تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین سال پنجم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 19)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن

کلید واژه ها: عزت نفس لذت خرید خودابرازی حسادت برند عشق برند تعامل فعال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
در چندسال اخیر علاقه فزآینده ای میان آکادمی های بازاریابی بوجود آمده است که تئوری های ارتباطات میان فردی و آثار روانشناسی و کاربرد آنها در محیط مصرف برند را در تحقیقات خود بکار گرفته و آنها را بررسی می کنند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مشتریان برند تلفن همراه اپل در شهرستان قائمشهر می باشد. حجم نمونه با توجه به فرمول نمونه گیری معادل 384 به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL تحزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که عزت نفس بر حسادت برند، لذت خرید وخودابرازی بر عشق برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین عشق برند بر حسادت برند، قصد خرید و خرید آنی تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت حسادت برند نیز بر قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد
۲.

ارزیابی معیارهای اعتبارسنجی توزیع کنندگان استیل در بازار ایران از منظر مشتریان

کلید واژه ها: بازاریابی اعتبارسنجی توزیع کننده مشتریان خرده فروش صنعت استیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۴۰۵
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و شناسایی مهمترین معیارهای تعیین کننده در انتخاب توزیع کنندگان عمده از جانب مشتریان خرده فروش در بازار استیل ایران صورت گرفته است و شرکت توزیع کننده استیل آروین به عنوان مورد مطالعه در نظر گرفته شد. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ، از پرسشنامه ای که به طور ترکیبی از منابع مختلف موجود در ادبیات طراحی شده، استفاده شد. نمونه 107 نفری از مشتریان خرده فروش شرکت توزیع کننده استیل آروین در شهر تهران انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شده و دو بسته نرم افزاری SPSS و LISREL به کار گرفته شدند. در مجموع نه معیار به عنوان اصلی ترین معیارهای انتخاب توزیع کننده از دیدگاه مشتریان شناسایی شد. این معیارها عبارتند از: «توان مدیریتی»، «توان بازاریابی»، «شدت روابط»، «توان لجستیکی»، «توان مالی»، «تسهیلات فیزیکی»، «پوشش بازار»، «خط محصول» و «شهرت» توزیع کننده. یافته های تحقیق نشان داد تأثیر «توان مدیریتی»، «توان بازاریابی»، «شدت روابط»، «توان لجستیکی»، «توان مالی»، «تسهیلات فیزیکی»، «پوشش بازار» و «شهرت» بر انتخاب توزیع کننده معنی دار بود.
۳.

اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند اعتماد به برند شهرت از دیدگاه مشتری تو صیه کلامی توسط دیگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۳۹۸
نظام بانکی ایران یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد ایران است وطی دهه اخیر این صنعت رقابتی تر شده است. در این فضا افزایش ارزش ویژه برند یکی از اهداف بازاریابی بانکهاست. با توجه به این که شهرت بانک عامل مهمی در تقویت ارزش ویژه برند بانکها تلقی می شود، طی این پژوهش تلاش شد تا اثر مذکور در نظام بانکی ایران ارزیابی شود. این پژوهش به روش کمی با استفاده از پرسشنامه در کلان شهر تهران با نمونه ای شامل246 نفرانجام شد. نتایج نشان دادکه اثر شهرت بانک از دیدگاه مشتری بر ارزش ویژه کلی برند بانک مثبت است (t=6.16 ,β=0.56 ) و اثراعتماد به برندبانک بر «شهرت بانک از دیدگاه مشتری » (t=8.93 ,β=0.80 ) به مراتب قوی تر از اثر تو صیه کلامی دیگران بر «شهرت بانک از دیدگاه مشتری) (t=3.19 ,β=0.22 است. تفسیر این یافته آن است که در حوزه خدمات بانکی توصیه کلامی توسط دیگران نمی تواند در اقناع مشتری برای استفاده از خدمات بانک ها چندان موثر باشد. یکی از پیشنهاد های این مقاله ضرورت ایجاد یک مقیاس بومی برای سنجش شهرت بانک از دیدگاه مشتری است. از نوآوری های پژوهش حاضر ارائه چهار سازه مختلف برای WOM است که توسط ماتریس «ماهیت – محتوای »ارتباط توضیح داده شده است.
۴.

بررسی تاثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر بهبود عملکرد صنایع؛ نقش تعدیلکنندگی قابلیتهای مرتبط با بازار

کلید واژه ها: ارتباطات مبتنی بر همکاری عملکرد روابط قابلیت بازاریابی قابلیت پیوند- بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۲۸۰
تحقیقات بازاریابی نشان می دهد، «ارتباطات مبتنی بر همکاری» به شرکت ها به ویژه در بازارهای صنعتی به حفظ مزیت رقابتی، کمک می کند. این پژوهش، دیدگاه «رابطه ای» و دیدگاه «مبتنی بر منابع» را ادغام کرده، و چگونگی تأثیر روابط مبتنی بر همکاری بر معیارهای عملکرد روابط مختلف، را با نقش میانجی قابلیت های مرتبط با بازار بررسی می کند. مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS روی داده های حاصل از 93 پرسشنامه گردآوری شده از مدیران واحدهای صنعتی استان زنجان نشان می دهد، تأثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر معیارهای عملکرد رابطه ای (متمرکز بر مشتری، همکاری مشتری و مالی) غیرمستقیم و شرطی است. قابلیت پیوند با بازار و قابلیت بازاریابی، معیارهای عملکرد رابطه ای (متمرکز بر مشتری، همکاری مشتری و مالی) را تسهیل می کند. طوری که قابلیت پیوند با بازار باعث افزایش عملکرد متمرکز بر مشتری و قابلیت بازاریابی باعث افزایش عملکرد همکاری مشتری و عملکرد مالی می شود. درحالی که تأثیر قابلیت پیوند با بازار بر عملکرد همکاری مشتری و عملکرد مالی و تأثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد متمرکز بر مشتری معنادار نیست و مورد تائید قرار نگرفت. نتایج حاصل از این مطالعه، بینش های جدیدی درزمینه ی نقش ارتباطات مبتنی بر همکاری و هم چنین مفاهیم مهم نظری و مدیریتی فراهم می کند.
۵.

ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

کلید واژه ها: روش دلفی سیاست امنیت اطلاعات روش دیمتل اطلاعات بازاریابی برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی مدیریت استراتژیک
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۴۲
همسویی سیاست های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک به منظور حداکثر بهره برداری از دارایی های اطلاعاتی، توجه متخصصان این حوزه را به خود اختصاص داده است. از اینرو هدف پژوهش حاضر، دستیابی به مدلی است که ابعاد و مؤلفه های همسویی سیاست های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک را تبیین کند. در این راستا ابتدا ابعاد و مؤلفه های همسویی با استفاده از روش های اسنادی، کتابخانه ای و مرور ادبیات موضوع شناسایی شد و سپس مدلی مفهومی بر اساس روش دلفی به دست آمد. این مدل شامل ابعاد مدیریت و راهبری، مشارکت، اطلاعات، معماری فناوری اطلاعات، و ارتباطات، هر کدام به ترتیب با 13، 6، 10، 4، و 6 مؤلفه است. در ادامه با بررسی روابط علت و معلولی میان ابعاد مدل با استفاده از روش دیمتل، مشخص شد که مدیریت و راهبری، معماری فناوری اطلاعات و مشارکت، ابعاد اثر گذار یا علت ها و ارتباطات و اطلاعات، ابعاد اثر پذیر یا معلول ها هستند. در پایان با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، مدل آزمون شد و راهکارهایی برای ارتقاء میزان همسویی سیاست های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک ارائه گردید.
۶.

اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی

کلید واژه ها: تبلیغات مشتریان تصمیم به خرید مارک ورزشی الکتروآنسفالوگرافیک بازاریابی عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۳۴۶
هدف پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی آدیداس بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک (فعالیت امواج مغزی) و تصمیم به خرید ورزشکاران (علاقه مند و غیرعلاقه مند) در مقایسه با غیرورزشکاران (علاقه مند و غیرعلاقه مند) است. در این پژوهش، ""تبلیغات برند ورزشی آدیداس"" به عنوان متغیر مستقل، ""فعالیت امواج مغزی"" و ""تصمیم به خرید"" به عنوان متغیر وابسته مطرح هستند. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت نیمه تجربی و از نوع کور یک طرفه است. اجرای این تحقیق، از شش مرحله ی اصلی تشکیل شده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار علاقه مند و غیرعلاقه مند به مارک ورزشی آدیداس در دانشگاه تبریز بود، که حدود 40 نفر از دانشجویان با مشخصات فوق (و بر حسب ویژگی هایی که داشتند: همگی راست دست، در رده ی سنی 35-20 سال، بدون هیچ گونه سابقه ی بیماری و جراحی در نواحی سر و جمجمه و ورزشکاران فعال در حداقل دسته ی دو) انتخاب شدند. اطلاعات حاصل جهت تحلیل کمی با استفاده از نرم افزار BioGraph Infiniti و 16spss به داده های کمی تبدیل شدند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری استفاده شد؛ جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون t زوجی، تحلیل واریانس با اندازه های مکرر (هم بسته) و از رویکرد لامبدای ویلکز استفاده شد. نتایج، تفاوت تأثیر تبلیغات بر تصمیم به خرید گروه های علاقه مند و غیرعلاقه مند را به طور واضح نشان داد. این که، تبلیغات بر تصمیم به خرید افراد علاقه مند (ورزشکار و غیرورزشکار) تأثیر داشته است؛ یافته ها هم چنین تفاوت فعالیت فرکانس های مغزی (در مجموع) در قبل، حین و بعد از مشاهده ی تبلیغات در افراد علاقه مند و غیرعلاقه مند را به-طور واضح نشان داد؛ این نتایج تأییدکننده ی مبانی نظری مربوطه و هم خوان با یافته های سایر پژوهش ها است. به نظر می رسد، بازاریابان برای دست یابی به اهداف خود، یعنی افزایش درآمد و میزان فروش کالاها و خدمات خود از طریق تبلیغات مارک مورد نظر، باید اندیشه ها و پیام های خودآگاه و ناخودآگاه مصرف کننده را تؤاماً درک و تبلیغات خود را با پیام های خاص و مورد نظر مخاطبان شان مناسب سازی کنند.
۷.

بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری

کلید واژه ها: وفاداری برند برندسازی خدمات شواهد برند آوازه برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۲ تعداد دانلود : ۵۱۰
امروزه، اهمیت توجه به خدمات ارائه شده در سازمان های خدماتی به اندازه ای افزایش یافته که توجه بسیاری از اندیشمندان مراکز تحقیقاتی و مدیران سازمان ها را به خود معطوف داشته است. از طرفی، وفاداری نیز از جمله مواردی است که بازاریابی امروز به آن توجه زیادی می کند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند با آزمون تعمیم پذیری مدل اصلاح شده برند خدماتی در صنعت بانکداری می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانک تجارت در شهر تهران بوده و حجم نمونه 385 نفر می باشد که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزیی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که شواهد برند و آوازه برند از طریق رضایت برند و نگرش بر وفاداری برند در صنعت بانکداری تاثیر دارد. این درحالی است که آوازه برند بر رضایت برند تاثیر ندارد.
۸.

بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های ساخت و تأمین قطعات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در استان خوزستان)

کلید واژه ها: بازارگرایی نوآوری سازمانی عملکرد تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۲۷۶
آشفتگی روند تجاری، سبب شده که، شرکت ها از گرایش های مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نوآوری سازمانی در شرکت های ساخت و تأمین قطعات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در استان خوزستان می باشد. روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث نحوه گردآوری و اجرا، توصیفی-علی و از نظر نوع داده های گردآوری شده از نوع کمی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد شرکت های سازنده و بازرگانی، دراستان خوزستان به تعداد 300 شرکت می باشد. حجم نمونه طبق جدول مورگان، 169 شرکت است، که به صورت تصادفی طبقه ای و عناصر درون هر طبقه بطور تصادفی ساده انتخاب شده اند. همچنین، تجزیه و تحلیل توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیات پژوهش از نرمافزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج حاکی از این است، که بازارگرایی و نوآوری سازمانی بر عملکرد تجاری شرکت ها بصورت جدا و همچنین از طریق متغیر میانجی نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری دارند.
۹.

بخش بندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در شهر شیراز)

کلید واژه ها: بازاریابی سبز بخش بندی بازار مصرف کنندگان سبز ابعاد سبک زندگی روش ای آی او

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۰۹
بازاریابی سبز مقوله ای است که اهمیت انجام آن در جهان امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. چرا که از یک سو تخریب طبیعت بقای زندگی بشر و حتی کسب و کارها را به خطر انداخته است و از سوی دیگر با افزایش توجه مردم به محیط زیست بازار خوبی برای فعالیت در زمینه محصولات سبز ایجاد شده است که نیاز به برنامه ریزی و استراتژی-گذاری دارد. در این تحقیق، تلاش شده است تا مصرف کنندگان محصولات سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی و روش إی آی او بخش بندی شوند. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است که پس از تایید روایی و پایایی بین مصرف کنندگان کالای ارگانیک در شهر شیراز توزیع شد. سرانجام با استفاده از نرم افزار SPSS 18.0 تحلیل بر روی 303 پرسشنامه سالم انجام گرفت. برای تعیین خوشه ها، ابتدا تحلیل عاملی با روش مولفه های اصلی انجام شد تا متغیرها در چند عامل خلاصه شوند. سپس تحلیل خوشه ای دو مرحله ای (ابتدا سلسله مراتبی و بعد غیرسلسله مراتبی) روی عوامل به دست آمده انجام شد. در نتیجه تعداد 5 خوشه مشخص شد که ویژگی افراد هر خوشه با توجه به خصوصیات جمعیت شناختی و سبک زندگی بیان شد. نتایج این تحقیق نشان می دهند که خریداران کالاهای ارگانیک در شیراز بیشتر مرد، متأهل، در سنین جوانی و میانسالی، با درآمدی متوسط، تحصیلات دانشگاهی می باشند. این افراد بیشتر در خانواده های 3 و 4 و 5 نفره عضو هستند و موثرترین شیوه تبلیغات استفاده از رسانه های صوتی و تصویری می باشد. خوشه 1 بیشتر افراد پیشرفت طلب،خوشه 2 افرادی آرامش طلب، خوشه 3 افرادی علاقه مند به خرید و مدگرا، خوشه 4 علاقه مند به کارهای فنی و هنری و مراقب سلامتی و خوشه 5 افرادی پرمشغله و مصرف گرا با درآمدی مناسب و رفتار سبز هستند.در پایان پیشنهاداتی با توجه به نتایج تحقیق ارائه گردید.
۱۰.

مدل سازی وفاداری مشتری با استفاده از متدلوژی پویائی شناسی سیستم (مطالعه موردی : شرکت خدمات اینترنت پر سرعت)

کلید واژه ها: شبیه سازی وفاداری مشتریان پویایی شناسی سیستم خدمات اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۳۲۰
با توجه به پیچیدگی موضوع وفاداری مشتری، در این مقاله سعی شده با استفاده از پویائی شناسی سیستم، ابتدا مدلی مفهومی برای تبیین وفاداری مشتریان خدمات اینترنت پرسرعت ارئه شود، سپس با شبیه سازی مدل، سناریوهای بهبود وفاداری مشتری ارزیابی می گردد. برای این منظور طبق مراحلِ متدولوژی مدل سازیِ استرمن ابتدا وضعیت وفاداری مشتری برای جامعه آماری مشتریان شرکت مورد مطالعه، بررسی شد و الگوهای مرجع(رفتار تاریخی مساله) مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس بر اساس ادبیات نظری، فرضیه پویای مربوط به وفاداری مشتریان با بکار گیری نمودارهای علی حلقوی و نمودار جریان-انباشت ارائه گردید. در مرحله شبیه سازی شرایط اولیه یِ متغیرها، همچنین روابط ریاضی بین متغیرها برآورد شد. پس از آزمون مدل، در مرحله نهایی سناریوهایِ تبلیغات، بهبود کیفیت ارائه خدمات و ادامه وضع موجود برای بهبود وفاداری مشتریان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از موثر بودن تاثیر کیفیت ارائه خدمات نسبت به سایر سناریوها در استفاده مجدد مشتریان از خدمات شرکت مذکور بود.
۱۱.

طراحی الگوی توسعه بندر خشک در ایران با استفاده از تکنیک های دلفی، تحلیل شکاف و دیمتل فازی

کلید واژه ها: دلفی دیماتل بندر خشک حمل و نقل با چند وسیله نقلیه مناطق پشت ساحلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت گمرکی
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۳۸۱
بندر خشک یک راه حل بالقوه برای دسترسی بهتر به قابلیت های بنادر دریایی داخلی محسوب می شود. مطمئناً برای پیاده سازی موفق بندر خشک وابسته به شناسایی و تعریف موانع و قابلیت های توسعه ترمینال های واسطه ای پیشرفته می باشد. در راستای پیدا کردن روش راه اندازی بندر خشک در ایران، بازنگری ادبیات و مقایسه مطالعات انجام شد. از روش دلفی بر اساس مصاحبه الزامات راه اندازی بندر خشک شناسایی شد. در نتیجه این بررسی 8 متغیر با اهمیت (مسیر جاده ای؛ شبکه ریلی؛ بنادر دریایی؛ ساختار و زیرساخت؛ فرایند و اجرا؛ مالی؛ حفاظت از محیط زیست؛ محیط فیزیکی) شناسایی شد و کمبود (شکاف موجود) در همه عوامل تایید گردید. سپس از روش دیماتل روابط علی بین آنها کشف شد. روابط علی در قالب یک مدل مفهومی مطرح گردید. بنابراین این تحقیق با هدف دستیابی درک بهتری از مسیر اجرای پروژه های بندر خشک در ایران الگویی از روابط بین مهمترین متغیرهای اثرگذاری در اجرای پروژه های بندر خشک را پیشنهاد می نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴