پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 1382 پیاپی 28

مقالات

۳.

درآمدی بر مدل سازی بازار جهانی انرژی اوپک

۴.

تحلیل مقایسه ای قیمت گذاری آب در یک مدل تعادل عمومی کاربردی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵