مطالب مرتبط با کلید واژه " تبلیغات موبایلی "


۱.

بررسی نگرش و عکس‌العمل افراد نسبت به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی ‌در عصر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

کلید واژه ها: نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی تبلیغات موبایلی پیامک تبلیغاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۳ تعداد دانلود : ۵۸۶
یکی از موضوعاتی که در عصر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، در حوزه بازاریابی مطرح شده است، تبلیغات از طریق تلفن همراه است که هنوز شناخت چندانی درباره آن وجود ندارد. در این مقاله سعی شده است با بررسی نگرش و عکس العمل 588 نفر از مصرف¬کنندگان نسبت به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، به این موضوع پرداخته شود. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است. با استفاده از یک پرسشنامه، نگرش افراد نمونه که به روش تصادفی طبقه¬ای انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون t و کای اسکویر پیرسون استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که دیدگاه کاربران تلفن همراه نسبت به پیامک‌های تبلیغاتی تا حدودی مثبت است. این نتیجه در مقایسه با نتایج بسیاری از تحقیقات انجام شده در سایر کشورها که خلاف این عقیده را دارند، قابل توجه است. نویسندگان این مقاله، معتقدند شاید بتوان این نتیجه را به نوظهور بودن این رسانه در ایران نسبت داد.
۲.

مقایسه تحلیلی مدل پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی

کلید واژه ها: تبلیغات موبایلی مدل پذیرش تکنولوژی تئوری عمل مستدل سرویس پیام کوتاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۱ تعداد دانلود : ۶۶۳
با ظهور تکنولوژی های پر سرعت شبکه بیسیم و افزایش نفوذ تلفن های همراه، توجه و علاقه صنعت جهانی تبلیغات در بکارگیری این رسانه به عنوان یک ابزار ارتباطات بازاریابی بیشتر شده است. علی رغم افزایش تعداد شرکت های سرمایه گذار در مبارزات بازاریابی موبایلی، هنوز تعداد تحقیقات آکادمیک درباره ی این موضوع اندک است. تبلیغات موبایلی به تبلیغاتی اطلاق می شود که از طریق دستگاه های سیار به صورت سرویس پیام کوتاه یا چند رسانه ای دریافت می-شود. هدف از این تحقیق، بررسی پذیرش تبلیغاتی است که به صورت پیام متنی از طریق تلفن همراه دریافت می شوند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی محسوب می شود و روش تحقیق نیز از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. داده های تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه در میان نمونه ی 578 نفری از دانشجویان دانشگاه یزد جمع آوری شده است. در این راستا برای بررسی نگرش و نیت کاربران جهت پذیرش تبلیغات موبایلی از مدل های پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16 و Lisrel 850 بکارگرفته شده است و مدل های تحقیق بر اساس شاخص های برازندگی مقایسه شدند. بر اساس نتایج حاصل ازآزمون برازش، هر دو مدل پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی از برازش خوبی برخوردار بودند و با مقایسه شاخص های برازندگی مدل ها می توان گفت مدل تئوری عمل مستدل نسبت به مدل پذیرش تکنولوژی برازش بهتری دارد.
۳.

محرک ها و عوامل فردی تاثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی: مطالعه ی کاربران تلفن همراه

کلید واژه ها: مدل معادلات ساختاری عوامل فردی نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی تبلیغات موبایلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۵ تعداد دانلود : ۶۲۹
امروزه تبلیغات موبایلی به عنوان یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین فعالیت های بازاریابی مطرح می باشد، زیرا بازاریابان از طریق این رسانه کوچک امکان دسترسی انفرادی و ارتباط مستقیم با کاربران در هر زمان و مکانی را دارند. در همین راستا کسب و کارها باید روی نتیجه بخش بودن پذیرش تبلیغات توسط مشتریان با توجه به گرایشات و نیازهای آنان تمرکز کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محرک های فردی تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی است. مدل مفهومی پژوهش بر مبنای مطالعات نظری بازاریابی و تبلیغات موبایلی طراحی گردید و با استفاده از پرسشنامه داده های مورد نظر از 400 نفر از کاربران تلفن همراه جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و تایید مدل از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، ارتباط میان متغیرهای مدل بررسی شد و مشخص گردید شاخص های نفوذپذیری اجتماعی، نوآوربودن، سطح فناوری تلفن همراه و نگرش کلی فرد نسبت به تبلیغات دارای تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش فرد نسبت به تبلیغات موبایلی می باشد، درحالی که دانش فرد دارای تأثیر منفی بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی می باشد.
۴.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفادة مصرف کنندگان از تبلیغات موبایلی مبتنی بر نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT)

تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۰
با توجه به اینکه فناوری های موبایل به سرعت در حال پیشرفت است، بستری از تبلیغات با نام تبلیغات موبایلی شناخته شده است. در مطالعات گذشته دیدی چندبعدی از منظر عوامل فردی، محیطی و فناورانه و مطالعه ای که به طور همزمان به مسئلة پذیرش و استفاده توجه کرده باشد، وجود ندارد. براساس این منطق، این پژوهش عوامل اثرگذار بر قصد رفتاری مصرف کنندگان را به دلیل استفاده از تبلیغات موبایلی با بسطی از مدل یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی [1](UTAUT) بررسی می کند. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی بوده و جامعة آماری آن، دانشجویان دانشگاه خوارزمی است که با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 472 نمونة قابل قبول جمع آوری شده است. داده های   جمع آوری شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) [2]و تحلیل عاملی تأییدی(CFA) [3]تجزیه و تحلیل      شده است. یافته ها نشان می دهد که نوآوری های شخصی در تکنولوژی اطلاعات، لذت درک شده، تأثیر اجتماعی، انتظار عملکرد و سازگاری به طور مثبت و معناداری بر قصد رفتاری برای استفاده از تبلیغات موبایلی اثرگذارند و خودکارآمدی، شرایط تسهیل کننده و انتظار تلاش بر قصد رفتاری اثرگذار نیستند.
۵.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی، با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی

تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
تلفن همراه، کانال جدیدی برای فعالیت های بازاریابی فراهم آورده و امکان برقراری ارتباط با مشتری در هر زمان و مکانی را فراهم ساخته است. با توجه به کاربردهای فراوان و گسترده ی تلفن همراه، شناخت عوامل موثر بر نگرش مشتریان نسبت به استفاده از این ابزار نوین تبلیغاتی ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی، از دیدگاه متخصصان و خبرگان می باشد. نتایج این پژوهش هر یک از معیارها و مولفه های تاثیرگذار در نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی را رتبه بندی می کند؛ که این رتبه بندی، به نوبه خود می تواند پاره ای از مشکلات موجود در نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی را حل کرده و به مدیران در راستای نیل به تجارت همراه، کمک کند. از آنجا که برای سنجش متغیرهای گفتاری، نظریه فازی در مقابل نظریه منطقی، رویکردی مناسب تر می باشد، این پژوهش با به کارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، عوامل و مولفه های موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی را بررسی و اولویت بندی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان مولفه های موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی، مولفه های «نگرش کلی نسبت به تبلیغات»، «سطح دانش» و «ارزشمندی»، به ترتیب دارای بیش ترین اهمیت؛ و مولفه های «زمان ارایه» و «گروه های مرجع»، دارای کم ترین اهمیت در تاثیرگذاری بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات موبایلی می باشند.