پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال هجدهم زمستان 1389 شماره 56

مقالات

۱.

آزمون رابطه رشد صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی در ایران

۲.

بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس به روش تابع مرزی تصادفی: مطالعه موردی شعب بانک رفاه

۳.

تخصیص بهینه اعتبارات بانکی به متقاضیان در بخش های مختلف کشاورزی به کمک منطق فازی

۴.

بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از روش تحلیل عاملی

۶.

رابطه علیت سرمایه گذاری مسکن و سرمایه گذاری غیرمسکن با تولید ناخالص داخلی در ایران

۷.

ارائه برنامه های مختلف در اجرای سیاست حمایت قیمتی گندم: مطالعه موردی استان مازندران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵