پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی بهار 1376 شماره 7

مقالات

۲.

مبانی نظری شکل گیری شرکت های دولتی و علل طرح خصوصی سازی در کشور (اهداف - فرایند قانونی)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵