمیق نیمه ساختار مند با 18 نفر از خبرگان حوزه های مختلف حوزه های مختلف بازاریابی، مدیریت شهری، اقتصاد و گردشگری، استخراج شده و پس از آن برای افزایش اعتبار بیرونی، پرسشنامه ای تنظیم و نظرات نخبگان در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. به صورت خلاصه یافته های این پژوهش نشان داده است که پدیده برندآفرینی شهری در کشور، متأثر از عوامل گوناگونی است که در شرایط علی، مداخله ای و زمینه ای قابل طبقه بندی بوده و نتایج مختلف اقتصادی، اجتماعی و اثرات روانی نیز به عنوان پیامد اجرای راهبردهای برندآفرینی شهری قابل طرح می باشند. در این خصوص پیشنهاد می شود مدیران شهری ضمن بررسی وضعیت فعلی برند و تصویر ذهنی موجود (درونی و بیرونی) از شهرهای خود، به تدوین استراتژی برندآفرینی شهری پرداخته و در صورت نیاز با تغییر و موقعیت یابی مجدد، به اصلاحِ تصویر بیرونی و درونی نامناسب از جغرافیای طبیعی و انسانی شهرها پرداخته و با بازتولید تصویر ذهنی، جایگاه و موقعیت بایسته را در ذهن مخاطبان هدف ایجاد نمایند. در این راستا وجود شهروندانی راضی که هویتی باثبات برای شهر ایجاد می کنند و با قدرت از برند شهر دفاع می کنند، می تواند تضمین کننده توفیق هر برنامه برندآفرینی باشد.
۴.

آزمون مدلی ساختاری از تاثیر خصومت مشتری بر تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خصومتِ مشتری تمایل به تحریم کدورت پایدار کدورت موقعیتی عربستان سعودی و امارات متحده عربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۹۵
اخیراً تمایل به تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی به طور چشم گیری در بین ایرانیان افزایش پیداکرده است که به طور آشکار علّت آن را می توان به کدورت ها، خصومت ها و حتی کینه ها نسبت داد. مفهوم خصومت مشتری که چندی است در مباحث بازاریابی بین الملل به طورجدی پیگیری می شود و هنوز هم مراحل تکاملی خود را طی می کند، می تواند در تبیین چنین گرایش هایی موثّر واقع شود. پژوهش پیش رو که ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد، سعی دارد با مدل یابی معادلات ساختاری به درکی منسجم از وضعیت پیش رو دست یابد. نتایج 394 پرسشنامه نشان داد که کدورت پایدار وکدورت موقعیتی بیشترین اثر را بر چنین برانگیختگی ای گذاشته اند. کدورت پایدار بر ارزیابی پایین تر سفرهای زیارتی و سیاحتی اثر مثبت و معناداری گذاشته است؛ کدورت موقعیتی نیز اثر قوی ای در تقویت ملی گرایی و خویشاوندی مصرفی نشان می دهد. ارزیابی پایین تر سفرهای زیارتی و ملی گرایی و خویشاوندی مصرفی نیز اثر مثبت و معناداری بر تمایل به تحریم داشته اند. تمایلات مذهبی اثر منفی بر کدورت بلندمدت، ارزیابی پایین تر سفرهای زیارتی و سیاحتی و تمایل به تحریم گذشته است. چنین عواملی 79درصد از واریانس تمایل به تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی و 70درصد از تغییرات مربوط به ارزیابی پایین تر سفرهای زیارتی و سیاحتی را تبیین می کنند.
۵.

بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تاثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن (مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت شغلی مدیریت برند داخلی لنگرهای شغلی تمایل به ماندن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۴۳۴
یکی از مهمترین موضوعات مطرح در مدیریت، مساله ماندگاری و تمایل به ماندن در محل کار سازمانی است. سازمان ها هزینه های زیادی صرف جذب، آموزش و نگهداری نیروی انسانی متخصص می کنند ولی در صورت فراهم نبودن شرایط مناسب با مشکل ترک سازمانی مواجه خواهند شد و این نیروهای ارزشمند به سختی و یا نارضایتی سازمان خود را ترک می کنند. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن از طریق متغیر میانجی رضایت شغلی می باشد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی و پیمایشی است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 210 نفر از 466 نفر از کارشناسان سازمان مورد مطالعه، پرسشنامه را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به کمک روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Amos صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که معادلات ساختاری به کار گرفته شده، مدل نظری قوی برای پیش بینی تمایل به ماندن از طریق مدیریت برند داخلی، لنگرهای شغلی و رضایت شغلی است. همچنین تاثیر معنی دار لنگرهای شغلی بر رضایت شغلی و همچنین بر تمایل به ماندن و رضایت شغلی بر تمایل به ماندن و اثر میانجی رضایت شغلی در رابطه بین لنگرهای شغلی و تمایل به ماندن مورد تایید قرار گرفت. ولی اثرات مستقیم مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی و همچنین بر تمایل به ماندن تایید نشد
۶.

طراحی مدل شخصیت برند خرده فروش مبتنی بر ارزشهای تجربی در بازاریابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت برند خرده فروش ارزشهای تجربی وفاداری برند خرده فروش بازاریابی تجربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۴۹۷
اهمیت مفهوم شخصیت برند خرده فروش غیر قابل انکار است محققین و متخصصین حوزه بازاریابی بر این باورند که خرده فروشها نظیر افراد و برند محصولات دارای شخصیهای متمایزی از دیدگاه مصرف کننده هستد.این مفهوم از جمله مؤلفه هایی است که محققان به هنگام انجام پژوهشهای مربوط به وفا داری و رضایت مشتری تأکید قابل توجهی به آن می کنند. مهمترین مساله در حوزه شخصیت برند خرده فروش پاسخ به این سوال است که چه عواملی و چگونه منجر به شکل گیری شخصیت برند خرده فروش می شوند. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا مبتنی بر رویکرد بازاریابی تجربی به این سوال پاسخ داده شود. در این پژوهش مبتنی بر مفهوم سازی ارزشهای تجربی در بازایابی به بررسی تاثیر ارزشهای تجربی چهارگانه بر ابعاد شخصیت برند خرده فروش پرداخته شده است در نهایت نیز ارتباط ابعاد شخصیت برند خرده فروش و وفاداری برند اندازه گیری شده است.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است جامعه آماری مشتریان فروشگاه هایپر استار در شهر تهران است که با روش نمونه آماری در دسترس و فرمول کلاین انتخاب گردیدند (n=343). ابزار پژوهش، پرسشنامه بود که روایی آن توسط اساتید متخصص تأیید گردید و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ (89/0) تأیید شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تنها ارزش تجربی تعالی خدمت بر هر سه بعد شخصیت برند خرده فروش موثر است و ارزشهای انفعالی اثر بیشتری بر شخصیت برند خرده فروش دارند.
۷.

تأثیر فعالیت های اکتشاف و بهره برداری بازار بر عملکرد بازار شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد بازار فعالیت های بهره برداری بازار فعالیت های اکتشاف بازار مشارکت با تأمین کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۳۸۵
در دنیای رقابتی امروز، صنایع مختلف به این نتیجه رسیده اند که به علت بقا در جهان رقابتی امروز، بهبود مستمر در عملکرد سازمانی امری ضروری است. امروزه سازمان ها به دنبال افزایش سودآوری و حداکثر کردن عملکرد بلندمدت سازمان هستند. در این میان درک اثرات اقتضایی فعالیت های بازار بر عملکرد سازمان اهمیت زیادی دارد. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر فعالیت های اکتشاف و بهره برداری بازار بر عملکرد بازار شرکت با توجه به نقش تعدیل گری مشارکت با تأمین کننده می باشد. روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث نحوه گردآوری و اجرا، توصیفی- علی و روش جمع آوری اطلاعات از نوع پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران 51 شرکت فعال از شرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان مازندران می باشد. برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهش از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیه ها از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد که فعالیت های بازاریابی( اکتشاف و بهره برداری ) بر عملکرد بازار با تعدیل گری مشارکت با تأمین کننده موثر است.
۸.

تاثیر ابعاد جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادراتی استان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک پذیری جهت گیری استراتژیک عملکرد صادراتی آینده گرایی تهاجمی بودن پیشگام بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۴۶
صادرات نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته و از این رو در دنیای پرتلاطم و مملو از رقابت کنونی وجود رهیافتی مطمئن به منظور دست یابی به اهداف کوتاه و بلند مدت در شرکت ها می تواند شرکت را در مسیر تکامل و رشد و بلوغ همراهی کرده و آن را به جایگاه مطلوب خود نزد مدیران و کارکنان آن برساند. با وجود پیشرفت های تجربی و تئوریکی در زمینه استراتژی-عملکرد؛ هنوز توافق اندکی در مورد ماهیت و شکل تعامل این دو مفهوم وجود دارد. هدف از این پژوهش بهبود عملکرد صادراتی شرکت ها با توجه نوع جهت گیری استراتژیک مدیران شرکت ها می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه مدیران شرکت های صادراتی فعال استان بوشهر تشکیل می دهند، که مجموعا تعداد33 شرکت فعال واقعی است؛ جهت سرشماری مدیران جامعه ی مورد مطالعه کل 33 شرکت مورد نیاز است. با همکاری اتاق بازرگانی استان، جمعا 30 پرسشنامه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استراتژی تهاجمی بر عملکرد صادراتی تاثیر معناداری ندارد و با توجه به آماره T فرضیه پژوهشی رد می شود. همچنین نتایج نشان دادند که استراتژی آینده گرایی، پیشگامی و ریسک پذیری بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معناداری دارند.
۹.

تأثیر انگیزه های مشارکت در تبلیغات توصیه ای الکترونیکی بر تمایل به خرید: نقش میانجی ویژگیهای پیام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمایل به خرید تبلیغات توصیه ای الکترونیکی انگیزه های مشارکت محصولات دیجیتال ویژگی های پیام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۶ تعداد دانلود : ۴۱۸
با اینکه تبلیغات توصیه ای الکترونیک به علت هزینه پایین و اثرگذاری بالا، در مبانی نظری بازاریابی موردتوجه قرار گرفته است و تاثیر آن بر برخی متغیرهای رفتاری مانند نیت خرید و تمایل به خرید تائید شده است، مدلی که تأثیر انگیزه های مشارکت در تبلیغات توصیه ای را بر تمایل به خرید کاربران بسنجد ارائه نشده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی انگیزه های افراد از مشارکت در تبلیغات توصیه ای و بررسی تأثیر این انگیزه ها بر تمایل به خرید کاربران از طریق ویژگی های پیام است. این پژوهش از نوع توصیفی و با استفاده از روش همبستگی انجام شده است. با توجه به هدف پژوهش که ارائه مدل و آزمودن تأثیر متغیرها بر یکدیگر است، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، آن دسته از مشتریان محصولات دیجیتالی هستند که از نظرات و تجربیات ارسالی دیگران در فضای مجازی استفاده می کنند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که انگیزه های اجتماعی مشارکت در تبلیغات توصیه ای الکترونیکی، بر تمایل به خرید تأثیر ندارد، ولی انگیزه های اطلاعاتی بر تمایل به خرید تأثیرگذار است. بر اساس نتایج پژوهش، مشتریان در اینترنت، به منظور بهبود تصویر یا موقعیت اجتماعی خود یا بهره گیری از منافع اجتماعی، اقدام به خرید نمی کنند. اما زمانی که با انگیزه هایی مانند تمایل به مشورت با دیگران، جمع آوری اطلاعات، کاهش زمان جستجو و کاهش ریسک خرید، در تبلیغات توصیه ای شرکت می کنند، تمایل به خرید بالایی نیز دارند.
۱۰.

طراحی و تبیین مدلی از عوامل اثرگذار بر رفتار خرید پوشاک دانشجویان جوان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جوانان رفتار خرید ارزشها قصد خرید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت کیفیت جامع تحلیل آماری
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۶۳۱
هدف از این پژوهش طراحی وتبیین مدلی از عوامل اثرگذار برقصد ورفتار خرید جوانان در فرهنگ ایران می باشد که جهت دستیابی به این هدف از دو رویکرد کیفی وکمی بهره گرفته شده است. در مرحله کیفی با بازنگری ادبیات موجود وانجام تکنیک دلفی علاوه بر ارزشهای شخصی، در مجموع دوازده متغییر درچهار بعد ارزشها، ویژگیهای روان شناختی، عوامل اجتماعی وسایر عوامل مرتبط با محصول بعنوان عوامل اثرگذار بررفتار خرید جوانان در صنعت پوشاک شناسایی گردید. در مرحله کمی یک نمونه 500 نفری از دانشجویان 18 تا 29 سال به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استخراج واز طریق تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی ومدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل ازتحقیق نشان می دهدکه ویژگهای شخصیتی وروان شناختی وعوامل اجتماعی برقصد ورفتار خرید جوانان موثر می باشد. همچنین ارزشهای درونی مصرف کنندگان جوان از طریق ویژگیهای روان شناختی وقصد خرید، رفتار خریدآنها را تحت تاثیر قرار می دهند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲