پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 1384 پیاپی 35

مقالات

۱.

آزاد سازی نرخ سود و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۷ تعداد دانلود : ۶۱۵
هدف اصلی این تحقیق بررسی آثار آزادسازی نرخ سود بر اقتصاد ایران است که چالش اساسی در بخش مالی در اقتصاد کشور می باشد . بر این اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از چگونگی تاثیر آزادسازی نرخ بهره بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (81-1345) . برای این منظور ابتدا مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه داشته و به نتایج تحقیقات ماکسول (1980) ، گوپتا (1984) ، روبینی و مارتی (1992) ، وارمن و ترل وال (1994) و وستد و استوری (1997) اشاره می کنیم و ...
۲.

سرمایه خارجی و رشد اقتصادی

نویسنده: مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۴۱۹
این مقاله به طور عمده بر همبستگی بین جریان سرمایه بین المللی و رشد اقتصادی بلندمدت در کشورهای اقتصاد باز متمرکز شده است . تشریح حرکت سرمایه واقعی نشان می دهد چگونه تراز حساب سرمایه که ممکن است در مدت زمان طولانی تر طی یک فرایند اختیاری تعیین شود قصد متعادل کردن بهره وری سرمایه خارجی و هزینه اجاره بین المللی آن را دارد . این مقاله مدل پویای انتقالی به منظور تنظیم حساب سرمایه بین المللی را برای اقتصادهایی بیان می کند که با کسری خارجی در پاسخ به شوک های نرخ بهره جهانی و تغییرات درون زا در رفتار مالیات خارجی در برابر سرمایه داخلی مواجه هستند ...
۳.

قرض الحسنه و راهبرد تامین نیازهای اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۱ تعداد دانلود : ۶۰۳
این نوشتار به تشریح نیازهای اساسی و رابطه آن با توزیع مناسب درآمد و معرفی راهبرد تامین نیازهای اساسی ، مبانی نظری ، ویژگیها ، شاخصها ، پیش نیازها و سیاستهای لازم برای آن می پردازد . با تبیین نقش نیاز و نیازهای اساسی در عرضه و تقاضای نهاد قرض الحسنه به این نتیجه می رسد که این نهاد با راهبردهای ناظر بر رشد (راهبردهای پولی ، اقتصاد باز ، صنعتی شدن و انقلاب سبز) و نیز راهبردهای سوسیالیتی سازگاری ندارد ؛ بلکه با راهبردهای توزیع مجدد درآمدها ، ...
۴.

برآورد ظرفیت مالیاتی استانهای کشور با استفاده از الگوی داده های تلفیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۳۷
در کشور ما نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است . این مشکل می تواند ناشی از پایین بودن ظرفیت مالیاتی یا پایین بودن کوشش مالیاتی باشد . در این راستا تلاش های بسیاری در جهت تحقق درآمدهای مالیاتی در استانهای مختلف انجام شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که استان تهران با بیشترین و استان همدان با کمترین تلاش در جهت تحقق درآمدهای مالیاتی به ترتیب رتبه اول و رتبه ای بیش از متوسط استانهای کشور را داشته اند ...
۵.

سنجش مالیاتهای معوق و تاخیر زمانی در دستگاه مالیاتی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۵۰۷
در این پژوهش با استفاده از شاخص های ضمنی (درصد پرونده های معوق) و شاخصهای صریح (درصد مالیاتهای معوق) به سنجش فراوانی نسبی مالیاتهای معوق در نمونه های آماری می پردازیم و سطح اطمینان نتایج حاصل را در تاثیرگذاری بر درآمدهای مالیاتی استان خراسان ارزیابی می کنیم . در قسمت دوم این پژوهش با استفاده از سازوکارهای مالیات تورمی به محاسبه نرخ زیان وارده بر خزانه دولت از محل کاهش قابل ملاحظه ارزش واقعی در مالیاتهای به تعویق افتاده (که ناشی از شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و تاثیر شدید بر قدرت خرید دولت است) می پردازیم ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵