تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین سال ششم 1395 «ویژه نامه کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی» 12 بهمن 1393، مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر استراتژی ترفیع بر رابطه بین ابزارهای ارتباطی و ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در صنعت مواد غذایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت مواد غذایی ابزارهای ارتباطی ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری استراتژی ترفیع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت استراتژیک تدوین استراتژی
تعداد بازدید : 106 تعداد دانلود : 383
تدوین استراتژی در سطوح مختلف به خصوص استراتژی ترفیع نقش مهمی در دستیابی به اهداف یک شرکت از جمله ارتقای ارزش ویژه برند آن بازی می کند. هدف از این مقاله بررسی تاثیر استراتژی های ترفیع بر رابطه بین ابزارهای ارتباطی و ارزش و یژه برند از دیدگاه مشتری و ابعاد مختلف آن همچون آگاهی برند، کیفیت ادراک شده، تداعی برند و وفاداری برند در صنعت مواد غذایی است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی شرکتهای مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مصرف کنندگان برندهای اصلی این شرکتها است. از روش مدلسازی معادلات ساختاری و همبستگی برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه استفاده شد که نتایج آن حاکی از آن است که اتخاذ استراتژی ترفیع به عنوان یک متغیر تعدیل کننده، بر شدت رابطه بین ابزارهای ارتباطی و ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری، تاثیر مثبت و معناداری دارد. از اینرو به شرکتهای صنعت مواد غذایی پیشنهاد می شود به منظور ارتقای ارزش ویژه برند محصولاتشان، در انتخاب و بکارگیری ابزارهای ارتباطی با در نظر گرفتن استراتژی ترفیع (کششی – رانشی) اقدام نمایند.
۲.

انتخاب الگوی بهینه بنچ مارکینگ با در نظر گرفتن عملکرد پروژه های تحقیقات بازاریابی (مطالعه موردی: گروه بین المللی آگاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحقیقات بازاریابی عملکرد پروژه بنچ مارکینگ گروه آگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 282
شرکت های تحقیقات بازاریابی، عمدتاً به عنوان شرکت های پروژه محور طبقه بندی می شوند و با توجه به تنوع فعالیت ها، فرایندها و پروژه هایی که در این شرکت ها به انجام می رسد، الگو برداری یا بنچ مارکینگ به عنوان یک راهکار موثرمطرح می گردد. با این حال، بنچ مارکینگ، شکل ها و حالت های مختلفی دارد و در یک طبقه بندی رایج، بسته به مرجع و محتوای الگوبرداری، به 9 شکل مختلف تفکیک می شود. این تحقیق با هدف بررسی شکلهای مختلف بنچ مارکینگ و تاثیر آنها بر عملکرد پروژه در گروه بین المللی آگاه انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بوده و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است که بر مبنای طیف هفت مرتبه ای لیکرت، تدوین شده و در میان مدیران پروژه و سوپروایزرهای این شرکت، توزیع و جمع آوری شده است. در مجموع، اطلاعات مربوط به 38 پرسشنامه که به طور صحیح پر شده بودند، وارد نرم افزار گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش رگرسیون و محاسبه ضرایب بتا و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که الگوهای بنچ مارکینگِ «فرایندی-رقابتی»، «عملکردی-رقابتی»، « فرایندی-داخلی» و «استراتژی-عمومی» بهترین گزینه های پیشنهادی برای شرکت های تحقیقات بازار است و بیشترین ارتباط را با بهبود عملکرد پروژه های تحقیقات بازار داشته است.
۳.

ارزیابی اثرات ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند؛ با نقش تصویر ذهنی شرکت و عملکرد برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات یکپارچه بازاریابی ارزش ویژه برند تصویر ذهنی شرکت و عملکرد برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 788 تعداد دانلود : 822
مطالعه حاضر، در حوزه فعالیت های ارتباطیِ مرتبط با برند سازی در سازمان ها و با محوریت تصمیمات بازاریابی در رابطه با ارتقای عملکرد برند طرح و اجرا شده است. هدف اصلی پژوهش، ارزیابی اثرات ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند؛ با نقش تصویر ذهنی شرکت و عملکرد برند است. به این منظور، صنایع غذایی استان کردستان به عنوان جامعه آماری و 384 نفر از مصرف کنندگان محصولات نوشیدنی شرکت ایستک به عنوان نمونه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته است. به لحاظ روش شناسی، پژوهش حاضر از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی بر روش های توصیفی است. داده های موردنیاز، از طریق پرسشنامه های ارتباطات یکپارچه بازاریابی دانکن (2005)، ارزش ویژه برند آکر (1991)، تصویر ذهنی شرکت کیم و هیون (2010) و عملکرد برند اوکاس و ان جی اُ (2006)، جمع آوری گردید. اعتبار این آزمون ها به صورت صوری و با نظر اساتید بررسی مجدد شده و در نهایت شامل 33 سوال تنظیم و توزیع گردید. پایایی کلی آزمون نیز با توجه به آلفای کرونباخ، برابر با 895/0 محاسبه و تأیید گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری، در نرم افزارهای آماری علوم اجتماعی و روابط ساختاری خطی، نشان داد که متغیرهای مطرح شده، پیش بین های مناسبی از ارزش ویژه برند هستند. لذا می توان اذعان نمود که ارتباطات یکپارچه بازاریابی، تصویر ذهنی شرکت و عملکرد برند، به طور قابل توجهی ارزش ویژه برند را تبیین می نمایند. سایر نتایج، حاکی از برازش و درجه تقریب مناسب مدل پیشنهادی در جامعه مورد مطالعه است.
۴.

بررسی تأثیر فروش گرایی و تخصص نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش با توجه به نقش واسط اعتماد مشتری (مطالعه موردی: نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی در سطح شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد نیروی فروش اعتماد مشتری فروش گرایی تخصص نیروی فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 941
بدیهی است که تمامی تلاش ها و فعالیت های بشر برای رسیدن به سرانجام و غایتی معلوم و معین صورت می گیرد و در عرصه بازرگانی و تجارت سرانجام فعالیت یک شخص، یک تیم و یا یک شرکت و سازمان، به موفقیت آنان در فروش وابسته است و این موفقیت در گروی فعالیت و قدرت فروش و عملکرد فروشندگان است. با توجه به ارتباط وسیع مصرف کننده و فروشنده در صنعت خودرو و تأثیر گذاری بالای رفتار فروشنده بر تصمیم خریدار، مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر فروش گرایی و تخصص نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش با توجه به نقش واسط اعتماد مشتری است. پژوهش حاضر دارای ماهیتی کاربردی بوده و در آن پنج فرضیه مطروحه از سوی نگارنده با روش روش پیمایشی- توصیفی اثبات شده است. داده های این پژوهش با نظرسنجی از میان 70 نفر از نیروهای فروش در نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی در سطح شهر مشهد و از طریق پرسشنامه، جمع آوری گردیده است. روایی سازه از طریق تحلیل عاملیِ تأییدی مورد بررسی قرار گرفته است و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از 7/0 برای همه متغیرها پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار «SmartPLS» صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان می دهد که فی ما بین فروش گرایی و تخصص نیروی فروش با عملکرد نیروی فروش و همچنین بین فروش گرایی و تخصص نیروی فروش با اعتماد مشتری به نیروی فروش رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین اعتماد مشتری به نیروی فروش و عملکرد نیروی فروش نیز این رابطه مشاهده می شود.
۵.

بررسی تاثیر عناصر آمیزه بازاریابی بر رفتار مصرف کننده از طریق نقش ارزش ویژه برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده ادراک و پاسخ مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 69
هدف از انجام این پژوهش تبیین و سنجش نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند و رابطه آن با پاسخ های مشتری است. در دهه های اخیر بررسی و تحقیق در خصوص نام و نشان تجاری جایگاه ویژه ای را در حوزه های مختلف اعم از دانشگاهی و بازار کسب و کار به خود اختصاص داده است. بسیاری از محققان و مدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین دارایی یک شرکت برای بهبود بازاریابی، دانش برندسازی است که با سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی صورت می پذیرد و تصویر نام و نشان تجاری را در ذهن مصرف کننده ایجاد می کند. در این زمینه مدل های متفاوتی ارایه شده است که گاها نتایج آنها با یکدیگر متفاوت بوده است. با توجه به این موضوع نیاز به بررسی عوامل تاثیر گذار بر ارزش برند و تاثیر آن بر پاسخ های مشتری با یک نگاه جامع که هر دو بعد را در بر دارد بیشتراحساس می شود. در این پژوهش یک مدل بهینه ارایه می شود که رابطه ارزش ویژه برند با عناصر منتخب آمیزه بازاریابی و رفتار و پاسخ مشتری مورد سنجش قرار می گیرد. . این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و اطلاعات میدانی با ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران در جامعه نامحدود 384 مورد ارزیابی شد و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای آماری spss, lisrel به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد حاکی از وجود رابطه مثبت میان متغیرهای پژوهش و برازش مدل مفهو می پژوهش بوده است.
۶.

عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده در مواجهه با تبلیغات پست الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واکنش مصرف کننده ارزش تبلیغات ایمیلی مزاحمت درک شده نگرش فرد به تبلیغات تمایل به ارسال ایمیل تبلیغات ایمیلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT تکنولوژی و توسعه
تعداد بازدید : 835 تعداد دانلود : 69
هدف از این پژوهش توسعه یک مدل تئوریک برای اثربخشی تبلیغات ایمیلی و نیز تشخیص تفاوت میان ایمیل هایی دارای مجوز ارسال و ایمیل های هرزنامه است. این پژوهش از طریق بررسی طیف گوناگونی از ایمیل ها به آزمون ارتباط تئوریکال بین ارزش های تبلیغات ایمیلی (کیفیت اطلاعات، سرگرمی، جایزه پولی) و مزاحمت درک شده و نگرش فرد در برابر این تبلیغات می پردازد. از طرفی در قسمت دوم مدل مفهومی پژوهش مطابق با توجه به تحقیقات آیزن این رابطه نسبت به تمایل فرد برای ارسال ایمیل و پاسخ مصرف کننده دنبال می شود. این مطالعه بر روی 286 نفر از اعضای نمونه پژوهش با دو سناریوی ارسال ایمیل با مجوز و ارسال ایمیل بدون مجوز صورت گرفته است. درروش تجزیه وتحلیل داده های از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل بهره گرفته شده و یافته های پژوهش نشان می دهد که ارزش های تبلیغات یعنی کیفیت اطلاعات و جایزه پولی بر مزاحمت درک شده و مزاحمت درک شده بر نگرش فرد در برابر این تبلیغات تأثیر معناداری دارد. همچنین نگرش نیز بر تمایل برای ارسال ایمیل تأثیر مستقیم و معناداری دارد. درنهایت این پژوهش با ارایه دیدگاه های نظری نو اهمیت ارزش تبلیغات ایمیلی را بیش ازپیش نمایان می سازد.
۷.

بررسی تأثیر کیفیت ادراک شده سبز و ریسک ادراک شده سبز بر اعتماد سبز با توجه به نقش رضایت سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی سبز کیفیت ادراک شده سبز رضایت سبز اعتماد سبز ریسک ادراک شده سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 912 تعداد دانلود : 330
امروزه آنچه حایز اهمیت است برقراری ارتباطاتی با کیفیت با مشتریان به منظور ارتقای کیفیت ذهنی ادراک شده آنان از محصولات و خدمات و کاهش میزان ریسک ادراک شده است که این امر به نوبه خود سبب ایجاد حس اعتماد و وفاداری در مشتریان خواهد شد. بنابر این ایجاد بعد جدیدی از اعتماد به نام اعتماد سبز و شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند چالش جدیدی پیشروی شرکت ها باشد. لذا در مقاله حاضر تأثیر کیفیت ادراک شده سبز و ریسک ادراک شده سبز بر اعتماد سبز مشتریان با توجه به نقش واسطه رضایت سبز مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. این تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارAmos به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که کیفیت و ریسک ادراک شده سبز بر رضایت و اعتماد سبز تاثیر معناداری دارند.
۸.

برندسازی ورزشکاران: شناسایی و بررسی تصویر برند ورزشکاران از دیدگاه طرفداران (مورد مطالعه: برند علی دایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک زندگی عملکرد ورزشی تصویر برند ورزشکاران مدیریت برند ورزشکاران جذابیت ظاهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 549 تعداد دانلود : 482
در این مقاله، مبانی مدیریت برند ورزشکاران بررسی و ساختار تصویر برند ورزشکاران به طور مفهومی و تجربی ارایه می گردد. مدل مفهومی تصویر برند ورزشکاران (MABI) در سه دسته کلیدی دسته بندی شده است: عملکرد ورزشی، جذابیت ظاهری و سبک زندگی. این ابعاد شامل خصوصیات شخصیتی، ظاهر جذاب خارج از زمین بازی و گرایش های دیگر است. این مقاله با بررسی مقالات موجود در زمینه برندسازی و مدیریت برند ورزشکاران و هنرپیشگان، مدل جدیدی ارایه کرده است که می تواند راه گشای مباحث مرتبط با برند ورزشکاران باشد. این مدل توسط آرایی و همکاران (2014) معرفی شده است و با توجه به اینکه علی دایی یک شخصیت ورزشی بسیار مطرح داخلی و خارجی است، سوالات پرسشنامه در مورد ایشان مطرح گردیده است. در این پژوهش از نرم افزار SPSS برای تحلیل پایایی پرسشنامه و از LISREL برای برسی مدل و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان از تأثیر مثبت هر سه شاخص عملکرد ورزشی، جذابیت ظاهری و سبک زندگی بر روی تصویر برند ورزشکار (علی دایی) دارد.
۹.

بررسی اثرات برندگذاری داخلی بر رفتار شهروندی برند با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد - سازمان (مطالعه خریداران عمده دارو در شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تناسب فرد - سازمان صنعت داروسازی رفتار شهروندی برند برندگذاری داخلی حداقل مربعات جزیی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی روابط فرد و سازمان
تعداد بازدید : 400 تعداد دانلود : 18
پژوهش حاضر در راستای مفهوم نوین برندگذاری داخلی مطرح شده و به بررسی اثرات برندگذاری داخلی بر رفتار شهروندی برند با نقش میانجی گری تناسب فرد- سازمان می پردازد. به این منظور الگوی ساختاری مشخصی را از دیدگاه خریداران عمده دارو در داروخانه های شبانه روزی و روزانه در شهر تبریز به آزمون خواهد گذاشت. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی بر روش های مدل سازی معادلات ساختاری در حالت زمینه یابی است. داده های موردنیاز، از طریق پرسشنامه محقق ساخته از نمونه ای 152 نفری از کارکنان داروخانه های شهر تبریز (که با مشتریان تماس مستقیم دارند) به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شد. با نظر اساتید بازاریابی و متخصصان و کارشناسان صنعت دارو و میانگین واریانس توسعه یافته، روایی سوال ها در حد مطلوبی ارزیابی شد. ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز، پایایی مناسبی را برای پرسشنامه نشان داد. آزمون مدل مفهومی با روش حداقل مربعات جزیی و آزمون همبستگی متغیرها و با به بکارگیری نرم افزار SMART-PLS انجام شد. نتایج آزمون نشان می دهدکه برندسازی داخلی بر رفتار شهروندی برند (ضریب مسیر، 0.228 و سطح معنی داری 2.856) و تناسب فرد-سازمان (ضریب مسیر، 0.829 و سطح معنی داری 57.009) و تناسب فرد-سازمان بر رفتار شهروندی برند (ضریب مسیر، 0.549 و سطح معنی داری 7.166) اثرات مثبت و معنی داری دارد. آزمون همبستگی نیز این این روابط را تایید می کند.
۱۰.

بررسی تاثیر خودتفسیری بر رفتار شکایت آمیز مصرف کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نارسایی خدمات خودتفسیری رفتار شکایت آمیز مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 323
نظر به اهمیت رسیدگی به رفتار شکایت آمیز مصرف کنندگان، پژوهش حاضر نیز به بررسی عوامل ایجاد نارضایتی در مصرف کنندگان و نحوه پاسخگویی از سوی آنان به این نارضایتی با توجه به نوع خودتفسیری (مستقل، وابسته)می پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان رستوران ها در شهرستان چالوس هستند. دلیل انتخاب این شهر نیز توریستی بودن و حضور اقشار گوناگون مردم برای بازدید و تفریح در این شهر بوده که به تنوع جمعیت شناختی افراد مورد بررسی در این تحقیق کمک بسیار کرده است. سوالات پرسشنامه در دو بخش به ترتیب سوالات مربوط به رفتار شکایت آمیز و نوع خودتفسیری تنظیم شده است. پایایی پرسش نامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن براساس روایی محتوا براساس نظر اساتید خبره مورد تایید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در مجموع برای 35 سوال 754/. به دست آمده است. برای بررسی فرضیات تحقیق نیز از روش معادلات ساختاری و نرم افزار آموس استفاده شده است.
۱۱.

رویکردی سیستماتیک به چالش کیفیت داده در راهبرد مشتری محور در صنعت بانک داری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتریان کیفیت داده متدولوژی سیستم نرم (SSM) مشتری محور صنعت بانک داری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT تکنولوژی و توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی روابط فرد و سازمان
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 422
دانشی که در هستی به عنوان سرمایه بشری شناخته شده و در قالب فناوری جای گرفته، کانون توسعه اقتصادی بوده است. سرمایه گذاری در دانش، مانند تحقیق و توسعه، آموزش و پژوهش و رویکرد های کاری نوآورانه کلیدهای اصلی رشد اقتصادی در نظر گرفته می شوند. امروز با افزایش رقابت در صنایع مختلف از جمله بانک داری، دانش مشتری به یکی از محورهای اصلی کسب وکار بدل شده است. تولید دانش تنها مبتنی بر پردازش داده هایی است که دقت و صحت آنها بر درستی دانش تولید شده تأثیر می گذارد. در بانک های ایرانی داده های مشتریان از ضعف کیفیت رنج می برند. این پژوهش با رویکردی سیستماتیک و با استفاده از متدولوژی سیستم نرم (SSM) به بررسی این معضل پرداخته است. بر طبق گام های متدولوژی به بیان مشکل و استخراج تصویر غنی پرداخته شده است. در ترسیم تصویر غنی با مدیران و کارکنان بانک و نیز دانشگاهیانی که به تحقیق در این حوزه پرداخته اند مصاحبه شده است. این پژوهش استفاده از شش سیگما را برای بهبود کیفیت داده توصیه کرده و بر طبق این روشِ بهبود مستمر به ارائه مدلی برای بهبود مستمر کیفیت داده مشتریان پرداخته است.
۱۲.

بررسی تاثیر نقش داستان برند بر درک تصویر برند با استفاده از روش تحلیل گفتگو (مورد مطالعه محصولات اپل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر برند تحلیل گفتگو نرم افزار Nvivo داستان برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 307 تعداد دانلود : 689
بسیاری از برندهای موفق از طریق داستان برند به برقراری ارتباط با مشتریان می پردازند. داستان برند نقش مهمی در کمک به مصرف کنندگان در درک برند می نمایند. در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین ساختار داستان برند شامل صحت، راوی، طرح و برداشت مصرف کنندگان از تصویر برند پرداخته می شود. از روش کیفی تحلیل گفتگو برای سنجش تاثیر اجزای ساختار داستان برند بر تصویر برند درک شده، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان از این دارد که مشتریان تمایل بیشتری به درک مثبت تصویر برند به یک داستان برند با اصالت بالا و طرح شفاف توسط راوی، در مقایسه با یک داستان برند دارای اصالت پایین تر و طرح نامشخص دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲